Forskning

Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Målet för Riksbankens Jubileumsfond är att ge svensk forskning inom stiftelsens verksamhetsområde möjlighet att nå en framträdande ställning internationellt.

Stiftelsen finansierar främst projekt där forskarna själva formulerar forskningsfrågan. För närvarande finns stödformer för såväl individuella forskare som för mindre och större grupper. Utlysningen till de ordinarie stödformerna sker en gång per år, men forskarna kan söka medel till konferenser, vetenskapliga nätverk och liknande under hela året.

RJ finansierar också riktade insatser som kan utveckla och stärka svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Inspiration till dessa kan komma från flera håll, exempelvis från utvärderingar av pågående verksamheter, konferenser, beredningsgrupper eller från styrelsen.

Återkommande utlysningar

Riktade utlysningar

Vissa riktade satsningar återkommer under flera år, andra enbart en gång:

Stipendium

Ansökningsprocess

Forskningsansökningar bedöms och prioriteras i en eller flera av RJ:s beredningsgrupper. RJ låter även externa sakkunniga granska ansökningar. Processen varierar något beroende på stödform men de två större stödformernas process ger en bild av den:

RJ Projekt

Ansökningsproess RJ Projekt

RJ Program

Ansökningsprocess RJ Program