Riktlinjer för öppen tillgång

2020-11-25

En förutsättning för att få ett bidrag från oss är att du publicerar dina forskningsartiklar så att de är tillgängliga för alla gratis på internet.

Allt fler forskningsfinansiärer, både svenska och internationella kräver att den forskning man finansierar publiceras med öppen tillgång. Det finns flera anledningar till detta. Ett öppet tillgängligt vetenskapssystem ger ökad synlighet och spridning av forskningen. Forskningen kan avancera genom att fler forskare enklare och snabbare får tillgång till forskningsresultat. Forskare utanför akademin, till exempel yrkesverksamma inom vård och skola eller allmänheten kan ta del av forskningsresultat utan att betala höga avgifter. Öppen tillgång bidrar också till global tillgång till forskningsresultat.

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Forskare med anslag från och med 2010 ska publicera sina forskningsresultat med öppen tillgång. Det gäller sakkunnigbedömda tidskrifts- och konferenspublikationer.

Välj ett av följande sätt för att göra dina forskningsresultat öppet tillgängliga:

 • Publicera i en tidskrift med öppen tillgång – det finns många tidskrifter som publicerar med öppen tillgång. Alla använder sig av sakkunniga som bedömer kvaliteten i artiklarna (peer-review).
 • Parallellpublicera i ett fritt tillgängligt arkiv – i princip alla svenska lärosäten har ett öppet digitalt arkiv. När artikeln publiceras, eller senast tolv månader senare, ska du spara en kopia av din artikel i ett öppet arkiv. Det är den granskade och slutliga versionen av artikeln som ska läggas i arkivet, inte pre-print versionen.
 • Publicera i en hybridtidskrift – en hybridtidskrift är en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som erbjuder författare att publicera med öppen tillgång mot en avgift.
 • Publicera på en webbplats vid ditt lärosäte – du lägger upp och tillgängliggör artikeln på webbplatsen, till exempel som pdf. Detta är dock inget vi rekommenderar eftersom länkar till webbplatser ofta bryts och publikationen därmed kan blir svår att hitta. Om du väljer detta alternativ, lägg då även en kopia i det digitala arkivet som öppnas när embargotiden har löpt ut.

Du ska publicera med en licens som tillåter att andra tar del av och använder dina forskningsresultat. De forskare som betalar en så kallad publiceringsavgift (APC) för att publicera en artikel med öppen tillgång ska publicera med en Creative Commons-licens, den variant som benämns som CC-BY. Den innebär att de som använder, bearbetar eller sprider dina artiklar ska uppge att det är du som är upphovsman. Du behåller också rätten att sprida din forskning. Observera att det ska vara CC-BY. Varianter som CC-BY NC, ND etc. är inte godkända. 

CC-BY-licensen är den standardlicens som flera internationella organisationer rekommenderar. Läs mer på Creative Commons webbplats.

RJ förutsätter att de forskare som är verksamma vid lärosäten som via Bibsam-konsortiet får tillgång till olika nationella tranformativa avtal eller motsvarande så långt det är möjligt publicerar inom ramen för dessa avtal. Genom dessa transformativa läs- och publiceringsavtal ges svenska forskare möjligheten att både läsa och publicera sig öppet tillgängligt i flertalet vetenskapliga tidskrifter utan egen kostnad. Syftet med transformativa avtal är ställa om från att betala för prenumerationer till att betala för publicering med öppen tillgång. På så sätt stödjer de transformativa avtalen svenska forskare i övergången till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. RJ bidrar därutöver ekonomiskt till publicering med öppen tillgång för forskare som inte kan utnyttja avtalen eller där tidskriften ej ingår i ett transformativt avtal.

RJ:s krav på öppen tillgång omfattar ännu inte monografier eller bokkapitel. Dock vill RJ gärna uppmana och uppmuntra forskare att publicera även dessa med öppen tillgång. Genom plattformen Kriterium kan forskare få sina monografier vetenskapligt granskade samtidigt som den blir öppet tillgänglig.

Har du frågor kring publicering med öppen tillgång eller behöver praktisk hjälp, vänd dig till ditt lärosäte.

RJ stödjer övergången till ett öppet vetenskapssystem på många sätt

RJ stödjer övergången till ett öppet vetenskapssystem inte endast genom krav på publicering med öppen tillgång, utan också genom att stödja olika plattformar och genom samverkan med andra organisationer.

 • RJ stödjer Kriterium, en plattform för vetenskaplig granskning, publicering och spridning av vetenskapliga böcker i linje med etablerade principer för öppen tillgång.
 • RJ stödjer också Open Library of Humanities, en publiceringsplattform som stödjer akademiska tidskrifter inom humaniora.
 • RJ samverkar med andra forskningsfinansiärer och med Kungl. biblioteket. Kungl. biblioteket har regeringens uppdrag att samordna det svenska arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och Vetenskapsrådet har regeringens uppdrag att samordna det svenska arbetet för öppen tillgång till forskningsdata.
 • RJ står bakom det internationella initiativet OA2020 vilket innebär en storskalig omvandling till ett öppet tillgängligt publiceringssystem.
 • RJ står bakom San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA), där det betonas att det är viktigt att göra allsidiga bedömningar av forskning, baserade på forskningens innehåll och på vilket bidrag den enskilda forskaren eller det specifika projektet faktiskt ger till forskningsområdet som helhet.

RJ följer upp kraven på öppen tillgång

RJ följer upp att forskare med RJ anslag följer riktlinjerna för öppen tillgång. Som mottagare av ett anslag från RJ är du ansvarig för att säkerställa att man inom projektet känner till och följer de riktlinjer för öppen tillgång som gäller.

 • Vid ansökningstillfället ska de sökande ange plan för hur information om projektet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt. Det innebär att de sökande även ska ange vilka kostnader som är förknippade med den planerade vetenskapliga produktionen, hur den ska göras öppet tillgängligt och kostnader för detta.
 • Efter halva projekttiden görs en halvtidsavstämning där projekten skickar in en uppföljningsrapport. Då följs även kravet om öppen tillgång upp och projektledaren ombeds besvara hur de kommer att säkerställa att projektets resultat publiceras med öppen tillgång. Vid själva uppföljningsmötet påminner RJ även om att forskningsresultaten ska publiceras öppet.
 • Vid slutredovisning av anslag ska i publikationslistan tydliggöras vilka publikationer som är publicerade öppet, länkar till dessa ska finnas samt att det ska anges hur öppen tillgång har säkerställts.

Öppen tillgång till forskningsdata

RJ rekommenderar att forskningsdata som använts som underlag i publikationer också görs öppet tillgängliga.

Läs mer om datahanteringsplaner.