Öppet tillgängliga forskningsresultat

Forskare med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) ska tillgängliggöra sina forskningsresultat med öppen tillgång. Kravet gäller vetenskapliga publiceringar i tidskrifter och konferenspublikationer.

RJ:s krav på öppen tillgång omfattar ännu inte monografier eller bokkapitel. Dock vill RJ gärna uppmana och uppmuntra forskare att publicera även dessa med öppen tillgång. Genom plattformen Kriterium kan forskare få sina monografier vetenskapligt granskade samtidigt som de blir öppet tillgänglig.

Räkna in alla merkostnader för publiceringen när du söker bidrag från RJ.

Välj ett av följande sätt för att göra forskningsresultaten öppet tillgängliga:

 • Publicering i en tidskrift eller på en plattform med öppen tillgång
  Det finns ett stort antal tidskrifter och publiceringsplattformar som publicerar med öppen tillgång och som använder sig av sakkunniga som bedömer kvaliteten i artiklarna.
 • Publicering i hybridform
  En hybridtidskrift är en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift som erbjuder publicering med öppen tillgång mot en avgift (se nedan om avtal med de stora tidskriftsförlagen). Många internationella bokförlag erbjuder en motsvarande tjänst för böcker.
 • Parallellpublicering i ett fritt tillgängligt arkiv
  I princip alla svenska lärosäten har ett öppet digitalt arkiv. När artikeln eller boken publiceras i en tidskrift eller av ett förlag kan forskaren spara en kopia i lärosätets öppna arkiv, det gäller den version som är innehållsligt identisk med originalpubliceringen. RJ kräver inte att den parallellpublicerade artikeln eller boken har tidskriftens eller förlagets layout. Om artikeln/boken också publiceras i ett icke öppet tillgängligt format, så får det inte skilja mer än tolv månader (embargo) mellan den öppet tillgängliga och den icke öppet tillgängliga publiceringen.

Befintliga avtal om öppen tillgång

Använd befintliga avtal om öppen tillgång med de stora tidskriftsförlagen.

Öppen tillgång har förhandlats fram med de stora förlagen. Det innebär att forskare inte behöver betala någon författaravgift (APC) för att uppfylla våra krav om öppen tillgång när de publicerar artiklar i många av tidskrifterna. Publicering sker med CC-BY-licens enligt de flesta avtalen.

Licens för publicering

Publicera med en licens som tillåter att andra tar del av och använder forskningsresultaten. Forskare som betalar en så kallad publiceringsavgift (APC) för att publicera en artikel med öppen tillgång ska publicera med en Creative Commons-licens, den variant som benämns som CC-BY. Den innebär att de som använder, bearbetar eller sprider forskarens artiklar ska uppge upphovsman. Forskaren behåller också rätten att sprida sin forskning. Observera att det ska vara CC-BY. Varianter som CC-BY NC, ND etc. är inte godkända. 

CC-BY-licensen är den standardlicens som flera internationella organisationer rekommenderar. Läs mer på Creative Commons webbplats.

För frågor kring publicering med öppen tillgång, datahantering eller vid behov av praktisk hjälp, kontakta ditt lärosäte.

RJ följer upp kraven på öppen tillgång

RJ följer upp att forskare med bidrag från RJ följer riktlinjerna för öppen tillgång. Mottagare av bidrag från RJ är ansvariga för att säkerställa att man inom projektet känner till och följer de riktlinjer för öppen tillgång som gäller.

 • Vid ansökningstillfället ska de sökande ange en plan för hur information om projektet och forskningsresultaten ska kommuniceras, såväl inomvetenskapligt som till samhället i övrigt. Det innebär att de sökande även ska ange vilka kostnader som är förknippade med den planerade vetenskapliga produktionen, hur den ska göras öppet tillgängligt och kostnader för detta.
 • Efter halva projekttiden görs en halvtidsavstämning där forskaren skickar in en uppföljningsrapport. Då följs även kravet om öppen tillgång upp och projektledaren ombeds besvara hur man säkerställer att projektets resultat publiceras med öppen tillgång. Vid själva uppföljningsmötet påminner RJ även om att forskningsresultaten ska publiceras öppet.
 • När projekt slutredovisas ska publikationer som är publicerade öppet presenteras i publikationslistan. Länka till dessa och ange hur öppen tillgång har säkerställts.