Strategiska prioriteringar och mål

2022-01-14

Strategiska prioriteringar och mål för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Med dessa strategiska prioriteringar och mål fastställer styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) grunderna och målen för hur RJ ska fullgöra sin uppgift som forskningsfinansiär. Som fristående stiftelse utgår all verksamhet från ändamålsparagrafen (§ 2) i stadgarna, där det anges att Riksbankens Jubileumsfond ska finansiera:

 • Vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige, med särskilt ansvar för
  • Forskning som har svårt att få annan finansiering
  • Stora och långsiktiga projekt
  • Nya forskningsuppgifter som kräver snabba och kraftiga insatser
  • Forskningens internationella kontakter.

RJ är en av många forskningsfinansiärer i Sverige, samtidigt som RJ:s stadgar, dess relation till riksdagen och styrelsens sammansättning med parlamentariker och forskare ger stiftelsen viktiga och unika egenskaper. Utifrån sina stadgar, sin roll som självständig forskningsstiftelse inrättad av riksdagen, och sin position inom svensk forskningsfinansiering fastställer styrelsen nedanstående strategiska prioriteringar samt ett antal mål, dels för stiftelsens egen verksamhet, dels för den forskning som finansieras.

Strategiska prioriteringar

 • RJ:s primära uppgift är att med sin finansiering främja grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Det betyder att RJ till största del arbetar med öppna utlysningar, forskarformulerade problemställningar, samt internationell vetenskaplig peer review i beredningsprocesserna.
 • RJ finansierar företrädesvis forskning inom humaniora och samhällsvetenskap (HS). Denna prioritering görs dels utifrån att HS-forskning av högsta kvalitet behövs för att, ofta med historiska perspektiv, kunna förstå och hantera samhällets aktuella utmaningar, nationellt och globalt, dels för att HS-området är i särskilt behov av långsiktigt stabil forskningsfinansiering.
 • RJ stödjer och vill främja framväxten av gränsöverskridande forskningsinitiativ, både ämnesmässigt och geografiskt. Det gäller samarbeten mellan olika ämnen inom HS-området, liksom mellan HS-forskare och helt andra forskningsområden. Dessa ska ha tydlig utgångspunkt och ledas av forskare inom HS-området. Internationella forskningssamarbeten ha en tydlig förankring och ledas av forskare med bas i Sverige. Gränsöverskridande insatser är särskilt viktiga när det gäller forskning som direkt adresserar samtidens sammansatta samhällsutmaningar. Samhällsrelevans är ett av de generella kvalitetskriterierna för forskning.
 • RJ arbetar aktivt med att stärka forskningens tillgänglig- och nyttiggörande genom riktade kommunikations- och samverkansinitiativ samt stöd för öppen publicering. RJ fastställer en särskild samverkansstrategi som anger hur insatser ska prioriteras.
 • RJ-finansierade projekt och program ska bidra till att stärka forskningsmiljöer och kompetensuppbyggnad inom humaniora och samhällsvetenskap. RJ finansierar inte permanenta tjänster, men projekt- och programfinansiering kan användas till att hel- eller delfinansiera akademiska positioner i alla karriärskeden, under de perioder finansieringen utgår.

Mål för RJ:s verksamhet

 • Forskningspolitiskt lyfta fram HS-områdets betydelse och särskilda behov.
 • Aktivt nyttja RJ:s styrelse, med dess unika sammansättning av akademiska företrädare, parlamentariker och ekonomisakkunniga som en viktig samverkansyta för dialog, förtroendeskapande och utveckling.
 • Kontinuerligt utveckla en hög servicenivå gentemot forskare samt effektiva och användarvänliga system för forskningsansökningar.
 • Kontinuerligt utvärdera och utveckla stödformer, beredningsprocesser och samverkansformer.
 • Bevara och utveckla stiftelsens anseende (bland forskare, politiker, andra finansiärer).
 • Upprätthålla hållbar finansiell förvaltning som ger förutsättningar för långsiktigt stabil forskningsfinansiering på minst 500 miljoner kronor årligen.

Mål för den forskning som finansieras

 • Bidra till att forskning av högsta kvalitet kommer till stånd och att dess resultat bidrar till kunskaps- och samhällsutveckling.
 • Bidra till att svenska HS-forskare, med sina forskningsresultat och sin expertis, får en starkare röst i det offentliga samtalet och på olika sätt bidrar till en kunskapsbaserad samhällsutveckling.
 • Bidra till att svensk HS-forskning stärker sin internationella ställning, t ex genom framväxten av fler världsledande HS-miljöer i Sverige.
 • Stärka HS-forskares akademiska meritering och förmåga att organisera och leda breda, gränsöverskridande forskningsinitiativ.