Magnus Källström

Evighetsrunor - en forskningsplattform för Sveriges runinskrifter

Forskningsplattformen Evighetsrunor kommer att presentera Sveriges runinskrifter på ett nytt sätt och ge nya möjligheter att arbeta med runmaterialet. Målet är att på en och samma plats på Internet visa alla landets runinskrifter i text och bild och samtidigt tillhandahålla ett stort och varierat material av dokumentation och originalkällor för vidare forskning. Forskningsplattformen binder samman de publicerade delarna av verket Sveriges runinskrifter med Samnordisk runtextdatabas och gör det möjligt att använda båda dessa källor tillsammans.

Bilder ges en framträdande roll och nytt material kommer kontinuerligt att tillföras, vilket gör plattformen till en oumbärlig källa och ett dynamiskt verktyg för alla som har intresse av runinskrifter - från den akademiska forskningen till kulturmiljövården och den intresserade allmänheten.
I samband med projektet kommer också tre forskningsuppgifter att utföras, som både utnyttjar materialet och bidrar till utformningen av plattformen: "Medelpads runinskrifter", "Östersjöns öar" samt "Otto von Friesen som runolog".

Evighetsrunor är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala runforum vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. Namnet är en översättning av det fornnordiska ordet ǣvinrūnaʀ, som är belagt två gånger i källorna: en gång hugget i sten på den jylländska Maltstenen och en gång skrivet på pergament i eddadikten Rigstula.
Anslagsförvaltare
Riksantikvarieämbetet Visby
Diarienummer
SAF16-0359:1
Summa
SEK 8 848 000,00
Stödform
Samlingarna och forskningen
Ämne
Språkstudier
År
2016