Ulf Johansson Dahre

Beundran och förundran i förändring – att förstå Museum Stobaeanum

Syftet med detta projekt är att analysera hur insamlingspraktiker och Sveriges kopplingar till globala nätverk bidragit till uppkomsten och utvecklingen av Museum Stobaeanum i Lund. Museum Stobaeanum är ett av Sveriges främsta tidigmoderna kuriosakabinett, och som fram till mitten av 1900-talet växte till en betydande historisk, etnografisk och naturvetenskaplig samling.
Museum Stobaeanums unika samling gör det möjligt att förstå Sveriges skiftande position i globala nätverk samt de föränderliga idéer som avgör hur representerar man "världen" i ett museum. Projektet kommer att ägna särskilt fokus åt betydelsen av genus och känslor för insamling och meningsskapande av föremål.
Projektets resultat kommer att göras tillgängliga för allmänhet och forskare genom en webbplats (på svenska och engelska) som visar föremål och forskningsresultat, samt genom internationella workshops, utbildningsprogram och publikationer. För att identifiera föremål i samlingarna och rekonstruera deras historia kommer projektet att etablera samarbeten med svenska och internationella museer och forskningsinstitutioner. Projektet etablerar ny forskning och lägger grunden till en kunskapsförmedling som kommer att fortgå efter projektets slutförande.
Anslagsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
SAF16-1034:1
Summa
SEK 5 162 000,00
Stödform
Samlingarna och forskningen
Ämne
Kulturstudier
År
2016