Risker och riskhantering

2023-03-30

Placeringspolicyn fastställs av styrelsen och anger placeringsinriktning, limiter för placeringsrisker, godkända finansiella instrument, avkastningsmål och etiska riktlinjer.

Inom ramen för placeringspolicyn och beslut i finanskommittén, såsom referensportföljen, är investeringsbesluten delegerade till finansavdelningen som leds av stiftelsens finansdirektör.

Placeringsregler tabell

Alla värdepapper förvaras i en svensk bankdepå. Ekonomiadministrationen är separerad från förvaltningen och består av funktionerna administrativ direktör och redovisning. Från och med 2022 är RJ:s back-office outsourcad till Kammarkollegiet.

RJ upprättar årligen ett stresstest för att bedöma den påverkan som ett scenario med ett kraftigt värdefall på tillgångarna skulle ha på stiftelsens framtida utdelningskapacitet. Placeringsriskerna kan delas upp i följande riskfaktorer:

  • Marknadsrisker inklusive aktie-, fastighets-, valuta- och ränterisk
  • Kreditrisker, inklusive motpartsrisker
  • Likviditetsrisker