Årsberättelse

2019-04-15
Årsberättelse

Som fristående stiftelse utvecklar Riksbankens Jubileumsfond sin verksamhet och förvaltar kapitalet på ett sådant sätt så att RJ:s uppgift som forskningsfinansiär kan förverkligas.

Riksrevisionen har i år gjort en uppföljning av granskningsrapporten Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond – bidrar till svensk forskning (2016). Revisorerna konstaterar att RJ har vidtagit flera åtgärder som har inneburit förbättringar för verksamheten. Bland dessa kan nämnas tydligare rollfördelning och effektiviseringar inom kapitalförvaltning och ekonomiadministration samt tydligare fokus på jämställdhetsaspekten i beredning av forskningsanslag.