Realavkastningsmål och resultat

2023-03-30

RJ har med betydande marginal uppfyllt de avkastningsmål som styrelsen ställt upp för stiftelsens finansiella verksamhet.

Från starten hade finansavdelningen som mål att minst värdesäkra kapitalet realt, det vill säga behålla kapitalets värde med hänsyn taget till inflationen. Detta ändrades 1997 till att avse en real avkastning på fem procent över tiden. 2003 sänktes målet till fyra procent.

2017 fastställde styrelsen en placeringspolicy med mål att på lång sikt uppnå en genomsnittlig realavkastning om minst tre procent per år. Med detta mål bedöms RJ kunna hålla en jämn nivå på forskningsanslagen och därmed finns förutsättningar att aktivt främja och stödja den vetenskapliga forskningen på lång sikt.

Måluppfyllelse i förhållande till de mål som satts upp under respektive period

 

Långsiktig måluppfyllelse

RJ:s avkastning utvärderas ackumulerad från 2003, på rullande femårsperioder och kalenderårsvis. Kapitalförvaltningen utvärderas också utifrån en referensportfölj som föreslås av finansdirektören och fastställs av finanskommittén. Referensportföljen ska ses som finanskommitténs och finansdirektörens bedömning av en lämplig portföljsammansättning med vilken realavkastningsmålet kan uppnås. Under perioden 2003-2022 överträffade RJ:s aktiva kapitalförvaltning referensportföljens jämförelseindex med sammanlagt 50,8 procentenheter.

Relativ avkastning 2003-2022

RJ:s portfölj vs. jämförelseindex absolut avkastning

Tioårsöversikt

Det finansiella resultatet uppgår för tioårsperioden 2013-2022 till 12 070 miljoner kronor. Totalavkastningen uppgår till 138 procent och avkastningen på jämförelseindex till 130 procent.

Den aktiva kapitalförvaltningen som bedrivs inom RJ:s finansavdelning har därmed under den senaste tioårsperioden överträffat jämförelseindex med sammanlagt 8 procentenheter. Den reala avkastningen uppgår sammantaget under tioårsperioden till 113 procent, vilket överstiger det långsiktiga målet med 73 procentenheter.