SAMspråk i Almedalen

Logga Samspråk

 

Sedan 2006 arrangerar RJ tillsammans med Formas, Forte och Vetenskapsrådet SAMspråk under Almedalsveckan. SAMspråk skapar tillfälle för möte och samtal mellan forskare, politiker och andra beslutsfattare. Samtal som stimulerar och diskussioner som kan visa både på samsyn och på oenighet. Under en dag träffas forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, politiker och andra beslutsfattare för att diskutera forskning som kan förändra politiken.

Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör, Forskning & Framsteg

Information: Hanna Köllerström

2016 års program

Dags att skrota marginalskatten?

Sverige är fortfarande ett av de länderna med högst marginalskatt. Skillnaderna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst leder till att många försöker överföra arbetsinkomster till kapitalinkomster. Samtidigt vill alla ha mer välfärd, men få vill betala mer i skatt. Hur reagerar vi på marginalskatten? Vad syftar den till, fyller den samma funktion nu som när den skapades? Vad och vem är det legitimt att beskatta?

Katarina Nordblom, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet
Håkan Selin, Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU) samt Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)
Per Åsling (C), riksdagsledamot ordförande skatteutskottet
Sara Karlsson (S) riksdagsledamot och vice gruppledare för S, ledamot i skatteutskottet

Filmsymbol  Dags att skrota marginalskatten?

 

Hälsa på lika villkor – hur når vi dit?

Faktorer som kön, etnicitet, utbildning, bostadsort och socioekonomisk grupp spelar stor roll för din hälsa och förväntade livslängd. Personer med högre utbildning lever idag längre än lågutbildade – och skillnaderna är dessutom stora mellan olika kommuner och stadsdelar. Vad behöver göras för att vända utvecklingen? Hur bör den svenska välfärdspolitiken utformas för att ge alla samma chans till ett långt och friskt liv?

Olle Lundberg, professor, ordförande i kommissionen för jämlik hälsa, Stockholms universitet
Margareta Kristenson, professor i folkhälsovetenskap vid Linköpings universitet
Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot
Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot och vice ordförande socialutskottet

Filmsymbol  Hälsa på lika villkor – hur når vi dit?

 

Nato - hjälpare eller stjälpare?

Sverige har sedan länge lämnat neutralitetspolitiken. Försvarssamarbeten med andra länder har ökat, både inom ramen för EU och med Nato. Samtidigt säger regeringen att den militära alliansfriheten består och att ett Nato-medlemskap inte är aktuellt. I en tid där territorialförsvaret betonas allt mer har frågan om svenskt Nato-medlemskap än en gång aktualiserats. Hur påverkas debatten om Nato-medlemskap av viljan att förstärka försvaret och av andra länders agerande? Ska Sverige ansluta sig till Nato eller fortsätta vara alliansfritt?

Per Ahlin, forskare i folkrätt vid Stockholms universitet, f.d. utrikesredaktör på Dagens Nyheter
Malena Britz, forskare på Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan
Allan Widman (L), riksdagsledamot, ordförande i försvarsutskottet
Jan Salestrand (S), statssekreterare Försvarsdepartementet

Filmsymbol  Nato - hjälpare eller stjälpare?

 

Religionens återkomst – en utmaning för demokratin?

Politiska partier intresserar sig för religiösa frågor, religion debatteras i massmedier och den religiösa mångfalden i vardagslivet har ökat. Med detta följer svåra frågor som rör själva kärnan i demokratin. Hur kan till exempel grundläggande konstitutionella rättigheter såsom yttrandefrihet och religionsfrihet, värnas sida vid sida med kontraterrorism-åtgärder? Hur behandlas religionsfrågan i relation till värden som jämlikhet och välfärd? Vid seminariet diskuteras de utmaningar som religionens nya närvaro innebär för olika samhällsområden, bland annat rättsväsendet och media.

Mia Lövheim, professor i religionssociologi, Uppsala universitet
Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, Uppsala universitet
Erik Ullenhag (L), riksdagsledamot, f.d. integrationsminister
Björn von Sydow (S), vice ordförande i konstitutionsutskottet
Alice Teodorescu, ledarskribent Göteborgs-Posten

Filmsymbol Religionens återkomst – en utmaning för demokratin?

 

Ett samhälle utan BNP-tillväxt – utopi eller möjlighet?

Vi är alla hoppfulla inför en framtid där de globala hållbarhetsmålen är uppfyllda, men hur ska den fungera – passar våra sociala och ekonomiska system för en verkligt hållbar framtid? Ekonomiska förutsättningar förändras snabbt och prognoser för ekonomisk utveckling innehåller alltid osäkerhet. Den osäkerheten ökar i en värld som inte anpassas efter klimatförändringarna. Vi har en situation med oöverskådligt många utmaningar, men också med stora möjligheter att forma den värld vi vill ha. Kan vi fortsätta använda ökad BNP och tillväxt som mål i en hållbar värld, eller behöver vi sätta nya mål?

Mikael Malmaeus, forskare, IVL Svenska miljöinstitutet
Klas Eklund, hållbarhetsekonom, SEB
Janine Alm Ericson (MP), riksdagsledamot, ledamot i finansutskottet, ekonomisk-politisk talesperson
Maria Malmer Stenergard (M), riksdagsledamot, skattepolitisk talesperson för M, finansutskottet

Filmsymbol  Ett samhälle utan BNP-tillväxt – utopi eller möjlighet?

 

Så kan Sverige bidra till hållbar fred

Många länder har gått från konflikt till fred i form av frånvaro av väpnad konflikt. Inte lika många har gått vidare till hållbar fred. Östasien till exempel är ett område med en lång och blodig historia av konflikter som har kommit att bli en av världens fredligaste regioner. Vad har hänt? Hur stabil är freden och vilka insatser krävs från andra länder för att skapa hållbar fred i dagens konfliktområden? Lyssna till en diskussion om hur Sverige kan arbeta för att inte bara förhindra eller avsluta en konflikt, utan även bidra till att skapa långsiktig fred.

Joakim Kreutz, lektor i statskunskap, Stockholms universitet
Inger Österdahl, professor i folkrätt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet
Sofia Arkelsten (M), riksdagsledamot, ledamot i utrikesutskottet och krigsdelegationen
Katarina Engberg, departementsråd, Försvarsdepartementet

Filmsymbol  Så kan Sverige bidra till hållbar fred

 

Program 2015

Den oönskade tredje uppgiften; kommer forskningsresultat samhället till godo?

Forskning ska komma samhället till godo men försvinner ofta. Är problemet ointresse, brist på kompetens eller resurser hos forskare och/eller politiker? Hur ska forskningsresultat komma samhället till godo?

Laura Hartman, chef för Avdelningen för analys och prognos, Försäkringskassan
Sverker Sörlin, professor of Environmental History, KTH
Maja Fjaestad (S) statssekreterare hos ministern för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete, Kristina Persson
Sara Karlsson (S) riksdagsledamot, ledamot i skatteutskottet

Filmsymbol Video

 

Var fjärde svensk är över 65 år, tas deras kompetens tillvara?

Snart är var fjärde svensk över 65 år. Har samhället råd att slösa bort en så stor kompetensresurs? Samtidigt är äldre underrepresenterade i demokratiska församlingar. Hur kan vi öka äldres delaktighet? Enligt forskningen är 70 det nya 50, eller ...?

Ingmar Skoog, professor föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap), Göteborgs universitet
Lars-Axel Nordell (KD) riksdagsledamot, ledamot i Socialutskottet
Susanne Öhrling, sakkunnig äldreomsorg, PRO
Eva Lindh (S) kommunalråd i Linköping

 

Har vi minskat algblomningen i Östersjön?

Algblomningarna är ett av Östersjöns största problem, och leder bland annat till syrebrist i havet. Har åtgärderna fungerat? Om inte, när förväntas de göra det? Vilka politiska beslut krävs, och vad behöver vi göra mer?

Ragnar Elmgren, professor i brackvattensekologi, Stockholms universitet
Anna Jöborn, chef för kunskapsavdelningen vid Havs- och vattenmyndigheten
Politiker
Gun Rudquist, chef för jordbruk och marina frågor, Naturskyddsföreningen
Jesper Skalberg Karlsson (M), riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet
Isabel Enström (MP), regionråd, Region Gotland

 

Har klimathotet tagit semester?

Klimatförändringarna tillhör vår tids största utmaningar, men har fått allt mindre utrymme i den offentliga debatten. Samtidigt finns ett stort glapp mellan människors oro och agerande. Hur bör politikerna försöka påverka opinion och normer?

Victoria Wibeck, biträdande professor vid tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning, Linköpings universitet
Mikael Klintman
, professor i sociologi, Lunds universitet
Lise Nordin
(MP), riksdagsledamot, energipolitisk talesperson
Rickard Nordin
(C), riksdagsledamot, energipolitisk talesperson

 

Politikens osynliga makthavare – ett hot mot demokratin?

Vilka har den egentliga makten över svensk politik? Är den växande skaran av PR-konsulter och liknande aktörer ett hot mot demokratin? Vad betyder det att många som idag påverkar politiken inte är folkvalda?

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Christina Garsten, professor, ordförande för Score, Stockholms universitet
Stefan Svallfors, professor i sociologi, Umeå universitet
Per Nilsson (M), kommunikations- och analyschef, Moderaterna
Jan Larsson, partner Brunswick, f.d. valledare och biträdande partisekreterare (S)

 

Oheliga allianser – bästa sättet att nå Millenniemålen?

De åtta Millenniemålen handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Sverige och andra stater arbetar med dessa frågor men i en omgivning som alltmer påverkas av andra aktörer. Allt fler NGO:s, multinationella företag och intresseorganisationer accepteras som aktörer i de mellanstatliga organisationerna såsom FN, EU och OSSE. Offentlig-privat samverkan på både nationell och internationell nivå ökar. Hur påverkas staterna av detta och därmed också arbetet för att uppnå Millenniemålen?

Christer Jönsson, professor emeritus i statsvetenskap, Lunds universitet
Joakim Palme, professor i statsvetenskap ordförande för Delmi, Uppsala universitet
Thomas Hammarberg (S), ordförande Kommissionen mot antiziganism, f.d. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter
Sofia Arkelsten (M), riksdagsledamot, ledamot i Krigsdelegationen och i utrikesutskottet

 

SAMspråk 2014

Yttrandefrihet eller integritet?

Internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten och människor har lättare än någonsin att interagera med och hålla kontakten med vänner långt bort. Baksidan är att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten tagit nya former. Samtidigt är strafflagstiftningen på området till viss del ålderdomlig. Hur gör man när personlig integritet och yttrandefriheten står mot varandra? Är det dags att se över yttrandefrihetslagen?

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi, Uppsala universitet
Iain Cameron, professor i folkrätt, Uppsala universitet
Johan Pehrson (FP) rättspolitisk talesperson
Morgan Johansson (S) ordförande i justitieutskottet
Maria Ferm (MP) rättspolitisk talesperson

Yttrandefrihet eller integritet?

Gruvor och urfolk– vilka intressen vinner?

Behovet av mineraler för både konventionell och "grön" teknik ökar ständigt. Utvinningen leder till miljöförstöring och konflikter mellan urfolk och gruvbolag över hela världen. Men vilka intressen bör gå först? Det globala behovet av förbättrad teknik till gagn för utvecklingen, eller rätten att leva som man länge gjort på den mark och av de naturresurser som hotas? Finns det någon medelväg?

Rebecca Lawrence, forskare i statsvetenskap Stockholms universitet
Mikael Höök, forskare i energisystem Uppsala universitet
Kent Persson (V) Närings- och energipolitisk talesperson
Johan Johansson (M)
Matti Berg, ledamot Sametinget, medlem i Sametingets mineralgrupp

Gruvor och urfolk- vilka intressen vinner?

Nyttig eller onyttig kultur?

Kulturen och dess roll i samhället är ofta ifrågasatt. Är den tillräckligt viktig för samhället och individen för att motivera statligt stöd till verksamheter? Vilka utmaningar ställs kulturpolitiken inför när kultur i allt högre utsträckning knyts till ekonomiska och sociala värden?

Jenny Johannisson, docent i biblioteks- och informationsvetenskap, forskare kulturpolitik, Högskolan i Borås, ordförande i The International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR) Scientific Committee
Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor Handelshögskolan i Stockholm, styrelseledamot i Statens Kulturråd
Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad
Gunilla C Carlsson (S), riksdagsledamot, ordförande i Kulturutskottet

Nyttig eller onyttig kultur?

Räddar städerna den biologiska mångfalden?

Fler människor i världen bor nu i städer än på landsbygden. Denna urbanisering troddes länge vara ett hot mot den biologiska mångfalden, men nya undersökningar visar att städer i många fall kan hysa fler arter än jordbruksmarken omkring dem. Går det att stadsplanera och bygga speciellt för att gynna mångfalden och vad kostar det?

Thomas Elmqvist, professor i naturresurshushållning vid Stockholm Resilience Centre
Jerker Söderlind, tekn. dr och arkitekt vid Stadsliv AB
Helena Leander (MP) miljö- och jordbruksutskottet
Roger Tiefensee (C) miljö- och jordbruksutskottet

Räddar städerna den biologiska mångfalden?

Ung, arbetslös och utanför

Ungas väg till arbete är ofta lång och krokig. Är det dags för en ny välfärdspolitik mot ungdomsarbetslöshet och utanförskap? Ett samtal mellan forskare, myndighetsföreträdare och politiker om ungas väg till arbete.

Jonas Olofsson, professor vid Malmö högskola
Susanne Zander, koordinator på Temagruppen Unga i arbetslivet
Jessica Polfjärd (M) ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Talesperson för frågor om unga på arbetsmarknaden.
Esabelle Dingizian (MP) suppleant i arbetsmarknadsutskottet. Talesperson i ungdomspolitiska frågor.

Ung, arbetslös och utanför

Vinnare och förlorare på spelmarknaden

Statligt ansvarstagande är den reglerade spelmarknadens officiella existensberättigande. Men hur yttrar sig detta ansvarstagande i praktiken och vad får det för implikationer? Vilka ansvarsluckor riskerar att uppstå mellan individer som förväntas "spela lagom!" och organisationer som sjunger egenansvarets och förebyggandets lov.

Susanna Alexius, ek. dr i företagsekonomi och organisationsforskare Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.
Jenny Cisneros Örnberg, fil. dr i statsvetenskap och föreståndare på Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD) Stockholms universitet
Peter Johnsson (S), riksdagsledamot, ledamot i Kulturutskottet samt spelpolitisk talesman
Agneta Börjesson (MP) riksdagsledamot med ansvar för kriminalvårdsfrågor och spelpolitik
Zenita Strandänger, CSR-chef på Svenska spel

Vinnare och förlorare på spelmarknaden