Flexit-utlysning 2012

2013-12-13

Flexit har utlysts ett antal gånger och flera olika typer av företag och organisationer har medverkat.

Följande företag/organisationer är med i utlysning:

ESABKRAVNo PicnicStelacon och Volvo Personvagnar (klicka på respektive företagsnamn för presentation av forskningsområden). Som blivande Flexit-forskare ska du vidareutveckla företagens frågor till en spännande forskningsplan.

Tidigare utlysningar av Flexit har lett till anställningar av Flexit-forskare vid Ericsson Consumerlab, Good Old och NCC, Ergonomidesign, Jung, LOTS Design och Skanska, Bonniers, Förlagssammanslutningen de oberoende och Forsman & Bodenfors.

Kontakta gärna nuvarande Flexit-forskare, de svarar gärna på frågor.

Om Flexit-anställningarna

Utformning av Flexit-anställningar

Anställningarna är maximalt tre år och utgörs av 75 procent forskning och 25 procent tjänstgöring inom företaget. RJ står för lönekostnader och andra kostnader som hör till forskningen, företaget står för lön för resten av anställningen, kostnader för arbetsrum, sedvanlig kontorsinfrastruktur, internetuppkoppling och utnyttjande av övriga förmåner vid arbetsplatsen. Företaget är arbetsgivare och utser en mentor för forskaren. Forskaren sitter på företaget som in-houseforskare men förväntas behålla och utveckla kontakter med universitetsvärlden.

Vem får söka?

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne för senast cirka fem år sedan. Denna period kan förlängas med anledning av föräldraledighet (ange den sammanlagda tiden för föräldraledigheten i ansökan). Den sökande bör ha god social förmåga och goda nätverk både inom och utanför forskarvärlden. Efter granskning av sakkunniga som organiseras av RJ kommer intervjuer att fortgå under november månad. Anställningarna kan tillträdas från 1 januari 2013.

Ansökan ska vara RJ tillhanda senast klockan 16:00 den 24 september.
Ansökan kan endast göras via RJ:s webbaserade ansökningssystem. Ange det företag som anställningen avser i rubriken och i ansökningsbrevet. Vidare instruktioner om hur man söker finner du under "Anvisningar vid elektronisk ansökan" nedan.

Hur du fyller i ansökan

Notera att för Flexit-ansökningar vill vi under rubriken Sammanfattning ha ett personligt brev (antal tecken för det personliga brevet är maximalt 5000 inklusive blanksteg). Under rubriken Publikationer vill vi ha en CV (med forskarens meriter inklusive anknytning till svenskt lärosäte), namn på referenspersoner och en lista med publikationer. Riksbankens Jubileumsfond anges som Anslagsförvaltare. I varje budgetår anges 50 procent LKP.

Ansökningssystemet är öppet från och med 25 augusti. Ansökan ska, förutom det personliga brevet och cv:n, innehålla en forskningsplan med uppgifter om den forskning den sökande vill bedriva med utgångspunkt i den forskningsprofil som företaget angivit (under rubriken Projektbeskrivning). Planen ska innehålla syfte, upplägg, teori och metod, genomförande samt relation till den internationella forskningsfronten. Det skall dessutom framgå på vilket sätt forskaren planerar att stärka banden och underlätta kunskapsutbyte mellan universitetsvärlden och näringslivet. Forskningsplanen får innehålla maximalt 20 000 tecken inklusive blanksteg.

Kontakt

Vid frågor om tjänsterna kontakta Maria Wikse, maria.wikse@rj.se, 08-506 264 10 men kontakta gärna respektive företag och deras kontaktperson.

Företagspresentationer

ESAB AB

Hur skapar man en lärande kultur i en organisation? Hur skapar man en kultur som gör att organisationen konstant utvecklas och förbättras för att hela tiden utnyttja sin fulla potential? Hur skapar man en kreativ miljö som tar till vara kunskapen i alla led, från design, genom produktion till användare? ESAB är verksamma i en bransch där sådana frågor blir allt viktigare. Vi är mycket intresserade av produktutvecklings- och innovationsprocesser och hur dessa bäst organiseras.

Om du är nyfiken på detta, bra på att bygga broar mellan universitetsvärlden och näringslivet och intresserad av att jobba med ESAB ska du söka en anställning inom RJ:s Flexit-satsning. I ansökan ska du ange hur du planerar att angripa problemen. Vi ser framför oss att du är disputerad i till exempel etnologi, ekonomi, psykologi eller i ett designämne, men är öppna för andra ämnen.

ESAB AB är världens ledande leverantör och producent av svetsutrustningar och svetstillsatsmedel. Produkterna spänner från specialbyggda utrustningar för svetsning av bränslekapslar till Apollo raketer eller förvaringskapslar till utbränt kärnbränsle till mer standardbetonade svetskranar för svetsning av vindkraftverkstorn eller massproducerade svetsutrustningar för bil eller skeppsindustrin etc. Företaget har produktion i Europa, Nord- och Sydamerika samt Indien och Asien. ESAB är närvarande på i stort sett alla världens marknader och har en utvecklingspersonal som är sammansatt av många olika nationaliteter.
Läs mer på www.esab.se

KRAV

KRAV är intresserade av att bättre förstå den grupp människor som brukar kallas LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability). Begreppet är relativt nytt i Sverige och avser människor som är intresserade av njutning, hälsa, rättvisa och hållbarhet. Vi på KRAV vill veta mer om hur de lever, vilka drivkrafter de har och hur de upprätthåller och förvaltar hållbara värden. I synnerhet som det finns en utbredd föreställning om att människor som redan är intresserade av KRAV skulle drivas av delvis andra motiv, åtminstone inte av njutning. I motsatsrelation till gruppen LOHAS, vill vi även förstå de människor som inte drivs av hållbara värden. Vad driver deras konsumtion och på vilket sätt är det möjligt att påverka dem till en mer hållbar livsstil?

Om du är nyfiken på detta, bra på att bygga broar mellan universitetsvärlden och näringslivet och intresserad av att jobba med KRAV ska du söka en anställning inom RJ:s Flexit-satsning. I ansökan ska du ange hur du planerar att angripa frågorna. Vi ser framför oss att du är disputerad i till exempel antropologi, etnologi, filosofi eller ett ekonomiskt ämne men är öppna men är öppna för andra inriktningar.
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. I dag finns det över 4 000 KRAV-lantbrukare, fler än 2 000 livsmedelsföretag, butiker och restauranger och 6 200 KRAV-certifierade produkter.
Alla KRAV-certifierade företag kontrolleras minst en gång om året av revisorer från oberoende certifieringsföretag.

KRAV:s regler tas fram i en öppen process där alla som vill har möjlighet att delta. KRAV är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som ägs av 26 olika medlemsorganisationer. Vi finns i Uppsala. KRAV:s vision är hållbar konsumtion och produktion av livsmedel. Vårt övergripande mål är att få fler att välja KRAV av lust.

Läs mer på www.krav.se

No Picnic

No Picnic vill veta mer om och få en bred och djup inblick i hur sociokulturella förändringar och trender i omvärlden påverkar konsumenters sätt att leva för att bättre kunna förutse framtida förändringar av värderingar, beteenden och behov. No Picnic vill öka sin kunskap å ena sidan om vad som händer brett i konsumtionssamhället – det vill säga hur konsumtionsmönster förändras och vilka drivkrafter som ligger till grund för dessa förändringar - och å andra sidan om hur dessa övergripande mönster yttrar sig mer på djupet i människors liv och vardag i form av nya problem och/eller behov. Och eventuellt, som en förlängning, att informationen eller analysen av informationen ska kunna införlivas som underlag och inspiration i den kreativa designprocessen i högre grad än idag.

Om du är nyfiken på detta, bra på att bygga broar mellan universitetsvärlden och näringslivet och intresserad av att arbeta med No Picnic är du välkommen att söka en anställning inom RJ:s satsning Flexit. I ansökan ber vi dig ange hur du planerar att angripa problemen. Vi ser framför oss att du är forskare disputerad i till exempel beteendevetenskap, medievetenskap, sociologi eller ett ekonomiskt ämne, men vi är förstås öppna för andra ämnen. No Picnic är en design- och innovationsbyrå som grundades i Stockholm 1993 av en grupp industridesigners. Visionen var att skapa djärv produktdesign och kommersiella succéer för kunder, och på så vis bygga långsiktiga relationer. No Picnic arbetar nära sina uppdragsgivare, i stora kreativa team, och ofta i samarbete med experter på konsumentinsikter och trender. No Picnic arbetar i allt högre grad med produkter, tjänster och varumärken som ska verka internationellt och för klienter i många länder.

Läs mer på www.nopicnic.com

Stelacon

Statliga myndigheter och kommuner har ett ansvar att informera och kommunicera med medborgarna. En fråga är hur sociala medier bäst kan nyttjas i detta syfte för att nå gamla och nya målgrupper. Finns det risker? Vilka? Hur gör man för att inte missa målgrupper som inte kan/vill kommunicera via sociala medier? Sociala medier är utifrån denna frågeställning betraktat ur ett demokratiperspektiv.
Om du är nyfiken på detta, bra på att bygga broar mellan universitetsvärlden och näringslivet och intresserad av att arbeta med Stelacon är du välkommen att söka en anställning inom RJ:s satsning Flexit. I ansökan ber vi dig ange hur du planerar att angripa problemen. Vi ser framför oss att du är forskare disputerad i till exempel medievetenskap, språk, historia eller ett ekonomiskt ämne men är öppna för andra inriktningar.

Stelacon är ett privatägt analys- och konsultföretag. Vi hjälper våra kunder att utveckla produkter och tjänster, baserat på fakta. Sedan 1984 har Stelacon utrett, undersökt och analyserat exempelvis kundbehov, kundnöjdhet och målgrupper (segmentering av marknader). Vi har stor erfarenhet av att stödja myndigheter och privata företag med beslutsunderlag gällande sådant som målgruppsstrategier, ekonomiska utvärderingar och utvärderingar av produkter och tjänster. Stelacon har idag 12 heltidsanställda och en fältstyrka på ungefär 60-70 projektanställda. Stelacon har egen telefonintervjustudio och fokusgruppsstudio i lokalerna på Sankt Eriksgatan i Stockholm.

Läs mer på www.stelacon.se

Volvo Personvagnar

Volvo Personvagnar vill veta mer om och få en bred och djup inblick i hur sociokulturella förändringar och globala trender i omvärlden påverkar konsumenters syn på bilen, för att bättre kunna förutse framtida förändringar i konsumentbeteende avseende behov av bil, bilköp och bilanvändande. VCC vill öka sin kunskap om hur värderingar kring val och köp av ny bil kan komma att förändras samt vilka drivkrafter som ligger till grund för dessa förändringar.
Följande frågor är intressanta: Vad har de yngre generationerna av konsumenter för synsätt på behov av bil, bilanvändande och bilköp jämfört med de äldre generationerna? Vilka förändringar kan vi se komma vad gäller bilen som statussymbol och lyxprodukt? Vilka övergripande förändringar i konsumtionssamhället kan vi se kommer att påverka kundernas förväntningar på storlek, pris och innehåll/funktioner i bilarna? Hur samspelar lokala trender med globala megatrender och hur påverkar de kundbeteenden avseende bilköp och bilanvändande på olika marknader?

Om du är nyfiken på detta, bra på att bygga broar mellan universitetsvärlden och näringslivet och intresserad av att arbeta med Volvo Personvagnar är du välkommen att söka en anställning inom RJ:s satsning Flexit. I ansökan ber vi dig ange hur du planerar att angripa problemen. Vi ser framför oss att du är forskare disputerad i till exempel beteendevetenskap, antropologi, sociologi, men vi är förstås öppna för andra ämnen. Volvo Car Corporation designs, develops, manufactures and markets Scandinavian luxury cars that understand people. Founded in 1927 we are a Swedish company at heart - with a second home market in China - but our eyes and ears are everywhere in the world. Understanding our customers globally is the foundation and starting point for everything we do. Volvo cars are sold in more than 100 countries around the world, and main production takes place in Sweden, Belgium and China.

Läs mer på www.volvocars.com