Etik

2024-04-26

Etik och hållbarhet är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid val av investeringar.

RJ arbetar sedan 2003 med etiska krav på investeringarna och hållbarhet är en integrerad del i investeringsanalyser och investeringsbeslut i den löpande förvaltningen av stiftelsens tillgångar.

Kraven kring etik och hållbarhet regleras i RJ:s placeringspolicy.

RJ ska i sin placeringsverksamhet beakta de deklarationer och konventioner som antagits och undertecknats av Sverige inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn. Till stöd för detta arbete anlitas sedan 2006 det externa etikkonsultföretaget Sustainalytics (tidigare GES) och två gånger om året genomförs en etisk screening av RJ:s aktieinnehav. I slutet av 2020 beslutade RJ att utöka samarbetet med Sustainalytics och inkludera en tilläggstjänst inom aktivt ägande.

Sedan 2013 avstår RJ från investeringar i tobaksbolag.