Finansförvaltning

2023-03-30

Sedan 1988 är RJ en självständig finansiell aktör med en egen intern finansförvaltning.

Finansavdelningen består av stiftelsens finansdirektör samt tre portföljförvaltare och en finansanalytiker. Under perioden 1989 till 2022 uppgår det sammanlagda finansiella resultatet till 24,5 miljarder kronor. Det egna kapitalet har växt från 1,6 miljarder kronor 1988 till 16,5 miljarder kronor vid utgången av 2022 samtidigt som forskningsanslag om 10,5 miljarder kronor har beviljats under samma period.

Förutom den ursprungliga donationen från Riksbanken fick RJ 1993 ytterligare donationer på 1,5 miljarder kronor som ökade stiftelsens kapitalbas. RJ gör årligen en avsättning till det bundna kapitalet från balanserade vinstmedel för att realvärdesäkra donationernas ursprungliga värde. För åren 1989 till 2022 har RJ satt av 2,2 miljarder kronor vilket motsvarar uppräkning av konsumentprisindex.

Vid utgången av 2022 hade RJ en stark finansiell ställning. I RJ:s årsberättelser redovisas avkastning och finansiellt resultat för respektive år.

 
 Förändring eget kapital 1988-2022

Förändring eget kapital 1988-2022