RJ Program

2020-01-27

Slutredovisningen ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet.

Redovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats och ska skickas in i ett exemplar till RJ på papper med underskrift av projektledaren och anslagsförvaltaren.

Observera att projektledaren måste ha slutredovisat tidigare bidrag för att kunna söka Program.

Den ekonomiska slutredovisningen görs i ett särskilt fält i webbformuläret, där det även finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen består av:

 • en kort sammanfattning som läggs ut på RJ:s webbplats
 • en programskrift på svenska
 • en slutkonferens där programskriften presenteras.

Syftet med såväl konferens som skrift är att sammanfatta de resultat som ett RJ Program har lett till, samt att presentera dem för forskare och allmänhet. Skriften ges ut i en serie som RJ bekostar, och ska vara på svenska. Vid den avslutande konferensen ska skriften finnas till hands.

Korta sammanfattningen

Den korta vetenskapliga slutredovisningen ska redovisa resultaten från programmet och avslutas med en förteckning över samtliga publikationer samt länkar till alla publikationer som är publicerade enligt kraven på öppen tillgång (Open Access) och annat digitalt material.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska vara en sammanhängande text om minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista).

Följande punkter ska redovisas:

 • Programmets syfte samt utveckling.
 • Kort om genomförandet.
 • Programmets viktigaste resultat samt ett resonemang om slutsatserna.
 • Eventuellt nya forskningsfrågor.
 • Hur forskarna har spridit forskningen, samt om och hur samverkan skett.
 • Publikationslista, samt länk till egna webbsidor. Använd gärna rubriker för att göra den mer lättöverskådlig (exempelvis monografier, artiklar, läroböcker, webbsidor inkl. Wikipedia, debatt, populariseringar). Markera vad som är publicerat med öppen tillgång. För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur kravet på öppen tillgång har säkerställts.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.

Programskriften

 • Texten ska utgöras av en sammanhållen text skriven på svenska – det ska inte vara en antologi.
 • Maximalt omfång är 150 000–200 000 tecken inklusive blanksteg och bilagor.
 • Programmets huvudsakliga resultat ska stå i fokus och projektledaren uppmanas att berätta om forskningens slutsatser och vilka vidare lärdomar man kan dra av forskningen.
 • Texten riktar sig till en vidare krets än forskare inom respektive fält, vilket betyder att centrala begrepp och liknande måste förklaras.
 • Skriften ska vara färdig och presenteras vid slutkonferensen.
 • RJ svarar för tryckkostnader, produktion och eventuell marknadsföring, dock ej för arbetstid för skribenterna.
 • Manus ställs till Jenny Björkman, RJ, som ser till att manus redigeras. RJ bekostar redigeringen.
 • Räkna med 4 månader från inlämnat manus till färdig skrift.
 • Makadam förlag producerar skriften.
 • Bara ett sättningskorrektur ingår.
 • Skriftserien är nedladdningsbara från RJ:s webb, men skickas också ut till programmet (antalet baseras på antalet involverade forskare). De ska finnas att köpa genom nätbokhandeln åtminstone första året efter konferensen.
 • Vad det gäller referenser, fotnoter, bilagor och appendix är det upp till varje program att bestämma hur man vill göra.

Slutkonferensen

 • Projektledaren förväntas ta kontakt med Jenny Björkman, RJ, i god tid inför planerandet av konferensen.
 • Konferensspråket är svenska.
 • Syftet med konferensen är att andra än berörda forskare i fältet ska ta del av forskningens resultat. Det handlar om att nå beslutsfattare, praktiker, journalister, en intresserad allmänhet, eller forskare inom andra fält.
 • En halvdag eller ett par timmars konferens är ofta tillräckligt långt.
 • Programmet planerar konferensen, bokar lokal samt står för att sprida inbjudan i god tid före konferensen.
 • Programmet förväntas ta hjälp av universitetets kommunikationsavdelning för att sprida information om konferensen och för att få hjälp att planera den.
 • Programmet bekostar konferensen. Ytterligare medel för att genomföra konferensen kan sökas i särskild ordning.
 • RJ godkänner konferensprogrammet.
 • RJ ser till att skriften finns på plats på konferensen, informerar om konferensen i sina kanaler samt sprider information till journalister och press.