Arbetssätt

2019-06-25

Riksbankens Jubileumsfond stödjer forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, inklusive teologi och juridik.

Denna forskning finansieras genom stödformerna RJ Program, RJ Projekt, RJ Infrastruktur för forskning, RJ Forskningsinitiering och RJ Sabbatical samt riktade utlysningar.

Med RJ Program avses en större grupp forskare som under en längre tid utför en gemensam forskningsuppgift, medan RJ Projekt är en mer begränsad forskningsuppgift, vanligen utförd av en enskild forskare under en kortare tid.

RJ Infrastruktur för forskning främjar framtida forskning, exempelvis genom att skapa plattformar där samarbete mellan forskarsamhället och andra institutioner utvecklas eller att bygga och bevara arkivsamlingar eller databaser. Med RJ Forskningsinitiering avser RJ stöd till konferenser och seminarier, men även programplanering och att skapa forskarnätverk.

Beredningsprocessen sker i två steg. Inkomna ansökningar om forskningsanslag bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper. Ansökningarna har i den andra bedömningsomgången som regel granskats av externa sakkunniga inom eller utom landet.  De riktade satsningarna utlyses och bereds i särskild ordning.

Det är stiftelsens styrelse som fattar beslut om forskningsanslag. Anslag utlyses en gång per år, förutom RJ Forskningsinitiering, som söks fortlöpande och beslutas om ett flertal gånger under året.

Kompetensspridningen bland forskare i styrelse och beredningsgrupper återspeglar den stora bredden i stiftelsens verksamhet. Stiftelsens styrelse består av 12 ledamöter: sex riksdagsledamöter, fyra personer från akademien och två med erfarenhet av finansförvaltning. RJ har en unik ställning som ett allsidigt nätverk i forksarsamhället, med förgreningar både mellan olika forskningsområden och mellan forskning och andra centrala samhällsintressen.