Jävsregler

2016-01-13

Riksbankens Jubileumsfond är mycket angelägen om att ingivna ansökningar underkastas en rättvis och saklig vetenskaplig bedömning.

Principerna för detta ska vara tydliga och transparenta, i synnerhet vad gäller RJ:s hantering av jäv. Jäv föreligger om det i ett ärende finns någon omständighet som gör att förtroendet för en beredningsgruppsledamots opartiskhet kan rubbas och att det därför finns risk att han eller hon ska ta ovidkommande hänsyn.

Det åvilar därför ledamot av RJ:s beredningsorganisation att vid behandlingen av ansökningar utan särskild anmaning anmäla jäv. Detta gäller om beredningen avser:

  • Ansökan där ledamot ingår eller kan få nytta eller skada som en följd av en rekommendation.

  • Ansökan från nära släktingar eller person närstående till ledamot eller där ansökan kan innebära nytta eller skada för nära släkting eller person närstående till ledamot.

  • Ansökan från närstående kollega, medlem av ledamots egen forskargrupp, eller ledamots närmaste institutionsmiljö; däremot är inte ledamot per definition jävig i förhållande till ansökningar från exempelvis hennes/hans institution eller arbetsenhet.

  • Ansökan som kan bedömas innefatta delikatessjäv, det vill säga fall där sådana särskilda omständigheter föreligger som kan rubba förtroendet för ledamots opartiskhet i ett ärende, exempelvis uppenbar vänskap eller ovänskap, beroendeförhållanden av ekonomisk art, chefs-/medarbetarförhållande, eller att ledamot är engagerad i en ansökan på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om partisk bedömning.

Anmälan om jäv ska innan beredningsgruppernas sammanträden göras per e-post till vederbörande ordförande med kopia till ledamöterna och berörd forskningssekreterare. Det åvilar sedan beredningsgruppen att gemensamt avgöra om jäv föreligger i varje specifikt fall. Det är således i normalfallet inte den enskilde ledamoten som avgör den frågan.

Den ledamot som befunnits jävig ska lämna sammanträdet, när ansökan/ansökningarna där jäv föreligger behandlas. Dock kan, om ordföranden så finner erforderligt, ledamot som anmält jäv, först tillfrågas om sakförhållanden rörande ifrågavarande ansökan.

Utöver detta gäller att ledamot i beredningsorganisationen inte får söka i den stödform där han eller hon bedömer ansökningar. Detta innebär att ledamot i beredningsgrupperna 1-4 varken kan vara sökande eller medsökande till projekt. På motsvarande sätt kan den som är ledamot av beredningsgruppen för infrastruktur för forskning inte söka sådant stöd. I båda fallen är det däremot möjligt att vara sökande eller medsökande i de stödformer där man inte medverkar i bedömningen. För ledamot som granskar programansökningar gäller motsvarande, det vill säga han eller hon kan inte söka ett programanslag, däremot söka och/eller delta i RJ:s övriga stödformer.

Ovanstående principer gäller i tillämpliga delar även RJ:s styrelse, utskott och kommittéer samt medarbetare vid RJ:s kansli.