RJ Program

Slutredovisningen ska ske senast vid det datum som anges i kontraktet.

Redovisningen görs av projektledaren via RJ:s webbplats och ska skrivas under av projektledaren och bidragsförvaltaren. Observera att projektledaren måste ha slutredovisat tidigare bidrag för att kunna söka RJ Program.

Den ekonomiska slutredovisningen görs i ett särskilt fält i webbformuläret, där det även finns även möjlighet att lämna en kommentar till den ekonomiska slutredovisningen.

Den vetenskapliga slutredovisningen består av:

 • en kort sammanfattning som läggs ut på RJ:s webbplats
 • en programskrift på svenska
 • en slutkonferens där programskriften presenteras.

Syftet med såväl konferens som skrift är att sammanfatta de resultat som ett RJ Program har lett till, samt att presentera dem för forskare och allmänhet. Skriften ges ut i en serie som RJ bekostar, och ska vara på svenska. Vid den avslutande konferensen ska skriften finnas till hands.

Korta sammanfattningen

Den korta vetenskapliga slutredovisningen ska redovisa resultaten från programmet och avslutas med en förteckning över samtliga publikationer samt länkar till alla publikationer som är publicerade enligt kraven på öppen tillgång (Open Access) och annat digitalt material.

Den vetenskapliga slutredovisningen ska vara en sammanhängande text om minst 5 000 och maximalt 10 000 tecken per språk (inklusive blanksteg, exklusive publikationslista).

Följande punkter ska redovisas:

 • Programmets syfte samt utveckling.
 • Kort om genomförandet.
 • Programmets viktigaste resultat samt ett resonemang om slutsatserna.
 • Eventuellt nya forskningsfrågor.
 • Hur forskarna har spridit forskningen, samt om och hur samverkan skett.
 • Publikationslista, samt länk till egna webbsidor. Använd gärna rubriker för att göra den mer lättöverskådlig (exempelvis monografier, artiklar, läroböcker, webbsidor inkl. Wikipedia, debatt, populariseringar). Markera vad som är publicerat med öppen tillgång. För forskare finansierade av RJ från och med 2010 års ansökningsomgång gäller att de ska publicera sina vetenskapligt bedömda texter i tidskrifter och i konferenspublikationer så att de blir fritt tillgängliga på internet, ange därför hur kravet på öppen tillgång har säkerställts.

Anvisning till webbsystemet

För att slutredovisa logga in med projektledarens användarnamn (e-postadress) och lösenord.
Avsluta med att klicka på Skicka in.

Programskrift

 • RJ svarar för tryckkostnader och produktion, dock ej för arbetstid för skribenterna.
 • Texten ska utgöras av en sammanhållen text skriven på svenska.
 • Maximalt omfång är 150 000–200 000 tecken inklusive blanksteg och bilagor.
 • Programmets huvudsakliga resultat ska stå i fokus och projektledaren uppmanas att berätta om forskningens slutsatser och vilka vidare lärdomar man kan dra av forskningen.
 • Texten riktar sig till en vidare krets än forskare inom respektive fält, vilket betyder att centrala begrepp och liknande måste förklaras.
 • Manus ställs till ansvarig forskningssekreterare, och redigeras sedan av extern redaktör kontrakterad av RJ. Den externa redaktören ansvarar för den löpande kontakten med projektledaren om text och tryckprocess hos av RJ kontrakterat förlag.
 • Räkna med 4 månader från inlämnat manus till färdig skrift.
 • Skriftserien är nedladdningsbar från RJ:s webb, men ett antal tryckta exemplar skickas också till projektledaren.
 • Om programmet väljer att arrangera ett publikt evenemang för att kommunicera sina resultat, ska skriften vara färdigtryckt och kunna delas ut i samband med detta.

Möjlighet att presentera programmets resultat för en bredare publik

 • RJ erbjuder extra finansiering för att programmen, om de vill, ska kunna presentera sina resultat och programskriften genom ett publikt evenemang.
 • Lärosätenas kommunikationsavdelningar är en resurs som forskarna bör kunna ta hjälp av vid planering och genomförande.
 • RJ svarar för evenemangets direkta kostnader (inom rimliga gränser), dock ej lönekostnader eller arvoden. Medel kan sökas genom att kontakta ansvarig forskningssekreterare inom ett år från det att programmet är slutredovisat.
 • Formatet är valfritt, men språket ska vara svenska. Exempel är paneldiskussion, offentlig föreläsning eller konferens med brett inbjudna deltagare.
 • Syftet är att andra än berörda forskare i fältet ska kunna ta del av forskningens resultat. Det kan handla om att nå beslutsfattare, praktiker, journalister, en intresserad allmänhet, eller forskare inom andra fält.