RJ Forskningsinitiering

2019-12-20

Forskningsinitiering syftar till att underlätta inledande vetenskapliga processer och bidra till arbetet med att definiera och avgränsa olika vetenskapliga frågeställningar för kommande forskning. Stödformen fokuserar därigenom den fas av forskningsprocessen där forskningsidéer diskuteras men som föregriper forskningens genomförande.

Forskningsinitiering avser därför stöd till arrangerandet av olika sorters vetenskapliga möten som konferenser, seminarier, workshops samt till att via vetenskapliga möten skapa nya forskarnätverk. Anslagen är avsedda för att initiera verksamhet som på ett eller annat sätt ska leda fram till ny forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Beredningsprocess

Anslag för forskningsinitiering kan vara av skiftande storlek men har alltid som mål att initiera ny forskning genom att stimulera och främja kontaktytorna i forskarsamhället. RJ prioriterar ansökningar med internationellt inslag.

Bedömningskriterier är i första hand den potentiella forskningsinitierande halten i aktiviteterna, men också hur välplanerade de vetenskapliga mötena är.

Beslut om anslag fattas löpande under året och beslut meddelas 3-4 gånger per termin - det finns därför inga fastställda beslutsdatum att förhålla sig till. Inga formella motiveringar till våra beslut ges.

Ansökan

Anslag till forskningsinitiering kan sökas när som helst under året. Dock måste de aktiviteter som medel söks för planeras med god framförhållning i relation till vad som ska ske. RJ beviljar heller aldrig medel retroaktivt till möten som redan ägt rum.

Sammanfattningen ska skrivas på svenska och engelska och får omfatta max 1 500 tecken inklusive blanksteg och ska förklara varför aktiviteten är viktig, dess syfte samt hur den ska genomföras.

Projektbeskrivningen får omfatta 19 200 tecken inklusive blanksteg och ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla uppgifter om:

  • det vetenskapliga syftet med den planerade verksamheten
  • tidigare relevant forskning
  • färdigt program inklusive namngivna talare och titel på anföranden.

Budgeten ska:

  • specificera och motivera alla kostnader
  • vid beräkning av resor, kost och logi ska dessa kostnader vara förenliga med anslagsförvaltarens regler för resor och representation.

Ospecificerade eller omotiverade kostnader beviljas inte. Inom forskningsinitiering beviljas inte indirekta kostnader, lönemedel, arvoden eller kostnader i samband med publikationer.

Beviljade anslag för forskningsinitiering täcker i normalfallet alla direkta kostnader förknippade med vetenskapliga möten, varför samfinansiering med andra finansiärer inte är nödvändig och bör undvikas.

Rekvisition

Ansökningar till och med juni 2020: Det beviljade anslaget betalas ut mot rekvisition och bör rekvireras innan kostnaderna för aktiviteterna uppstår.

Ansökningar från och med augusti 2020: Det beviljade anslaget betalas ut i efterskott mot rekvisition när aktiviteten är genomförd.