Strategiska mål

2018-10-03

Genom de strategiska målsättningarna (antagna av RJ:s styrelse i juni 2018) har styrelsen fastställt de kommande årens mål. Detta är en sammanfattning av det dokumentet.

Utgångspunkten är stadgarna samt den sedan 1994 fastslagna inriktningen mot humaniora och samhällsvetenskap. RJ:s främsta uppgift är att stödja forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom dessa fält. För att åstadkomma detta ska RJ utnyttja sin ställning som fristående och oberoende aktör.

Förutsatt god ekonomisk utveckling ska RJ finansiera ny forskning med minst 500 miljoner kronor årligen.

RJ ska agera flexibelt och långsiktigt. Samarbete med såväl svenska som internationella aktörer, liksom öppenhet för det experimentella och för nya typer av stödformer är en del av detta. RJ ska vara lyhörd inför forskares frihet att formulera vetenskapliga frågeställningar, och samverka med vetenskapssamhället.

Styrelsen har pekat ut följande mål för de kommande årens verksamhet:

• RJ ska stärka humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, dess synlighet och genomslag.

• RJ ska vara öppen för nya forskningsfält och verka för internationalisering.

• RJ ska stödja övergången till ett öppet vetenskapssystem.

• RJ ska utforma stödformer med hänsyn till hela den vetenskapliga karriären efter disputation, samt verka för en tydlig vetenskaplig karriär.

• RJ ska arbeta både med öppna utlysningar och riktade insatser.

• RJ ska verka för en likvärdig och rättvis bedömning i hela processen, med höga krav på god forskningsetik.

• RJ ska stärka den humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsinfrastrukturen.

• RJ ska utveckla sätten att kommunicera vetenskap. All finansiering ska förenas med krav på att tillgängliggöra resultaten.

Riksbankens Jubileumsfond är en lärande organisation. Det betyder att vi följer upp och utvärderar verksamheten, tar tillvara erfarenheter hos andra samt verkar i dialog med forskare och lärosäten.