Kajsa Lindberg

Apotek i förändring. En studie av marknadskonstruktion, entreprenörskap och arbete.


Den svenska apoteksmarknaden är under omvandling och from den 1 juli 2009 kommer andra aktörer än Apoteket AB att få bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument. Från att ha varit en nationell angelägenhet öppnas marknaden för nya aktörer samtidigt som uppdragen för redan etablerade aktörer kommer att förändras. Vi utgår från att apoteksmarknadens omreglering, framväxten av entreprenörer och hur det dagliga arbetet på apotek kommer att bedrivas hänger samman. Syftet med studien är att skapa förståelse för den komplexitet som präglar marknader, organisationer och yrkesgruppers utveckling och ge en djupare förståelse för hur normer förändras och stabiliseras.Studien genomförande sker genom en kartläggning beskrivning av de aktörer som är delaktiga i marknadens konstruktion, kopplingar mellan dem, vilka intressen de har och hur de organiserar sina verksamheter. Vi kommer också att studera arbete och organisering av tre apotek med olika ägarförhållanden; ett apotek som ägs av en internationell kedja, ett apotek som ägs av en enskild apotekare och ett apotek som ingår i den så kallade ”ICA-modell” som Farmaceutföretagarna har startat. Studien förväntas bland annat bidra med kunskap om hur relationer mellan nya och gamla aktörer formas och vilka normer som får företräde, hur enskilda yrkesgruppers arbetssituation omskapas som följd av nya regleringar och nya idéer om hur arbete ska organiseras och utövas
Slutredovisning

Kajsa Lindberg, Handelshögskolan Göteborgs universitet

2009-2015

Projektets övergripande syfte har varit att studera den komplexitet som präglar apoteksmarknaden, samt organisationer och yrkesgruppers utveckling och hur normer förändras och stabiliseras.
Vi har uppfyllt syftet genom att beskriva och analysera utvecklingen av apoteksmarknaden, t.ex. hur relationer mellan nya och gamla aktörer formas och vilka normer som får företräde, utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv på marknader. De empiriska resultaten från delar av studien har bidragit till att vårt ursprungliga analytiska fokus har förskjutits från institutionellt entreprenörskap till institutionell logiker. Genom etnografiskt inspirerade metoder har vi också studerat hur marknadspraktiker växer fram, hur olika aktörers intressen tar sig uttryck och hur arbetet på apotek formas och organiseras. De mest betydelsefulla resultaten presenteras nedan.

Projektets viktigaste resultat
1. Praktik och professionens position
Det finns en lång tradition inom apotek av att kombinera praktiker som baseras på å ena sidan en professionell medicinsk logik och å andra sidan en logik som bygger på försäljning och marknad. Omregleringen har bidragit till att tydliggöra dessa skillnader och i vissa fall ställa dem på sin spets, t.ex. vad gäller tillsyn av receptfria läkemedel i detaljhandlen.
Det finns historisk variation i vem får äga/bedriva/arbeta på apotek som också är intressant ur ett internationellt perspektiv. I våra jämförelser mellan USA, England och Italien ser vi att det pågår en tydlig trend där ägande av apotek går mot allt större kedjor som leds av en "general manager" snarare än en apotekare. Aktörernas kompetens måste således omfatta inte bara den farmaceutiska kompetensen utan också t.ex. marknadsföring, ekonomi, juridiska aspektet, något som också avspeglas i andra krav på delar av den farmaceutiska universitetsutbildningen.

2. Konstruktion av marknad
Apoteksmarknaden "ramas" i stor utsträckning av procedurer och teknik som kontrolleras av statliga aktörer, t.ex. prissättning och användning av e-recept. Sådana procedurer bidrar till att skapa och tydliggöra gränser mellan olika aktörer, t.ex. patient, apotekare, förskrivare, leverantör. Gränsskapandet är en förutsättning för att gränserna också ska kunna överskridas och en fungerande marknadspraktik skapas.
Marknaden "ramas" också av olika typer av regleringar och föreskrifter (t.ex. kring pris, lagerhållning, sekretess, säkerhet) vilket delvis begränsar små aktörer på marknaden men också påverkar hanteringen av receptfria läkemedel i detaljhandeln. De olika sätt som marknaden "ramas" på bidrar både till att inkludera och exkludera aktörer.

3. Aktörer och relationer
Studien visar att i tider av förändring kan tidigare etablerade gränser mellan aktörer och professioner utmanas.
Apotekare (och andra yrkesgrupper inom apotek) kan beskrivas som att de är "mittemellan" i fler avseenden:
*de agerar "mittemellan" privata finansiärer och ägare å ena sidan och offentliga reglerverk och kontrollsystem å andra sidan.
*de agerar också "mittemellan" privata intressen där enskilda individers sekretess är avgörande samtidigt som det finns ett offentligt intresse av dokumentation och statistik kring läkemedelsanvändning.
*en del apotekare agerar också "mittemellan" den farmaceutiska och medicinska kompetensen och den mer marknads och managementmässiga kompetenser.

Nya forskningsfrågor
Vi har studerat omregleringen av apoteksmarknaden över tid och med ett etnografiskt inspirerat arbetssätt. Därmed utvecklas vår kunskap successivt och det uppstår nya intressanta forskningsfrågor. Det är framförallt två områden vi kommer att vidareutveckla:

1. Förändrade förutsättning för apotekarprofessionen får konsekvenser för relationen till andra professioner
2. Materialitetens betydelse för konstruktion av marknad; hur värden/logiker skrivs in i objekt och hur dessa bidrar till att stabilisera praktiken

Projektets internationella förankring
Vi samarbetar med Professor Davide Nicolini (Warwick Business School), Professor Giuseppe Delmestri (Vienna University), Professor Trish Reay (University of Alberta), and Associate Professor Beth Goodrick (Florida Atlantic University). Samarbetet har resulterat i ett flertal presentationer för italienska och brittiska apotekare, presentationer av ett gemensamt paper "LOOK WHAT'S BACK! REVERSIBILITY AND THE KNOTTING OF CONFLICTING INSTITUTIONAL LOGICS" på Academy of Management (Texas USA, August 2011) som nu granskas för "British Journal of Management. I artikeln gör vi en historisk analys av apotek med avseende på ägande, etableringsmöjligheter, utbud av varor samt vilka meriter som behövs för att arbeta.

Under projektets gång har vi deltagit i ett flertal internationella konferenser och workshops:
2014 How to study complex practice in the making. Workshop on Shadowing, University of Warwick, UK, March 26-27.
2012 Logics in practice. The role of pharmaceuticals at the grocery store. The 28th EGOS Colloquium, Sub-theme: Performativity by Design!? Helsinki, July 5-7.
2010 Mimesis and practices of organizing. Workshop on Mimesis, University of Warwick, UK, March 15.


Forskningsinformativa insatser utanför det vetenskapliga samhället

Vi har genomfört presentationer i olika sammanhang för dels personer som arbetar inom apotek dels personer som hanterar receptfrialäkemedel inom detaljhandeln. Forskningsprojektet har också uppmärksammats i Dagens Apotek.

2010 "Pharmaceuticals - ordinary goods or special treatment?" Nordic Retail and Wholesale Conference, 10-11 November.
2011 Workshop "Den nya apoteksmarkanden sett ur ett organisationsperspektiv". Apotekarsocieten. 5 maj. Vi arrangerade och höll i workshop.
2013 "Logics in Pharmacy Practice". Keynote speakers at Nordic Social Pharmacy Conference, 12-13 juni.

Under projektets gång har vi handlett 5 uppsatser som på olika sätt berörd organisering av apotek. Emma Otterström och Ida Nilsson uppsats "Alla vill sälja piller. En studie av den svenska farmaceutprofessionens gränser på en avreglerad apoteksmarknad" vann både Jusek och Sveriges HR-förening (Region Väst) uppsatstävlingar för bästa uppsats 2010.

Projektets två viktigaste publikationer samt publiceringsstrategi
De två hittills viktigaste publikationerna som presenterar delar av de resultat som vi redogjort för ovan är:
Lindberg, K. (2014) Performing multiple logics in practice. Scandinavian Journal of Management, 30, 485-497.
Adolfsson, Petra & Ylva Ulfsdotter Eriksson (2014) Doctors with Borders: Professional Disputes in Times of Deregulation. Knowledge Management: An International Journal, 13 (4) s. 1-13. ISSN: 2327-7998, E-ISSN: 2327-9249


Vår strategi har varit att dels publicera empiriska exempel för att sprida kunskap om det som sker på den svenska apoteksmarknaden, dels att med utgångspunkt i vårt empiriska material delta i utveckling av teorier kring institutionella logiker, materialitet och profession.
I de fall de är möjligt tillämpar vi parallell publicering via profilerna på universitetets hemsida.

Publikationer

Adolfsson, Petra & Ylva Ulfsdotter Eriksson (2014) Doctors with Borders: Professional Disputes in Times of Deregulation. Knowledge Management: An International Journal, 13 (4) s. 1-13. ISSN: 2327-7998, E-ISSN: 2327-9249
Adolfsson, Petra (2014) Pharmicies and Different Logics: Job Advertisements in Sweden, 1903-2013 Organizational Cultures: An International Journal, 13 ( 2 ) s. 37-48, http://ijmoc.cgpublisher.com/product/pub.258/prod.46/m.2. ISSN: 2327-8013
Lindberg, K. (2014) Performing multiple logics in practice. Scandinavian Journal of Management, 30, 485-497.
Lindberg, K., Styhre, A. and L. Walter (2012) Assembling Healthcare Organizations: Practice, Materiality and Institutions. Houndmills: Palgrave Macmillan.
Adolfsson, Petra (2012) Just a box of pills? When pharmaceuticals came to the supermarket. Sociologica, Issue3 http://www.sociologica.mulino.it/journal/article/index/Article/Journal:ARTICLE:630/Item/Journal:ARTICLE:630. ISSN: 1971-8853
Lindberg, K., Czarniawska, B. and R. Solli (in press) After NPM?. Scandinavian Journal of Public Administration, 19(2).

 

Bidragsförvaltare
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Diarienummer
P09-0409:1-E
Summa
SEK 3 975 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Företagsekonomi
År
2009