Jan Mewes

Tillitens tre världar: Välfärdsstater, livslopp och social tillit i ett longitudinellt perspektiv

Social tillit, tron på att man kan lita på sina medmänniskor, för med sig en mängd fördelar för samhället, såsom ekonomiskt tillväxt, mindre korruption och bättre allmän hälsa. Emellertid vet vi mycket lite om när och varför människors tillit förändras och det är forskningsprojektets mål att fylla det tomrummet. Mer kunskap om tillitens förändring kan bidra till arbetet att vända den nedåtgående trenden vad gäller social tillit som vi nu ser drabbar många länder. Utifrån ett livsloppsperspektiv undersöker vi hur individers tillit förändras vid kritiska händelser som leder till att livet byter riktning. Det kan till exempel handla om att förlora jobbet, få en sänkt inkomst eller att drabbas av ohälsa. Vi kommer att analysera data från tre länder. De representerar tre olika typer av välfärdsstater: Tyskland (konservativ), Norge (socialdemokratisk) och USA (liberal). Negativa förändringar kan sannolikt undergräva den sociala tilliten mer i samhällen där staten erbjuder ett svagare socialt skyddsnät. Vi kommer att analysera longitudinell data från den tyska Socio-economic Panel, Norwegian Citizen Panel och USAs General Social Survey. Dessa tre kartläggningar följer upp individer vid flera tillfällen. Forskningsresultaten kommer att bidra med policy-relevant kunskap som kan hjälpa politiska beslutsfattare och tjänstemän att arbeta för att både skydda och positivt främja den sociala tilliten.
Slutredovisning
Projektets syfte samt utveckling.
Social tillit, tron att de flesta andra kan litas på, leder till många viktiga samhällsnytta, inklusive högre ekonomisk tillväxt, lägre nivåer av korruption och bättre folkhälsa. Det är dock ganska okänt när och varför individers tillit förändras. Denna kunskap är avgörande för att stoppa trenden med minskande social tillit som för närvarande plågar många länder. Vårt projekt syftade till att fylla denna forskningslucka. En av våra nyckelhypoteser var att vissa typer av välfärdsstatsregimer kan agera som ett filter för potentiellt negativa konsekvenser av kritiska livshändelser. För att testa denna hypotes analyserade vi både tvärsnitts- data och longitudinella data.

Kort om genomförandet.
Projektet använde data från olika befintliga tvärsnitts- och longitudinella studier, t.ex. US General Social Survey (data från tidsserierna 1972-2018 och paneldata 2006-2014) och British Household Panel Study. Ursprungligen planerade projektet att använda paneldata från olika ”världar” av välfärdskapitalism, men denna idé tappades eftersom datamaterialet som vi planerade att använda var antingen inte riktigt longitudinellt (Norwegian Citizen Panel) eller använde väldigt olika operationaliseringar för att studera social tillit (den tyska SOEP). Istället fokuserade vi på socialpolitik och dess inverkan på tillit inom länder, t.ex. utvecklingen av social tillit i USA före och efter Obamacare (Mewes och Giordano 2017).

Projektets tre viktigaste resultat, samt ett resonemang om projektets slutsatser.
Mewes et al. (2021, revised and resubmitted) finner att nedgången i USA:s sociala tillit under perioden 1973 till 2018 till stor del orsakades av ökad jobbinstabilitet, minskat förtroende för politiska institutioner och växande missnöje över familjens inkomst. Det är i synnerhet fyndet rörande arbetslöshets-”ärrning” som är särskilt relevant här, eftersom arbetslöshetsupplevelser inte tidigare hade kopplats till nedgången i USA: s sociala tillit. Faktum är att USA, parallellt med den stadiga minskningen av den allmänna sociala tillit, hade upplevt ökande nivåer av jobbinstabilitet i arbetet under tidigare decennier.

Kombinationen av enkätdata från General Social Survey (GSS) med registerdata från den US-amerikanska National Death Index (NDI) visar (Giordano et al. 2019) visar att både aggregerat och individuell social tillit är förknippade med högre livslängd bland amerikaner. Misstro, å andra sidan, går hand i hand med högre dödlighet (alla orsaker), även när man justerar för en rad andra faktorer. Social tillit är alltså både en kontextuell och en individuell hälsoresurs. Viktigt är att en efterföljande publikation (Miething et al. 2020) med fokus på orsaksspecifik dödlighet tyder på att det kan finnas en psykosocial mekanism som länkar livslängden till högre nivåer av förtroende på individnivå.

Genom att analysera amerikanska paneldata från perioden före och efter den US-amerikanska Affordable Care Act (ACA), Mewes och Giordano (2017) finner att försämrad (självklassad) hälsa hade en negativ inverkan på den sociala tillit före vårdreformen, men inte efteråt. Detta resultat stöder hypotesen att social tillit påverkas av socialpolitiska reformer och politisk styrning.


Eventuellt nya forskningsfrågor.
Vi är bara det andra forskningsteamet som finner ärr av arbetslöshet på människors sociala tillit. Hittills har detta samband endast hittats i två länder som kan karakteriseras som liberala välfärdsstater: Storbritannien och USA. Framtida forskning måste undersöka i) de mekanismer som gör att arbetslösheten lämnar ett bestående ”ärr” på social tillit ii) huruvida förlust av arbetstillfällen har en långsiktig inverkan på social tillit även i andra länder, iii) om aktiva och passiva arbetslöshetsåtgärder bidrar till att buffra den potentiellt försämrade effekten av att förlora ett jobb på tillit och iv) hur den senaste tidens Covid kris (som katalysator för arbetslöshet) påverkar trender i socialt förtroende, både inom och över olika länder.

Internationellt samarbete.
Detta forskningsprojekt omfattade två forskare, Dr. Fairbrother (University of Bristol, Storbritannien) och Dr. Wilkes (University of British Columbia, Kanada), som bodde och arbetade utomlands när projektet startade. Dessutom blev Dr. Wu (då doktorand vid University of British Columbia, Kanada, nu en biträdande professor vid York University, Kanada) ansluten till projektet. Under projektets gång accepterade Dr. Fairbrother en anställning som professor vid sociologiska institutionen vid Umeå universitet. Förutom det internationella samarbetet organiserade projektet en RJ-finansierad internationell workshop (cirka 25 deltagare) som hölls i Uppsala, Sverige, i juni 2018.

Hur projektgruppen har spridit forskningen och resultaten samt om och hur samverkan skett.
Projektet ledde till en rad publikationer i fackgranskade vetenskapliga tidskrifter. Utöver det delade forskarna i stor utsträckning sin forskning på sociala medier (på t.ex. Twitter) och på sina personliga bloggar. Våra viktigaste resultat kommunicerades via pressmeddelanden som uppnådde en hel del nationell och internationell uppmärksamhet. Det mest framgångsrika exemplet är Giordano et al. 2019 års artikel om tillit och dödlighet i USA som hamnade på topp 5% av alla forskningsresultat från Altmetric).

Publikationslista

*Open access

Artiklar
Mewes, Jan, Malcolm Fairbrother, Giuseppe N. Giordano, Rima Wilkes, and Cary Wu (2021): Experiences Matter: Individual-Level Sources of Declining Social Trust in the United States. (revised and resubmitted to Social Science Research)

*Miething, Alexander, Jan Mewes, Giuseppe N. Giordano (2020): Trust, happiness and mortality: Findings from a prospective US population-based survey, Social Science & Medicine 252: 50-55, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.112809

Fairbrother, Malcolm, Ingemar Johansson Sevä, and Joakim Kulin (2019): “Political Trust and the Relationship between Climate Change Beliefs and Support for Fossil Fuel Taxes: Evidence from a Survey of 23 European Countries” Global Environmental Change. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.102003

*Giordano, Giuseppe N., Jan Mewes, and Alexander Miething (2019): Trust and all-cause mortality: a multilevel study of US General Social Survey data (1978–2010). Journal of Epidemiology and Community Health 73: 50-55, http://dx.doi.org/10.1136/jech-2018-211250

Wilkes, Rima and Cary Wu (2018): Ethnicity, Democracy, Trust: A Majority-Minority
Approach. Social Forces 97: 465–494, https://doi.org/10.1093/sf/soy027

Wu, Cary and Rima Wilkes (2018): Finding Critical Citizens: A Response Pattern Model of Political Trust. International Journal of Comparative Sociology. 59: 110-138, https://doi.org/10.1177/0020715218761520

*Mewes, Jan and Giuseppe N. Giordano (2017): Self-rated health, generalized trust, and the Affordable Care Act: A US panel study, 2006-2014. Social Science & Medicine 190: pp. 48-56. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.08.012, doi: 10.1016/j.socscimed.2017.08.012

Fairbrother, Malcolm (2017): Environmental Attitudes and the Politics of Distrust. Sociology Compass 11: e12482. https://doi.org/10.1111/soc4.12482

Wu, Cary and Rima Wilkes (2017): Local-National Political Trust Patterns: Why China is an Exception. International Political Science Review 54(1): 89-120, https://doi.org/10.1177/0192512116677587

*Fairbrother, Malcolm (2016): Trust and Public Support for Environmental Protection in Diverse National Contexts. Sociological Science 3: 359-382. DOI: 10.15195/v3.a17

*Giordano, Giuseppe N. and Lindström, Martin (2016). The 2005 London terror attacks: An investigation of changes in psychological wellbeing and social capital pre- and post-attacks (2003-07)-A UK panel study. SSM - Population Health, 2, 485–494. http://doi.org/10.1016/j.ssmph.2016.06.008

*Lindström, Martin and Giuseppe N. Giordano (2016): The 2008 financial crisis: Changes in social capital and its association with psychological wellbeing in the United Kingdom - A panel study. Social Science & Medicine 153, pp. 71-80. doi: 10.1016/j.socscimed.2016.02.008

Wu, Cary and Rima Wilkes (2016): Durable Power and Generalized Trust.
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (11) 2793-2795, https://doi.org/10.1073/pnas.1523536113

Bokkapitlar

Wilkes Rima and Cary Wu (2017): Trust and Minority Groups, in: Eric Uslaner (ed.) Oxford Handbook of Social and Political Trust. New York: Oxford University Press. 30 pages,
DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190274801.013.29
Publikationslista
*= Open access

*Miething, Alexander, Jan Mewes, Giuseppe N. Giordano (2020): Trust, happiness and mortality: Findings from a prospective US population-based survey, Social Science & Medicine 252: 50-55, https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.112809

Fairbrother, Malcolm, Ingemar Johansson Sevä, and Joakim Kulin (2019): “Political Trust and the Relationship between Climate Change Beliefs and Support for Fossil Fuel Taxes: Evidence from a Survey of 23 European Countries” Global Environmental Change. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.102003

*Giordano, Giuseppe N., Jan Mewes, and Alexander Miething (2019): Trust and all-cause mortality: a multilevel study of US General Social Survey data (1978–2010). Journal of Epidemiology and Community Health 73: 50-55, http://dx.doi.org/10.1136/jech-2018-211250

Wilkes, Rima and Cary Wu (2018): Ethnicity, Democracy, Trust: A Majority-Minority
Approach. Social Forces 97: 465–494, https://doi.org/10.1093/sf/soy027

Wu, Cary and Rima Wilkes (2018): Finding Critical Citizens: A Response Pattern Model of Political Trust. International Journal of Comparative Sociology. 59: 110-138, https://doi.org/10.1177/0020715218761520

*Mewes, Jan and Giuseppe N. Giordano (2017): Self-rated health, generalized trust, and the Affordable Care Act: A US panel study, 2006-2014. Social Science & Medicine 190: pp. 48-56. doi: 10.1016/j.socscimed.2017.08.012, doi: 10.1016/j.socscimed.2017.08.012

Fairbrother, Malcolm (2017): Environmental Attitudes and the Politics of Distrust. Sociology Compass 11: e12482. https://doi.org/10.1111/soc4.12482

Wu, Cary and Rima Wilkes (2017): Local-National Political Trust Patterns: Why China is an Exception. International Political Science Review 54(1): 89-120, https://doi.org/10.1177/0192512116677587

Wilkes Rima and Cary Wu (2017): Trust and Minority Groups, in: Eric Uslaner (ed.) Oxford Handbook of Social and Political Trust. New York: Oxford University Press. 30 pages,
DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190274801.013.29

*Fairbrother, Malcolm (2016): Trust and Public Support for Environmental Protection in Diverse National Contexts. Sociological Science 3: 359-382. DOI: 10.15195/v3.a17

*Giordano, Giuseppe N. and Lindström, Martin (2016). The 2005 London terror attacks: An investigation of changes in psychological wellbeing and social capital pre- and post-attacks (2003-07)-A UK panel study. SSM - Population Health, 2, 485–494. http://doi.org/10.1016/j.ssmph.2016.06.008

*Lindström, Martin and Giuseppe N. Giordano (2016): The 2008 financial crisis: Changes in social capital and its association with psychological wellbeing in the United Kingdom - A panel study. Social Science & Medicine 153, pp. 71-80. doi: 10.1016/j.socscimed.2016.02.008

Wu, Cary and Rima Wilkes (2016): Durable Power and Generalized Trust.
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (11) 2793-2795, https://doi.org/10.1073/pnas.1523536113
Anslagsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
NHS14-2035:1
Summa
SEK 9 586 000,000
Stödform
Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap
Ämne
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
År
2015