Riktade insatser

2017-02-27

RJ genomför årligen en uppföljning av projekt beviljade inom olika riktade satsningar.

Uppföljningen genomförs av externa sakkunniga, vanligen när projekten har hunnit ungefär halvvägs. Projektledaren får då möjlighet att ta tillvara synpunkter från de sakkunniga under projektets gång. För RJ:s kansli innebär uppföljningen viktig återkoppling på arbetet.

Syftet med uppföljningarna är att:

  • stämma av att projektet fortskrider och notera eventuella väsentliga avsteg från projektplanen
  • ge klartecken för fortsättning av projektet.

Uppföljningen är dels skriftlig, dels i form av ett uppföljningsmöte, där respektive beredningsgrupp träffar projektledaren för att diskutera projektet. Uppföljningen ger återkoppling till projektledaren, både vid själva mötet och efteråt i skriftlig form. Några exempel på frågor är: Hur har ditt projekt utveklats? Förändringar i syfte, frågeställningar, teori, metod, material genomförande? Vilka är projektets viktigaste resultat som de går att bedöma i nuläget? Hur har de internationella dimensionerna av projektet utveklats? Hur ser projektets publiceringsstrategi ut?

RJ:s vd fattar beslut om godkännande av uppföljningen eller om det krävs en fördjupad uppföljning av något projekt. En fördjupad uppföljning kan medföra att projektanslaget dras in eller minskas i omfattning.