Uppföljning

RJ genomför varje år olika typer av uppföljningar.

RJ följer årligen upp och utvärderar de bidrag som beviljats för att kvalitetssäkra arbetet och säkerställa att resultaten av forskningsstödet motsvarar syftet och stiftelsens ändamål. RJ har fastställda rutiner för uppföljning av bidrag inom de ordinarie stödformerna, med halvtidsuppföljningar inom RJ Projekt, RJ Program, Rj Flexit och RJ Infrastruktur för forskning.

För RJ Program görs dessutom uppföljningar efter två år och i förekommande fall även sex år. För RJ Sabbatical följs slutredovisningen upp, då stödformen avser en så kort tidsperiod att halvtidsuppföljning inte blir meningsfull. RJ:s riktade satsningar följs upp enligt i princip samma riktlinjer som de ovannämnda.

Projektledarna lämnar vid avslutat projekt in en ekonomisk och en vetenskaplig slutredovisning, där den vetenskapliga redovisningen presenteras på rj.se.

RJ har fastställda rutiner för uppföljning av bidrag inom de ordinarie stödformerna:

  • Uppföljningen är skriftlig, dessutom träffar projektledaren en grupp sakkunniga för att diskutera projektet vid ett så kallat uppföljningsmöte.
  • RJ:s beredningsgrupper eller särskilt anlitade sakkunniga genomför uppföljningen.
  • Återkopplingen av uppföljningens resultat görs till projektledaren för de projekt som följts upp, till styrelsen, beredningsgrupperna samt till RJ:s kansli.
  • Varje uppföljning avslutas med ett beslut av vd.