Samverkan och forskningskommunikation

I sina mål och strategier betonas att RJ ska arbeta aktivt med att stärka forskningens tillgänglig- och nyttiggörande och att stiftelsen har som mål att stärka betydelsen av humaniora och samhällsvetenskap.

Efter ett omfattande utvärderingsarbete av RJ:s tidigare satsningar på samverkan och forskningskommunikation har följande strategiska prioriteringar nu beslutats av styrelsen:

  1. RJ stödjer samverkans- och kommunikationsinsatser som forskare inom RJ Projekt och RJ Program själva tar initiativ till.
    • För RJ Projekt som beviljats från och med 2022 inkluderas ett bidrag till särskilda samverkansinsatser.
    • För RJ Program bekostar vi som tidigare produktion av en sammanfattande programskrift, samt om så önskas ett publikt evenemang för att presentera programmets resultat för en bredare publik.
      Läs mer om samverkansbidrag
  2. RJ Flexit stödjer samverkan mellan forskning och organisationer eller företag.
    Stödformen innebär att forskare inom humaniora och samhällsvetenskap samarbetar med organisation eller företag för att med ett forskningsbaserat angreppssätt lösa ett problem eller utveckla verksamheten - en konkret samverkan mellan akademi och omvärld. Projekten pågår normalt i upp till tre år. RJ Flexit är från 2022 en årligen återkommande utlysning.
    Läs mer om RJ Flexit
  3. RJ stödjer ett antal plattformar för forskningskommunikation.
    Med plattformar avses aktiviteter som når en varierad publik med forskningskommunikation inriktad mot humaniora och samhällsvetenskap. RJ väljer ut ett antal plattformar som från och med 2022 får ett verksamhetsstöd, normalt beslutat för treårsperioder. Vi följer upp verksamheterna årligen och gör en djupare uppföljning vart tredje år inför beslut om eventuellt fortsatt stöd. Stödet kan inte sökas.
    Läs mer om plattformarna
  4. RJ publicerar en årsbok och samarbetar med publika verksamheter för att göra bokens innehåll tillgängligt.
    I årsboken ber vi forskare som har finansiering från RJ presentera sin forskning under ett definierat tema. Årsboken lanseras under året i publika sammanhang i samarbete med olika arrangörer och avsändare.
    Läs mer om årsboken

I tillägg till ovanstående gör RJ ibland särskilda insatser i form av riktade utlysningar eller uppdrag. Som med alla tillfälliga satsningar informerar vi i god tid om sökkriterier och anvisningar i relevanta kanaler. Samverkansarbetet leds av RJ:s samverkansdirektör.