Mer om Vardagslivets och kulturens medialisering

2013-12-13

I allt fler sammanhang ses ett tilltagande beroende av kommunikationsmedier som central faktor bakom avgörande samhälleliga och kulturella förändringar.

Alla medieformer kan förvisso betecknas som sociala, men sociala medier och den användargenererade webben antyder att digitala medier numera ingår i vardagen på ett sätt som inte tidigare varit fallet. Medier är rentav människors vardag, och denna omfattande medialiseringsprocess har i djupet omvandlat mänskliga relationer och socio-politiska maktförhållanden, beteenden, värderingar, den professionella mediemarknaden, förhållandet mellan medieinstitutioner och andra institutioner samt olika former av estetiska uttryck.

Medialiseringen och dess socio-politiska uppmärksammas ofta. Mediers betydelse sägs exempelvis växa över tid i en framåtriktad process där olika former av mediering antas spela allt större roll – i allt fler institutionella och sociala sammanhang. Politikens medialisering är ett exempel på ett sådant synsätt, religionens ett annat. Men medialiseringsbegreppet har även mer kulturella och vardagliga aspekter, som hittills inte varit föremål för lika mycket forskning som det som rör politiken och andra samhälleliga institutioner. Medialiseringens kulturella former accentuerats av de digitala mediernas genomslag, men kan också spåras långt tillbaka i kommunikationshistorien, i synnerhet utanför de etablerade medieinstitutionerna.

Områdesgruppen Vardagslivets och kulturens medialisering gör det möjligt att bättre förstå medialisering som ett genomgripande kulturellt och samhälleligt fenomen som verkar på många nivåer i tillvaron. Sedan några år tillbaka kan man konstatera ett ökande intresse för medialiseringsfrågor i vid bemärkelse, nationellt såväl som internationellt – och därtill både inom och utanför en vetenskaplig forskningskontext. Angränsade teman ägnas allt större uppmärksamhet genom projekt, konferenser och nätverk, som engagerar olika forskare i skilda ämnen men är också synnerligen omdebatterade i medievärlden, kulturlivet och politiken.

Områdesgruppens uppgifter

Områdesgruppen fokuserar på tvärvetenskapligt gränsöverskridande studier av skärningsytorna mellan medier och övrigt kultur- och vardagsliv. Gruppen kan bidra till att vidareutveckla forskningen kring medialisering från en kulturvetenskaplig synvinkel. Den ska främja den vetenskapliga diskussionen om medialiseringsprocesser, kartlägga forskningsbehov och stimulera till ny forskning, möta intressen och erfarenheter i mediernas och kulturens sfärer. Den ska även driva fram samlande och fördjupande insatser för att skapa synergier mellan vetenskapsområden, utgöra en plattform mellan forskare och företrädare för kulturlivet, mediebranschen och politiken samt knyta an till nordisk och internationell spetskompetens på området.

Områdesgruppen Vardagslivets och kulturens medialisering påbörjade verksamheten 2012.