Finansförvaltning

2020-12-22

Sedan 1988 är RJ en självständig finansiell aktör med en egen intern finansförvaltning.

Finansavdelningen består av stiftelsens finansdirektör samt tre portföljförvaltare och en finansanalytiker. Under perioden 1989 till 2020 uppgår det sammanlagda finansiella resultatet till 22,4 miljarder kronor. Det egna kapitalet har växt från 1,6 miljarder kronor 1988 till 15,3 miljarder kronor vid utgången av 2020 samtidigt som forskningsanslag om 9,6 miljarder kronor har beviljats under samma period.

Förutom den ursprungliga donationen från Riksbanken fick RJ 1993 ytterligare donationer på 1,5 miljarder kronor som ökade stiftelsens kapitalbas. RJ gör årligen en avsättning till det bundna kapitalet från balanserade vinstmedel för att realvärdesäkra donationernas ursprungliga värde. För åren 1989 till 2020 har RJ satt av 1,9 miljarder kronor vilket motsvarar uppräkning av konsumentprisindex.

Vid utgången av 2020 hade RJ en stark finansiell ställning. I RJ:s årsberättelser redovisas avkastning och finansiellt resultat för respektive år.

 
 Förändring eget kapital 1988-2020

Graf över förändring av eget kapital 1988-2020

Realavkastningsmål och resultat

RJ har med betydande marginal uppfyllt de avkastningsmål som styrelsen ställt upp för stiftelsens finansiella verksamhet.
Mer om realavkastningsmål och resultat.

Forskningsanslag

Förvaltningens goda resultat har bidragit till att RJ har kunnat utveckla sin verksamhet och över tiden ökat storleken på årliga beviljade forskningsanlag.
Mer om forskningsanslag.

Tillgångsallokering

För närvarande sker investeringar i såväl svenska som internationella aktier, svenska räntebärande värdepapper, helägda fastigheter och delägda fastighetsbolag samt i alternativa placeringar. Fördelningen mellan tillgångslag har varierat över tid beroende på marknadsläget och förvaltningsteamets bedömning av framtida utveckling.
Mer om tillgångsallokering.

Risker och riskhantering

Placeringspolicyn, som sätter ramarna för förvaltningen, tas fram i samråd med fondens finanskommitté och beslutas av styrelsen. RJ upprättar årligen ett stresstest för att bedöma den påverkan som ett scenario med ett kraftigt värdefall på tillgångarna skulle ha på stiftelsens framtida utdelningskapacitet.
Mer om risker och riskhantering.

Etik

RJ har sedan 2003 arbetat med etiska hänsynstaganden på investeringar som utgår från placeringspolicyn som anger att RJ ska beakta de konventioner som Sverige undertecknat inom områdena mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och arbetsrätt.
Mer om etiska principer.