Anslag till forskning om riksdagen, 2010

2014-01-29

RJ har beslutat att i en ny satsning på forskning om riksdagen avsätta 8 mkr för treårsperioden 2011-2013.

Forskningsprogrammets inriktning

Satsningen görs på ett sätt som säkerställer vetenskapssamhällets krav på självständighet och öppen prövning av olika forskningsidéer i konkurrens.

RJs utlysning av medel till forskning om riksdagen avser i första hand den svenska riksdagen, men internationellt och komparativt inriktade studier välkomnas. Utlysningen omfattar såväl riksdagens inre förhållanden som externa relationer till t.ex. regeringen, EU, partierna och medier. Ledamotskapet och arbetsformer liksom spörsmål kring makt och inflytande bör uppmärksammas.

RJ välkomnar ansökningar från såväl enskilda forskare som forskargrupper från olika akademiska discipliner. Ansökningarna ska rymma väsentliga forskningsfrågor och peka på relevanta kunskapsbehov. Den forskare som söker anslag eller ingår i projekt ska ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande meritering. Inom projekten får även bidrag sökas för inbjudan av utländska gästforskare eller för att bekosta projektdeltagarnas forskningsvistelser i utlandet.

De beviljade projekten kommer att ges rika möjligheter att stärka internationella kontakter över vetenskapsgränserna men även med svenska riksdagsledamöter och anställda vid riksdagen.

Ansökans innehåll

Ansökan ska bestå av en projektbeskrivning på engelska på högst 30 000 tecken inklusive blanksteg samt en kort CV med en förteckning av forskarens/forskarnas tio mest relevanta publikationer. Ansökningshandlingarna ska inges elektroniskt till RJ senast den 15 december 2010 kl 24.00.

Ansökan ska innehålla följande information:

 • Projektets titel
 • Namn och adresser för alla disputerade forskare samt vem av dessa som är projektledare.
 • Anslagsförvaltare
 • Information om medel samtidigt ansökts hos andra finansiärer för detta eller liknande projekt.

Följande information behövs för utvärdering av projektansökan:

 • Sammanfattning på svenska på högst 1500 tecken inklusive blanksteg.
 • Projektets syfte och metoder
 • Projektets bidrag till befintlig forskning inom ämnesområdet.
 • Projektets organisation och infogning i övrig pågående forskning vid lärosätet.
 • Projektplan (inklusive en tidsplan)
 • Eventuellt planerade forskningsvistelser i andra länder: värdinstitutioner och vistelselängd.

Följande information behövs för beräkning av forskningsstöd:

 • De sökandes personnummer
 • Tidpunkt för uppnådd akademisk examina och titel
 • Projektbudgeten ska endast specificera och motivera direkta kostnader förknippade med projektet, dvs löner, resor och eventuella övriga kostnader.

Sökanden ska därför inte ange vare sig indirekta kostnader eller lönekostnadspåslag (LKP).

RJ förbehåller sig rätten att tillämpa egna principer för tilldelning av forskningsstöd och att avvika från projektens kalkylerade budgetar. Lönekostnader och andra ersättningar baseras på de nivåer som gäller vid svenska universitet och högskolor. Projektansökningar som inte innehåller begärd information eller som inte sänds in i tid kommer inte att beaktas.

Evaluering av projektförslagen

Ansökningarna kommer i vanlig ordning att sakkunnigprövas. Med tanke på RJ:s strävan att internationalisera svensk forskning ska ansökningarna skrivas på engelska så att utländska bedömare kan anlitas.

Bedömningskriterier är:

 • Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet och relevans.
 • Forskarens/forskargruppens akademiska kompetens.
 • Forskarens/forskargruppens erfarenheter av internationellt forskningssamarbete.

Beslut rörande forskningsstöd fattas efter beredning av RJ:s styrelse och beräknas kunna meddelas senast 1 mars 2011. Projektanslag kan endast betalas ut via universitet, högskolor eller forskningsinstitut.

För ytterligare information kontakta forskningssekreterare Torbjörn Eng tel. 08 506 264 22 eller vd Göran Blomqvist tel. 070 35 27 130