RJ Program

Stödformen RJ Program följs upp minst två gånger. Första gången efter två år sedan ytterligare en gång efter fyra år. För de längsta programmen genomförs en sista uppföljning efter sex år.

Syftet med uppföljningarna är att stämma av väsentliga avsteg från programplanen samt att ge klartecken för programmet att fortsätta.

Uppföljning 1 – två år efter start

Den första uppföljningen utförs av RJ:s ordförandekommitté. Inför uppföljningen ska projektledaren skicka in ett skriftligt underlag som ligger till grund för en 1–2 timmar lång diskussion med ordförandekommittén.

RJ:s vd fattar efter uppföljningen ett beslut om ett RJ Program kan godkännas eller om eventuella åtgärder krävs. De ska i så fall vara genomförda inför den andra utvärderingen.

Uppföljning 2 – fyra år efter start

Under programmets fjärde verksamhetsår genomför två externa internationella sakkunniga, med stöd av ordförandekommittén, ytterligare en uppföljning. Uppföljningen kompletteras med en självvärdering om programmets styrkor och svagheter, samt ett urval av dess publikationer.

RJ:s styrelse fattar utifrån de sakkunnigas slutliga utvärderingsrapport beslut om ett RJ Program kan godkännas eller om särskilda åtgärder ska vidtas. Detta beslut ligger till grund för beviljandet av återstående reserverade medel. Om RJ fattar beslut om att avveckla programmet i förtid upprättas en avvecklingsplan i samråd med projektledaren.