Utvärdering

2019-02-08

För RJ är det viktigt att redovisa kvaliteten i och effekterna av forskningsstödet både för RJ:s styrelse och för beredningsgruppernas ledamöter, men också för andra intressenter och allmänheten.

Vi utvärderar för att:

  • fastställa att resultaten av forskningsstödet svarar mot stiftelsens ändamål
  • kontrollera att anslagen använts på avsett vis
  • ge information, internt och externt, om RJ:s forskningsstödjande verksamhet
  • bidra till kvalitetssäkring och utveckling av RJ:s interna arbete.

Så här arbetar vi:

  • RJ använder externa experter vid utvärdering av forskningsstöd.
  • Varje utvärdering ska avslutas med ett beslut av vd.
  • Återkopplingen av utvärderingens resultat görs både till dem som blivit utvärderade och till styrelsen, beredningsgrupperna samt kansliet.
  • RJ samarbetar med andra aktörer både nationellt och internationellt vid utvärderingar.