Jävsregler

Riksbankens Jubileumsfond är angelägen om att inskickade ansökningar underkastas en rättvis och saklig vetenskaplig bedömning.

För att bedömningen ska göras utifrån vetenskapliga kriterier är det mycket viktigt att alla ledamöter av beredningsgrupperna känner till RJ:s syn på jäv. Jäv föreligger om det i ett ärende finns någon omständighet som gör att förtroendet för en ledamots opartiskhet kan rubbas och att det därför finns risk att han eller hon ska ta hänsyn till annat än den vetenskapliga kvaliteten.

Därför har alla ledamöter ett eget ansvar för att utan särskild uppmaning anmäla om man vid någon ansökan kan vara jävig. En ledamot är jävig om bedömningen gäller:

  • ansökan där ledamot ingår eller kan få nytta eller skada som en följd av en rekommendation.
  • ansökan från nära släktingar eller person närstående till ledamot eller där ansökan kan innebära nytta eller skada för nära släkting eller person närstående till ledamot.
  • ansökan från närstående kollega, medlem av ledamots egen forskargrupp, eller ledamots närmaste institutionsmiljö; däremot är inte ledamot per definition jävig i förhållande till ansökningar från exempelvis hennes/hans institution eller arbetsenhet.
  • ansökan som kan bedömas innefatta delikatessjäv, det vill säga fall där sådana särskilda omständigheter föreligger som kan rubba förtroendet för ledamots opartiskhet i ett ärende, exempelvis uppenbar vänskap eller ovänskap, beroendeförhållanden av ekonomisk art, chefs-/medarbetarförhållande, eller att ledamot är engagerad i en ansökan på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om partisk bedömning.

Ledamot anmäler att jäv kan förekomma via e-post till sin grupps ordförande med kopia till forskningssekreteraren. Detta ska göras innan sammanträdet så att hela beredningsgruppen sedan gemensamt vid sammanträdet kan avgöra om det föreligger jäv. Det är alltså inte den enskilde ledamoten som avgör om det är fråga om jäv.

Om ledamot anses jävig ska hen lämna rummet när de ansökningar där jävsförhållande råder behandlas. Om ordföranden av olika skäl bedömer att det är nödvändigt kan ledamot emellertid tillfrågas om olika sakförhållanden kring ansökningarna innan hen lämnar rummet.

Som ledamot i en av beredningsgrupperna får man inte heller lämna in ansökningar i den stödform man bedömer. Det innebär till exempel att om en ledamot bereder RJ Projekt i någon av de fyra beredningsgrupperna får hen varken vara sökande eller medsökande i RJ Projekt. Däremot är det alltså möjligt att vara sökande i de stödformer där man inte medverkar i bedömningen.

Ledamöter i RJ:s styrelse kan under sin mandatperiod i styrelsen inte söka bidrag från RJ.