Astrid Ogilvie

Förändringens reflektioner: Naturen i litterära och historiska källor från Island ca. 800 till 1800

Island är välkänt för sin rika litterära tradition, med en stor mängd skrivna verk som omfattar många olika genrer, från de berömda Islänningasagorna till otaliga andra texter av stort värde. Dessa dokument innehåller mycket information om naturens värld (t ex berättelser om vulkanutbrott, glaciärers tillväxt och utbredning, störtfloder, extrema vintrar, svåra stormar och farlig havsis), en miljö präglad av snabba och oförutsägbara förändringar med stora potentiella samhällsproblem som följd. Projektet syftar till en systematisk analys av väder, klimat och annan information om naturmiljön i isländsk litteratur, såsom historiografiska, litterära och normativa dokument från tidig medeltid till omkring år 1800. Miljökatastrofer, extrema händelser och människors anpassning till förändringar i livsmiljön i det förgångna kan ge värdefulla referenspunkter för nutida och framtida socioekologiska förändringar. Forskningsfrågorna berör lokal miljömedvetenhet och dess utveckling och spridning, uppkomsten av lokala ideologier om naturen och miljön, resursanvändningssystemens utveckling, och hur operativa uppfattningar om relationen människa-natur har påverkat samhälleliga strukturer och rörelser. Projektet är också viktigt för att det belyser pågående arbeten om Islands miljöhistoria. Det kommer även att kunna lägga grunden för ett större forskningsprogram med liknande fokus men utvidgat till hela den nordatlantiska regionen.
Slutredovisning
ICECHANGE-projektet har genomfört en systematisk analys av natur och naturfenomen som dessa beskrivs i litteratur och historiebeskrivningar från Island under perioden 800-1800 e.Kr. Dessa datum valdes av följande anledningar. Traditionellt sätts datumet för kolonisering av Island till 871 e.Kr, men det finns en del bevis för ett något tidigare datum. Några tidiga källor hänvisar dessutom till händelser precis före bosättningen. Slutdatumet (1800) valdes eftersom det därefter finns så rikligt med källor att det inte hade varit möjligt att behandla dem alla inom ramen för ett 3-årigt projekt. Tidsperioden för projektet möjliggjorde även ett perspektiv som spänner sig över ett årtusende. Projektet har dragit nytta av Islands rikedom av skriftliga källor från många olika genrer och har genomfört systematiska analyser av beskrivningar av väder, klimat, och annan miljörelaterad information i de rika isländska korpusarna av litteratur, som omfattar historiografiska, litterära och normativa dokument. Fokus har inkluderat beskrivningar av vulkanutbrott, intrång av glaciärer, översvämningar, extrema vintrar, hårda stormar, och skadlig havsis som drev mot kusterna. Som förväntat har analyserna visat på en miljö utsatt för snabba förändringar med extrema konsekvenser som ofta orsakade svåra umbäranden för den mänskliga befolkningen. Undersökningarna av dessa aspekter delades in i fyra huvudsakliga faser av projektet och fem fokusuppgifter.

Projektets fyra faser har genomförts som planerat och utgjordes av i) undersökningar av tidigare arbete relevant för projektet; ii) en inventering av relevanta miljödokument med särskilt fokus på dokument som inte tidigare studerats eller publicerats; iii) nära läsning och analys av utvalda dokument (baserat på inventeringen) för intressanta miljöbeskrivningar (litterära texter) och miljörelaterad information (historiska källor): iv) en syntes av projektets resultat och integration av kunskap från arkeologi och geovetenskap. Fokus lades på fem fokusuppgifter: i) ekokritisk analys av litterära verk; ii) analys av klimatdata i historiskt källmaterial (för att rekonstruera klimatvariationer över projektets tidsperiod); iii) dokumentation av naturliga faror (särskilt vulkanutbrott och stormar) baserat på historiska och geologiska uppgifter; iv) analys av landskötsel och resurssystem i historiska källmaterial; v) mänskliga reaktioner på olika systematiska svårigheter: både a) utdragna eller återkommande händelser; och b) extrema naturliga faror och pandemier. Följande exemplifierar projektresultat från dessa fem fokusuppgifter:

i) Ekokritiska och integrerade analyser av litterära verk har fokuserat på konceptet miljöminne (enviromental memory) liksom flera nya tillvägagångssätt för studier av sådana verk i ljuset av samtida studier som utforskar varaktighet (long durée) av mänsklig påverkan på ölandskap, klimatets och andra miljöförändringars påverkan på mänskliga samhällen, och samspelet mellan mänskliga samhällen och deras miljöer från olika rumsliga och tidsmässiga perspektiv (Hartman et al., 2017). Hartman et al (2017) illustrerar även fördelar med ett integrerat tillvägagångssätt för miljöstudier som använder data, metoder, och analysverktyg från miljöhumaniora, samhällsvetenskap och geovetenskap för att bättre förstå långsiktig mänsklig ekodynamik och föränderliga förhållanden mellan människa, landskap och miljö över tid. Ett ytterligare signifikant fokus har varit en omvärdering av kopplingar mellan människa, natur och miljö som dessa reflekteras i olika litterära verk. Detta har åstadkommits genom utvecklandet av ett långtidsperspektiv (long durée) på mänskliga uppfattningar och förståelser av natur och miljö som är historiskt betingade och förändras över tid, i vissa fall fundamentalt. En djupare förståelse av sådana förändringar kan på ett värdefullt sätt belysa våra egna, moderna förståelser av natur, miljö och socio-ekologiska förhållanden, såväl som "multivokala” (multivocal i engelskspråkig mening) förståelser av dåtid inom ramen för både temporala och spatiala/geografiska sammanhang. ICECHANGE projektets nya studier/läsningar av isländska litterära källor har bidragit till att utveckla ny förståelse och kunskap inom alla dessa områden, delvis genom tillämpning av nya ekokritiska teorier och genom den slags metoder för miljöhumaniora som nämnts ovan. Sådana metoder ser på den gradvisa utvecklingen (över generationer och diakront i vidare bemärkelse) av litterära verk (inklusive narrativ, motiv, och "multivokala" förståelser av plats i historisk, kulturell, biografisk, och miljömässig bemärkelse) och i ljuset av organiska (iterativa) utvecklingsprocesser över tid, allteftersom dessa utspelar sig inom ramen för lokala traditioner som innebär värdering, förståelse, ihågkommelse och även omvärderingar av dåtiden. Dessa nya metoder för analyser av litterär miljöhistoria och så kallade ”gröna” kulturella studier som är framträdande i detta arbete inom ICECHANGE-projektet har influerats av nya teoretiska bidrag från materiell ekokritik och kulturell ekologi (Hreinsson, 2018 abc; 2019), historisk ekologi (Crumley, 2016; Crumley et al., 2019; Isendahl, 2019) och integrerad miljöhumaniora (Hartman, 2015; 2016abc; Hartman et al., 2017; Lethbridge & Hartman, 2016).

ii) Projektet lade tyngdvikt också på historiska beskrivningar av miljöförändringar. Analyser av klimatvariationer och naturliga faror för perioden 1400 till 1700 resulterade i beskrivningar av miljörelaterad stress, inklusive svält, dödlighet och boskapsdöd (Ogilvie, 2020) liksom analyser av förekomst av havsis och stormar (Ogilvie, 2021). En analys med fokus på klimatrelaterad och geologisk historia för perioden 1600 till 1800 är kommande (se artiklar under förberedelse i avsnittet för publikationer). Klimatanalyser inom projektet har också bidragit till översiktsartiklar, e.g., Pfister et al 2018.

iii) Den tredje fokusuppgiften var dokumentation av naturliga faror. Särskilt fokus lades på förekomst av havsis som nådde Islands kuster med hjälp av havsströmmar från östra Grönland. Isen hade flera negativa konsekvenser. Isen hindrande fiske när den låg invid kusten, och den försvårade för nödvändiga handelsfartyg att lägga till vid kusten. Ännu mer skadlig var den sänkning av temperaturen som havsisen orsakade. Denna hade allvarliga konsekvenser för den livsviktiga grässkörden (Under den största delen av Islands historia har klimatet gjort att möjligheter till jordbruk varit begränsade så att gräs för boskap varit den viktigaste grödan). När grässkörden slog fel och det inte fanns tillräckligt med hö för att utfordra boskap över vintern så riskerade boskap att dö, med svält som konsekvens för den mänskliga populationen. För den tidigare delen av projektperioden finns endast sporadiska data, men det är sannolikt att det var svåra havsisår till exempel 1233, 1261, 1306, 1320 och 1374. Det finns visst belägg för att temperaturerna på Island var relativt milda under hela perioden 1395 till 1430. För perioden 1430 till 1560 finns väldigt få samtida källor. Åren mellan 1580-tal och 1590-tal hade sannolikt mycket havsis. De svåra havsisåren runt 1600 är väldokumenterade, liksom åren 1615 och 1633. Från ca. 1640 till ca. 1680 verkar det ha förekommit lite havsis utanför Islands kuster. Under perioden 1600 till 1800 verkar årtiondena med mest havsis vara 1750-talet och 1780-talet. Även om vi undvikit ett klimatdeterministiskt perspektiv, kan vi inte tvivla på att de svåra havsisåren medverkade till de många perioder av svält som förekommit under Islands historia. De två mest ödeläggande vulkanutbrott som förekom under projektets tidsperiod var Öræfajökull 1727, när ett helt distrikt i sydöst förstördes, och Lakagígar-utbrottet 1782-3, vilket hade katastrofala följder på Island, inte för att utbrottet orsakade direkta förluster av liv, men på grund av dess indirekta följder som resultat av utsläpp av vulkaniska gaser och aska som spreds av vinden. Gräset som var livsviktig föda för betande boskap blev förorenad och flourförgiftat. Uppskattningsvis dog en fjärdedel av Islands befolkning som ett resultat av utbrottet. Se Demarée and Ogilvie, 2017 och diksussionen av Ogilvie i Damodaran et al., 2018.

iv) Projektets fjärde fokusuppgift var en undersökning av landanvändning och resursutnyttjande och behandlade således system för ekonomisk och social organisation. Exempel på ny och värdefull forskning från projektet tar upp frågor om vidden av medeltida bosättningar på Island. Det visar sig att tillgängliga skriftliga källor för Det visar sig att tillgängliga skriftliga källor för så kallade "hjáleiga" (ett system där en person hyr från en bonde som i sin tur hyr från den som äger gården) bara visar toppen av isberget. Ny forskning visar att antalet övergivna "hjáleiga" är mycket högre än man tidigare trott. Denna upptäckt har potential att förändra parametrar för utvärdering av isländsk medeltida social, ekonomi- och miljöhistoria. En annan upptäckt berör rollen av valstrandningar i den medeltida ekonomin. Ett stort antal samtida dokument beskriver dessa resurser. Dokumenten finns tillgängliga i Diplomatarium Islandicum och dessa material har inte analyserats eller använts i forskning förrän nu. Analyser av dessa dokument visar att valstrandningar utgjorde viktiga källor till valkött och späck från 1200-talet och framåt, en extremt välkommen källa till föda. Deras framträdande roll i dessa dokumentära källor visar att strandningarna var mycket viktigare än man tidigare antagit. I korthet har många av våra analyser resulterat i omvärderingar av konventionella visdomar om socioekonomiska förändringar och resursanvändning på Island under medeltiden.

v) Den femte fokusuppgiften för projektet utvärderade mänsklig respons på systematiska förändringar. En nyckelfråga var hur människor hanterade kortvariga extrema händelser så som stormar, laviner, glaciäröversvämningar, havisår, svält och epidemier. Under krisår (så som tidigt 1600-tal, 1690-talet, 1750-talet och 1780-talet) orsakade extremt väder och havsis (liksom svåra ekonomiska och politiska förhållanden) svält och död. Mänsklig respons på sådana omständigheter verkar främst ha tagit sig uttryck i övergivna bondgårdar och ökad tillflykt till fiskeri. Ett ytterligare fokus var förlista skepp. I analyserade data för perioden 1599-1700 noteras förlista skepp 1599, 1600, 1602, 1603, 1608-1610, 1613-1616, 1618-1621, 1623, 1625-1629, 1631-1633, 1635-1645, 1647, 1648, 1650, 1652-1656, 1658, 1661-1663, 1665, 1666, 1669-1672, 1674, 1678, 1681-1685, 1687-1690, and 1694-1700. Med andra ord verkar det ha förekommit förlista skepp för lokala isländska fiskare nästan varje år under denna period (Ogilvie, 2021). Epidemier var också väldigt störande händelser i Islands historia som ibland orsakade förändringar i användandet av land och resurser. Signifikanta epidemier härjade 1402-1404 och 1494 (pesten) och ett utbrott av smittkoppor skedde 1707-09. Intressant nog kan det senare även ha påverkat fiskeriet eftersom minskad befolkning ledde till att det fanns färre män som besättning till båtarna.

ICECHANGE-projektet har varit extremt framgångsrikt på alla områden och har resulterat i ett stort antal presentationer och publikationer, några är fortfarande in press, men kanske är det mest signifikanta resultatet av projektet att ICECHANGE visat på det potentiella värdet av bidrag från humaniora till miljö- och klimatforskning. Som ett exempel på detta, kan vi nämna att en ny artikel (see http://theconversation.com/why-science-needs-the-humanities-to-solve-climate-change-113832) som argumenterar för humanioras centrala roll för att finna lösningar på problem kopplade till klimatförändringar hänvisar till ICECHANGEs prisvinnande artikel Hartman et al, 2017. Ett ytterligare signifikant resultat av projektet blir en kommande bok som författas av projektmedlemmarna. Ytterligare viktiga resultat inkluderar upptäckten av ett stort antal (tidigare okända) historiska och litterära källor, särskilt i opublicerat manuskriptform av hög relevans för projektet. Detta inkluderar de första stegen i upprättandet av en databas av över 14000 fotografier av manuskriptsidor som innehåller natur-/miljöpoesi, med ursprung i två manuskriptsamlingar som inkluderar omfattande register upprättade av lekmanna-filologen Pall Palsson (1806-1877). Sammantaget så är detta kanske den mest representativa samlingen av isländsk poesi från tiden efter reformationen. Projektet har arbetat för att designa och testköra en open-source plattform och online gränssnitt för crowdsourcing av citizen-science transkriptioner av ett urval av dessa opublicerade litterära verk i manuskriptform som ett pilotprojekt. Både den omfattande högupplösta fotografiska dokumentationen av dessa tidigare opublicerade verk i manuskript (från 1700-1900) och pilotprojektet som testar plattform och metod för att digitalisera transkriptioner av dessa verk som en open-source databas för ett uppföljande projekt är särskilt värdefulla resultat av projektet.

Det bör poängteras att ett antal föreläsningar och konferenspresentationer som planerats för 2020 påverkades av nedstängningar och inställda events på grund av Covid-19 pandemin. I många fall, ställdes workshops, konferenser och andra offentliga events in av denna anledning, och i andra fall bokades de om till 2021 eller sköts på framtiden och har ännu inte fått nya datum fastställda. Pandemin har haft en mycket störande inverkan på de workshops för ICECHANGE medlemmarna som planerats för 2020 på Island, i Sverige och Storbritannien, för vilka intensivt arbete med gemensamma artiklar och kapitel, liksom ett bokprojekt hade schemalagts för omfattande syntesarbete. Denna utveckling har resulterat i förseningar av slutliga integrationsaktiviteter och insatser med dessa publikationer. Arbetena i fråga är fortfarande aktuella för publikation, men kan som en följd av dessa omständigheter komma att publiceras först senare under 2021 eller 2022.

Trots dessa Covid-19-relaterade förseningar, så har det treåriga projektet varit framgångsrikt och produktivt. Det har resulterat i: en publicerad bok, två böcker under arbete, 18 publicerade artiklar, 10 artiklar under arbete, 4 extended abstracts, en rapport publicerad i konferens-proceedings, 52 konferenspresentationer, och 17 individuella presentationer. Utöver detta, som också noteras i avsnittet för publikationer i denna rapport, så är en open-access domän för ICECHANGE-projektet under arbete och planeras att lanseras i mars-april 2021.

REFERENSER SOM INTE FINNS I PUBLIKATIONSLISTAN

Crumley, Carole L. 2016. Historical Ecology. (In) Hilary Callan (ed), The Wiley Blackwell International Encyclopedia of Anthropology, Hilary Callan, (ed). New York: Wiley Blackwell.
Crumley, Carole L., Lennartsson, T. and Westin, A. eds. 2019. Issues and Concepts in Historical Ecology: The Past and Future of Landscapes and Regions. Cambridge, Cambridge University Press.
Hartman, Steven. 2015. Unpacking the Black Box: the need for Integrated Environmental Humanities (IEH) (2015). In Future Earth Blog, published 3 June 2015.
Hartman, Steven. 2016a. Revealing Environmental Memory: what the study of medieval literature can tell us about long-term environmental change.” In Biodiverse Nr. 2 2016 (May 2016) online. Tidskrift från Center för Biologisk Mångfald, Sveriges Landbruksuniversitet. PRV utgivningsbevis nr. 21404.
Hartman, Steven. 2016b. Att avkoda det ekologiska minnet: Vad studier av medeltida litteratur kan berätta om historiska miljöförändringar.” In Biodiverse Nr. 2 2016 (May 2016). Tidskrift från Center för Biologisk Mångfald, Sveriges Landbruksuniversitet, 4-7. PRV utgivningsbevis nr. 21404.
Hartman, Steven. 2016c. Climate Change, Public Engagement & Integrated Environmental Humanities, Teaching Climate Change in the Environmental Humanities, Eds. (In) Shane Hall, Stephanie LeMenager and Stephen Siperstein (eds), Routledge: Abingdon & New York, 67-75. ISBN: 978-1138907157.
Hartman, Steven, Ogilvie, A.E.J. and Hennig, R. 2016. 'Viking' Ecologies: Icelandic Sagas, Local Knowledge and Environmental Memory. (In) Parham & Westling (eds), Cambridge Global History of Literature and Environment (Cambridge UP), 125-140. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316212578.010.
Isendahl, C. 2019. Introduction: Bridging the Past and Present, (In) Christian Isendahl and Daryl Stump (eds), The Oxford Handbook of Historical Ecology and Applied Archaeology, 483-485. Oxford University Press, 48-485, 978-0-19-967269-1].
Lethbridge, Emily and Hartman, Steven. 2016, Inscribing Environmental Memory in the Icelandic Sagas (IEM) and the Icelandic Saga Map (ISM) Project, PMLA Vol 131: 2 (March 2016), 381-391. DOI: 10.1632/pmla.2016.131.2.381
Publikationslista
ARTICLE PUBLICATIONS IN JOURNALS AND BOOK CHAPTERS

Damodaran, V., Allan, R., Ogilvie, A.E.J, Demarée, G.R., Gergis, J., Mikami, T., Mikhail, A., Nicolson, S.E., Norrgård, S. and Hamilton, J. 2018. The 1780s: Global Climate Anomalies, Floods, Droughts, and Famines. In: White S., Pfister C., Mauelshagen F. (eds) The Palgrave Handbook of Climate History. Palgrave Macmillan, London, pp. 517-550. First Online 18 July 2018 DOI https://doi.org/10.1057/978-1-137-43020-5_34. eBook ISBN 978-1-137-43020-5; Hardcover ISBN 978-1-137-43019-9.
Demarée, G.R. and Ogilvie, A.E.J. 2017. L’eruption du Lakagígar en Islande ou ‘Annus Mirabilis 1783’ Chronique d’une année extraordinaire (The eruption of Lakagígar in Iceland or ‘Annus Mirabilis 1783’ – Chronicle of an extraordinary year), Sémata, Ciencias Sociais e Humanidades, 229: 239-260.
Demarée, G.R. and Ogilvie, A.E.J. 2021. Early Meteorological Observations in Greenland: The Contributions of David Cranz, Christian Gottlieb Kratzenstein and Christopher Brasen. In (Felicity Ann Jensz and Christina Patterson, editors) Christianities in the Trans-Atlantic World, Legacies of David Cranz's "Historie von Grönland" (1765). (There is mention of Iceland in this paper, and ICECHANGE is acknowledged.
Dugmore, A.J., Rowan, J., Cooper, D., Newton, A., Júlíusson, Á.D., Streeter, R., Hreinsson, V., Crabtree, S., Hambrecht, G., Hicks, M. and McGovern, T.H. 2020. Continuity in the Face of a Slowly Unfolding Catastrophe: The Persistence of Icelandic Settlement Despite Large-Scale Soil Erosion. (In) Riede, F. and Sheets, P. (eds) Catastrophes in Context: Archaeological Perspectives on Socio-ecological Crisis, Response, and Collapse, Berghahn Books, New York, Oxford, 162-199.
Hartman, S. and Holm, P. 2018. Humanities Interventions in Response to Global Challenges, Proceedings of the first World Humanities Conference (Liege, Belgium 2017), UNESCO & the Council for Philosophy and Human Sciences, 67-77.
Hartman, S., Ogilvie, A.E.J., Ingimundarson, J.H., Dugmore, A.J., Hambrecht, George, McGovern, T.H. 2017. Medieval Iceland, Greenland, and the New Human Condition: A case study in integrated environmental humanities, Global and Planetary Change 156, 123-139, https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2017.04.007. (Winner of the St Andrews Article Prize in European Environmental History awarded by the European Society for Environmental History (ESEH).
Hreinsson, Viðar. 2017. Violence, power relations, interests and truth. On the various accounts of the “Spánverjavíg”, (In) Irujo, Xabier and Miglio, Viola (eds) Jón Guðmundsson Lærði's True Account and the Massacre of Basque Whalers in Iceland in Iceland in 1615, Center for Basque Studies Press, Reno, 145-168.
Hreinsson, Viðar. 2017. In Icelandic. Pegasus í fjósinu og kýrrassatrú – Var Káinn hagyrðingur eða skáld? ("Pegasus in the Cowshed and Belief in Heifer´s Rumps. Was Káinn a Poet or a Versifier?"), Són 15, 163-178.
Hreinsson, Viðar. 2018a. A Matter of Context and Balance. Pre-industrial Conceptualizations of Sustainability, (In) Birkeland, I., Burton, R.J.F., Parra, C. and Siivonen, K. (eds), Cultural Sustainability and the Nature-Culture Interface: Livelihoods, Policies and Methodologies, Routledge, 79-92.
Hreinsson, Viðar. 2018b. Vicious Cycle of Violence: The Afterlife of Hervör, (In) Driscoll, M., Hufnagel, S., Lavender, P. and Stegmann, B. (eds), The Legendary Legacy: Transmission and reception of the Fornaldarsögur Norðurlanda, Viking Collection 24, Odense, University Press of Southern Denmark, 71-90.
Hreinsson, Viðar. 2018c. Ghosts, Power, and the Natures of Nature: Reconstructing the World of Jón Guðmundsson the Learned, (In) Bergthaller, H. and Mortensen, P. (eds), Framing the Environmental Humanities, (Studies in Environmental Humanities 5), Brill, 67-85.
Hreinsson, Viðar. 2018d. In Icelandic. Frá Rútsstöðum til Uppsala – Brot úr framfirskri bókmenntasögu ("From Rútsstaðir to Uppsala – A Fragment of the Literary History of Eyjafjarðarsveit”), Súlur – norðlenskt tímarit XLIV, 121-137.
Hreinsson, Viðar. 2018e. In Icelandic. Andófsmaðurinn Jón lærði ("The Dissenter Jón the Learned"), Tímarit Máls og menningar, 79 (1), 77-88.
Hreinsson, Viðar. 2019f. In Icelandic. Hannes tekur í nefið. Um vistfræði sagnalistar ("Hannes [Pétursson] takes snuff. About the Ecology of Storytelling”), Skírnir 193, 349-406.
Ogilvie, A.E.J. 2017. A Brief Description of Sea Ice. In: Elizabeth Ogilvie, Out of Ice, Black Dog Publishing, London, 88-90.
Ogilvie, A.E.J. 2018. Sea-ice stories from Iceland and Labrador. Online publication https://bifrostonline.org/sea-ice-stories-from-iceland-and-labrador/
Ogilvie, A.E.J. Famines, Mortality, Livestock Deaths and Scholarship: Environmental Stress in Iceland ca. 1500-1700. 2020. (In) Andrea Kiss and Katherine Prybil, eds., The Dance of Death. Environmental Stress, Mortality and Social Response in Late Medieval and Renaissance Europe, London, Routledge, 9-24, Online 2019 https://doi.org/10.4324/9780429491085
Pfister C., Brázdil R., Luterbacher J., Ogilvie A.E.J., White S. 2018. Early Modern Europe. In: White S., Pfister C., Mauelshagen F. (eds) The Palgrave Handbook of Climate History. Palgrave Macmillan, London, pp. 265-295. First Online 18 July 2018 DOI https://doi.org/10.1057/978-1-137-43020-5_23. eBook ISBN 978-1-137-43020-5; Hardcover ISBN 978-1-137-43019-9.
Sigurðardóttir, Ragnhildur, Newton, A.J., Hicks, M.T., Dugmore, A.J., Hreinsson, Viðar, Ogilvie, A.E.J., Júlíusson, Árni Daníel, Einarsson, Árni, Hartman, S., Simpson, I.A., Vésteinsson, Orri, McGovern, T.H. 2019. Trolls, Water, Time, and Community: Resource Management in the Mývatn District of Northeast Iceland. In: L.R. Lozny and T.H. McGovern (eds) Global Perspectives on Long Term Community Resource Management, Studies in Human Ecology and Adaptation 11, 71-101. © Springer Nature Switzerland AG 2019 77. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15800-2_5

PUBLISHED EXTENDED ABSTRACTS

Hreinsson, V. 2018g. Changing Nature in Iceland – Conceptions and Expressions 800-2018. 48th International Arctic Workshop, Program and Abstracts 2018, Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR), University of Colorado at Boulder, 61-62.
Júlíusson, Á.D. Arctic Farming from the Past to Modernity. 48th International Arctic Workshop, Program and Abstracts 2018, Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR), University of Colorado at Boulder, 65-67.
Ogilvie, A.E.J. 2018. The Foundations of Map-Making and Geography in Iceland. 48th International Arctic Workshop, Program and Abstracts 2018, Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR), University of Colorado at Boulder, 82-85.
Sigurðardóttir, R., Ogilvie, A.E.J., Júlíusson, A.D., Hicks, M.T. and Hreinsson, V. 2018. Drivers of Change: Sustainability and Environmental Change in the Lake Mývatn District of Iceland AD 1700-1950. 48th International Arctic Workshop, Program and Abstracts 2018, Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR), University of Colorado at Boulder, 110-113.


BOOKS PUBLISHED

Júlíusson, Á.D. Af hverju strái. Saga um byggð, gras og bændur. (In Icelandic: "From Every Blade of Grass": A History of Settlement, Grass and Farmers"). (Reykjavík: Háskólaútgáfan 2018).

ARTICLES SUBMITTED

Ogilvie, A.E.J. Stormy Weather: Climate and Sea-Ice Variations in the North Atlantic (Iceland Sector) AD 1400-1700. (In) Natascha Mehler, ed., German voyages to the North Atlantic islands (1400-1700), Northern World series, Brill, Leiden.

ARTICLES IN PREPARATION

Hartman, S. Critical Revaluations of Sustainability and Resilience in Icelandic History and Heritage 800-1800. To be included in the co-authored book described below.
Hartman, S. and Hreinsson, V. Forces of Nature and the Inscription of Environmental Memory in The Saga of Grettir the Strong.
Hartman, S., Trump, B., Ogilvie, A. and McGovern, T. Using Lessons of the Past to Shape Future Sustainability Science and Policy. Chapter in preparation for the volume What sort of the past does the future need? Policy lessons and the historical imagination, ed. Piotr Filipkowski, John Haldon and Adam Izdebski
Hreinsson, V. Changing Natures: Developing Conceptions of Nature and Environment in Iceland as Reflected in Literary Sources 800-1800. To be included in the co-authored book described below.
Ingimundarson, J.H. 2021. The Political Ecology of Changing Farming Systems in Medieval to Early Modern Iceland. To be included in the co-authored book described below.
Ingimundarson, J.H. and Hartman, S. Transgendered Social Transformations of Björn Hítdælakappi in the Saga of Bjorn, Champion of the Hitardal People.
Jackson, R., Dugmore, A., Hambrecht, G., Ogilvie, A.E.J., Hartman, S., Madsen, C.K., Megan Hicks, M., Harrison, R., Smiarowski, K., McGovern, T.H. 2021. Long term Lessons in Human Ecodynamics: Survival and Extinction in the North Atlantic, (in review 2021) (In) Piotr Filipkowski, John Haldon and Adam Izdebski (eds), What sort of the past does the future need? Policy lessons and the historical imagination, Springer Press.
Júlíusson, Á.D. The Pox and the Plague. The Black Death in Iceland in 1402-1404 and the smallpox proxy 1707–1709. To be included in the co-authored book described below.
Júlíusson, Á.D., Ogilvie, A.E.J. and Ingimundarson, J.H. A New Look at Climate and Agriculture in Fifteenth-Century Iceland. (In) Andrea Kiss, Rudolf Brazdil and Chantal Camenisch, eds., The Fifteenth-Century Climate of Europe.
Ogilvie, A.E.J. Writing on Sea Ice: Icelandic Scholars of the Late 16th and Early Seventeenth Century. (In) Klaus Dodds and Sverker Sörlin, eds., Ice Humanities: Materiality, Ontology and Representation.
Ogilvie, A.E.J. Ice and Fire in Seventeenth- and Eighteenth-Century Iceland. To be included in the co-authored book described below.

BOOKS IN PREPARATION

A co-authored book with chapters by all ICECHANGE team members is in preparation. The complete book proposal is in the process of being submitted to the Routledge Environmental Humanities Series at the invitation of the series editors. The draft working title is the same as the project title: The Natural World in Literary and Historical Sources from Iceland ca. AD 800 to 1800. Drawing on the ethos of ICECHANGE, the book will make the point that, in the light of the world’s present crises in biodiversity, climate change, resource conflicts and water/food security, there is much that can be learned from a rigorous analysis not only of how physical environments have changed in the past but also of the human memory of such socio-environmental change as reflected and kept alive in the poems, sagas, folk tales, place names, annals and other textual archives of a culture on the circumpolar periphery of Europe’s power centres.

A book by Viðar Hreinsson with a provisional title of Earthly Powers and the Art of Stories. This will be based on another important ICECHANGE focus. This has been a re-evaluation of the interface between humans, nature and environment as reflected in a variety of literary texts, by developing a long-term (longue durée) perspective on historically conditioned human perceptions/conceptions of nature and environment that change fundamentally in the course of time. A deeper understanding of these changes can shed light on our own modern conceptions, by regarding literary products as organic growth in terms of material ecocriticism and cultural ecology.

CONFERENCE PAPERS and PRESENTATIONS

Hartman, Steven. 2017. Engaging Humanities Knowledge Domains to Meet the Human-Environmental Challenges of Our Time, plenary lecture, World Humanities Conference, organized by UNESCO & the International Council for Philosophy and Human Sciences, Liége, Belgium, 8 August 2017.
Hartman, Steven. 2018. Mobilizing Art, Science and Civil Society in collaborative citizen-focused interventions on climate change adaptation and mitigation, invited presentation, PLuS Alliance workshop Humanities for the Anthropocene: New Approaches to Valuing Evaluation and Evaluating Impact, organized by Arizona State University, Kings College London & University of New South Wales, Arizona State University, Phoenix, AZ, USA, 13 January 2018.
Hartman, Steven. 2018. Bifrost: bridging the past and the present, connecting knowledge to action, and working to link diverse actors and stakeholders to address future sustainability challenges, Invited keynote lecture to Resilience and Transformation in the Territories of Low Demographic Density: Integrated Methodologies of Human and Social Sciences, 4th International Seminar on Culturally Integrated Landscape Management – Apheleia, Polytechnic Institute of Tomar, Portugal, 15 March 2018.
Hartman, Steven. 2018. Historical Research in the North Atlantic as a Key Focus of the Humanities for the Environment Circumpolar Observatory, workshop Orkney - Gateway to the Atlantic, organized by the Institute of Archaeology, University of Highlands and Islands, Rousay, Orkney, UK, 20 April 2018.
Hartman, Steven. 2019. Sustainability without Culture is not Sustainable, Invited keynote lecture to Environmental Humanities in the Anthropocene Age, inaugural conference of the Cappadocia University Environmental Humanities Center, Cappadocia University, Nevsehir, Turkey, 7 March 2019.
Hartman, Steven. 2019. The Great Challenges of the 21st Century Demand a New Humanities Paradigm, Invited keynote lecture to Tangibility: Designing Future Landscapes (Fifth Apheleia International Seminar of Mac¸a~o, 15 March 2019.
Hartman, Steven, 2019. Integrated environmental humanities in an age of escalating environmental anxiety, plenary lecture, international symposium Seeing the Knowledge: environmental experience and the humanities, Research Institute for Nature and Humanity, National Institutes for the Humanities, Kyoto, Japan, 23-25 October 2019.
Hartman, Steven. 2019. Interdisciplinary Configurations of the Arts, Humanities & Sciences in an Age of Climate & Biodiversity Crisis, plenary lecture, Symposium “Interdisciplinarity Revisited” organized by Humboldt-Universität zu Berlin, StiftungHumboldt Forum im Berliner Schloss & Volkswagenstiftung, Berlin, October 2019.
Hartman, Steven, 2019. Building Resilience in Defense of Environments and Societies, plenary lecture, Second International Conference of Humanities: Sustainability, Well-being and Human Rights, International Council for Philosophy & Human Sciences, Federal University of Minas Gerais, Belo Horizonte, Brazil, 10 December 2019.
Hartman, Steven. 2020. UNESCO’s Principles for Sustainability Science as Guidelines for Formulating Qualitative Scenario Storylines (QSS) and Collaborative Conceptual Modeling (CCM), invited lecture in the Climate Change and History Research Initiative seminar series, Princeton University, 13 October 2020.
Hartman, Steven. The Unrealized Potential of Stories as Change Agents: Shaping Sustainable Futures, invited public lecture, Hope for the Globe program, Tiedekulma Lounge/The Thinking Lounge, University of Helsinki (lecture prepared for 20 April 2020 but postponed to autumn 2021, date TBD, due to the COVID19 crisis).
Hartman, Steven and Ingimundarsson, Jón Haukur. Food Sovereignty, Land Tenure and Economies of Power in Medieval Iceland: depictions of social-environmental crisis in the Icelandic family sagas, keynote lecture (in preparation), international conference on Food Futures: Humanities and Social Sciences Approaches, National Sun Yat-sen University, Taiwan, Nov. 2021 due to COVID19 crisis.
Hreinsson, Viðar. 2017. In Icelandic. Jón lærði og náttúrur náttúrunnar ("Jón the Learned and the Natures of Nature"), The Strandir Sorcery Museum’s winter festival, Hólmavík, 18 February 2017.
Hreinsson, Viðar. 2017. In Icelandic. Jón lærði í vísindavagninum. Samskipti Jóns lærða við Hólamenn ("Jón the Learned on the wagon of science. His encounters with the intellectuals of Hólar"), Anniversary Symposium of the Skagafjörður Historical society and the Skagafjörður local Archives, 7 May 2017.
Hreinsson, Viðar. 2017. In Icelandic. Að hrekjast úr Trékyllisvík. Hugvekja um Jón lærða, dyggðir náttúrunnar, sköpun og drottnunarvald (“To be driven away from Trékyllisvík. A sermon on Jón the Learned, the Virtues of Nature and the Worldly Powers”), A Symposium on the Hvalá Power Plant Project, Trékyllisvík, 25 June 2017.
Hreinsson, Viðar. 2017. In Icelandic. Pegasus í fjósinu og kýrrassatrú. Var Káinn skáld eða hagyrðingur? ("Pegasus in the Cowshed and Belief in Heifer´s Rumps. Was Káinn a Poet or a Versifier?" Dear People of the Snow, Symposium on Káinn (Kristján Níels Júlíus Jónsson), University of Akureyri, 26 August 2017.
Hreinsson, Viðar, Sigurðardóttir, R., Ogilvie, A.E.J., Júlíusson, Á.D. and Hicks, M. 2017. Perceptions of Nature and Natural Resources by Lake Mývatn in Iceland, Conference Our Islands, Our Past, University of the Highlands and Islands, Orkney, 16 September 2017.
Hreinsson, Viðar. 2018. In Icelandic. Jarðarinnar fylling og Mývatn ("The Earth´s Interior and Lake Mývatn"), Annual Humanities Conference, University of Iceland, Reykjavík, 10 March 2018.
Hreinsson, Viðar. 2018. Changing Nature in Iceland – Conceptions and Expressions 800-2018. 48th International Arctic Workshop 2018, INSTAAR, Boulder, Colorado 5-6 April 2018.
Hreinsson, Viðar, Christens-Barry, W.A. and Toth, M.B. 2018. Preliminary Spectral Imaging of an Early Icelandic Map: Support for Conservation and Scholarship. Workshop on Care and Conservation of Manuscripts 17, Copenhagen, Denmark, 11-13 April 2018.
Hreinsson, Viðar. 2018. Manuscript culture: Stories of 6000 Years (or Literary Deep Time). Rousay Symposium, Orkney, 19 April 2018.
Hreinsson, Viðar. 2018. Black and White: The Natural World as Conceived by Jón Guðmundsson the Learned (1574-1658), Scientia Workshop, University of Minnesota, Minneapolis, 18 May 2018.
Hreinsson, Viðar. 2018. Exploring the Themes of Cold and Winter in the Poetry of Stephan G. Stephansson (1853-1927), Nordic Association for Canadian Studies conference X11: Exploring Canada: Exploits and Encounters, Akureyri, 10 August 2018.
Hreinsson, Viðar. 2018. In Icelandic. Heittrúuð harðneskja. Af séra Jóni, tíðaranda og menningarástandi. Sá guðlega þenkjandi náttúruskoðari - um Jón lærða, ("Pietist harshness. Regarding Reverend Jón, the Spirit of the Times and the Cultural Conditions. The Pious Thinking Observer of Nature - on Jón the Learned"), Conference on Jón Jónsson the Learned of Möðrufell, Laugarborg, 8 September 2018.
Hreinsson, Viðar. 2019. In Icelandic. Náttúrulaus sagnalist, eða lifandi gróður og lífrænir ávextir? (“Impotent storytelling or living growth and organic fruits. Memorial lecture for Snorri Sturluson, Snorrastofa, Reykholt, 1 October 2019.
Hreinsson, Viðar. 2019. In Icelandic. Þvegið í hrútsketssoði og lambsgalli nuddað á. Um læknislistir Jóns lærða (“Washed in Ram-Meat-Broth and Lamb´s Gall Rubbed on. About Jón the Learned´s Healing Arts"), Magic and Healing. Symposium of the Icelandic Society of the History of Medicine, held in the National Museum of Iceland, 2 November 2019.
Hreinsson, Viðar. 2019. In Icelandic. Vistræði sagnalistar ("Ecology of Storytelling"). Lecture delivered at the general meeting of the Icelandic Literary Society, Hotel Saga, 30 November 2019.
Hreinsson, Viðar and Ogilvie, A.E.J. 2019. New Knowledge Regarding Early Modern Maps of Iceland, SCIENTIAE Early Modern Knowledge, Queen’s University, Belfast 12-15 June 2019. Presented by Viðar Hreinsson on 12 June.
King, L., Ogilvie, A.E.J., Ingimundarson, J.H., Hreinsson, V., Hartman, S. 2018. From Narratives to Numbers: Blending the Humanities and Natural Science in Northern Research, 4th International St Magnus Conference Alternative Fact and Actual Fiction: Constructing the Social Narrative, Orkney Islands, Scotland, 16-18 April 2018.
Ingimundarson, J. H., Feeley, F. and Hambrecht, G. Elite Managed 13th Century Fisheries in Iceland: Documents and Zooarchaeology, Session IX, Paleoecology and the Subarctic Seas: High Latitude Climates, Oceans, Ecosystems, and Human Histories 3, at 7th International Conference of the OCEANS PAST Platform (OPP7), Tracing Human Interactions with Marine Ecosystems through Deep Time: Implications for Policy and Management, Bremerhaven, Germany. October 22-26, 2018. Also presented at the NABO 2019 Workshop. Université Lavel, Quebec City, Canada, 19-20 May 2019.
Ingimundarson, J. H. and Feeley, F. Elite Managed late 13th and early 14th Century Fisheries in Iceland: Documents and Zooarchaeology. Presentation at the NABO 2019 Workshop. Université Lavel, Quebec City, Canada, 19-20 May 2019.
Júlíusson, Árni Daníel. 2017. Two Famines in Iceland. COMPOT workshop. Turku, Finnland. 12 January 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. 2017. In Danish. Den lange reformation i Nord-Atlanteren. ("The Long Reformation in the North Atlantic". Matchpoint, Aarhus, Denmark, 17 May 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. 2017. Transplanting a Culture. Nordic History Seminar, Aalborg, Denmark, 16. August 2017
Júlíusson, Árni Daníel. In Icelandic. Fyrirlestur um höfuðból. ("Presentation on Manor Farms"), Seminar on 1703 Project, University of Iceland, 22 August 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. In Icelandic. Söguritun um siðbreytinguna. Spjall í tilefni af 500 ára afmælinu. ("Historical Writing at the Time of the Reformation. Talk on the Occasion of the 500th Anniversary"). Workshop on the Reformation in Iceland, Skálholt 2 September 2017.
Júlíusson, Árni Daníel, Hicks, M., Ogilvie, A.E.J., Sigurðardóttir, Ragnhildur, Hreinsson, Viðar. 2017. Farm Succession in a Cold Climate the Case of Mývatnssveit in Iceland 1801-1930. Succession Workshop, Rural History Conference. Leuven, Belgium, 12 September 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. 2017 Sheriffs´ Reports on the General State of the Counties. Sources for Famine Research in Iceland?” COMPOT workshop. Uppsala, Sweden, 27-30 September 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. Icelandic Peasant Farmers and Early Modern Trade Books. Conference on Colonialism and Commercialism in the North Atlantic. Bifröst, Borgarfjord, Iceland, 17 and 18 October 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. 2017. In Icelandic. Mikið úrval eyðibýla. "A Wide Choice of Deserted Farms", The Icelandic Archeological Society, The National Museum, Reykjavik, 14 December 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. 2018. Arctic Farming in Iceland from the Past to Modernity. 48th International Arctic Workshop, Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR), University of Colorado at Boulder, 4-6 April 2018.
Júlíusson, Árni Daníel. Reading the Ruins. Some Points on the Development of Settlement in the Two Valleys of Svarfaðardalur and Hörgárdalur in 870-1700 and Vicinity, Rousay Workshop, Orkney, 19 April 2018.
Júlíusson, Árni Daníel. 2018. A Cultural Landscape of Milk. Medieval Farming Settlement in Iceland and the Development of Dairy Farming. Leeds International Medieval Conference, 2-5 July 2018.
Júlíusson, Árni Daníel. 2018. The Closing of a Commodity Frontier. The Case of Sheep Export from Iceland in the 19th and 20th centuries, World Ecology Conference, Helsinki, Finnland, 17 August 2018.
Júlíusson, Árni Daníel. 2018. In Icelandic. Íbúatala á Íslandi á 14. öld, ("The Population of Iceland in the 14th Century") Erindi á málþinginu Vesæl þjóð í vondu landi? Workshop on "Poor People in a Bad Country?" National Museum, Reykjavík, 8 December 2018.
Júlíusson, Árni Daníel. 2019. In Icelandic. Í ókunnu landi. Um hinn mikla mun á búskaparháttum á 14. öld og þeirri 18, ("In Unknown Territory. On the Great Difference between Farming Practics in the 14th and 18th Centuries"), University of Iceland Theology Workshop, 9 March 2019.
Júlíusson, Árni Daníel. In Icelandic Hvalrekar á miðöldum, ("Medieval Whale Beaching"), National Museum of Iceland, 16 April 2019.
Júlíusson, Árni Daníel. Whale Beachings in 13th and 14th century Icelandic documents. Norse Use of Marine Mammals in the Medieval North Atlantic (NUM3NA) workshop, Beaufort, North Carolina, 27 May 2019.
Júlíusson, Árni Daníel and Jónsdóttir, Ingibjörg. 2019. In Icelandic. Höfuðból í hárri upplausn, ("Manor Farms in Dissolution", University of Iceland Theology Workshop, 9 March 2019.
Júlíusson, Árni Daníel, Ogilvie, A.E.J. and Demarée, G.R. 2019. Local Impacts of the 1783-84 Lakagígar Eruption in Iceland. INQUA 2019, 31 July 2019, Dublin, Ireland.
King, L., Ogilvie, A.E.J., Ingimundarson, J.H., Hreinsson, V., Hartman, S. 2018. From Narratives to Numbers: Blending the Humanities and Natural Science in Northern Research, 4th International St Magnus Conference Alternative Fact and Actual Fiction: Constructing the Social Narrative, Orkney Islands, Scotland, 16-18 April 2018.
Ogilvie, A.E.J., Sigurðardóttir, Ragnhildur, Júlíusson, Árni Daníel, Hreinsson, Viðar and Hicks, Megan. 2017. Climate, Environment and Adaptation in Northeastern Iceland A.D. 1750 to the Present. Session 5.3. Evaluation and Planning for Uncertain Times in a Rapidly Changing Environment, ICASS IX, Umeå, Sweden, 9 June 2017.
Ogilvie, A.E.J. 2018. The Foundations of Map-Making and Geography in Iceland, 48th International Arctic Workshop, Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR), University of Colorado at Boulder, 4-6 April 2018.
Ogilvie, A.E.J. 2018. Reflections on Weather and Climate by Travellers to the North, Climate Existence Conference, Sigtunastiftelsen, Sigtuna, Sweden, 7-9 May 2018.
Ogilvie, A.E.J. 2018. Climate, Sea Ice and Human Ecodynamic Systems in Northeastern Iceland, Hay and Wetland Management Workshop, Hannesarholt, Reykjavik, Iceland, 14-17 June 2018.
Ogilvie, A.E.J. 2018. Climate, Sea Ice and Human Ecodynamic Systems in Northeastern Iceland: Lessons from the Past and Perspectives from the Future, Royal Academy for Overseas Sciences International Conference. Climate and Cultures: Perspectives for the Future, Palais des Académies, Brussels, Belgium. Invited Keynote Lecture, 23-24 May 2018.
Ogilvie, A.E.J. 2020. Reflections of Change: The Natural World in Literary and Historical Sources for Iceland ca. AD 800-1800, Invited lecture to University of the Highlands and Islands Archaeology Institute Research Seminar, Kirkwall, Orkney, Scotland, virtually on 25 September 2020.
Ogilvie, A.E.J. 2020. Weather as Magic and Metaphor in the Sagas of Icelanders, Invited Hermann Pálsson Memorial Lecture at the Annual Conference of the Scottish Society for Northern Studies, virtually on 21 November 2020.
Sigurðardóttir, R., Ogilvie, A.E.J., Júlíusson, A.D., Hicks, M.T. and Hreinsson, V. 2018. Drivers of Change: Sustainability and Environmental Change in the Lake Mývatn District of Iceland AD 1700-1950, 48th International Arctic Workshop, Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR), University of Colorado at Boulder, 4-6 April 2018.
Sigurðardóttir, R., Júlíusson, Á.D., Hreinsson, V., Ogilvie, A.E.J. 2018. Narratives of Catastrophe and Survival in Northeast Iceland, 4th International St Magnus Conference Alternative Fact and Actual Fiction: Constructing the Social Narrative, Orkney Islands, Scotland, 16-18 April 2018.

INDIVIDUAL LECTURES PRESENTING ICECHANGE WORK AND FINDINGS

Hartman, Steven. Anthropocenic Flotsam and Jetsam and Völuspá’s tragedy of knowing: the dilemmas of prognosis, agency and in/action in our new Age of Anxiety, invited lecture in preparation, Helsinki Forum in Environmental Humanities, University of Helsinki, (lecture originally planned for 20 April 2020 but postponed to autumn 2021, date TBD, due to the COVID19 crisis).
Hreinsson, Viðar. 2017. In Icelandic Jón lærði og skapandi náttúra. "Jón the Learned and Creative Nature". Fyrirlestur vegna bókmennta- og menningarverkefnisins "Lesið í sköpunarkraft Vestfjarða", Opening lecture in connection with the the Literary and Cultural Project "Interpreting the Creative Force of the Westfjords" Hrafnseyri, 29 July 2017.
Hreinsson, Viðar. 2017. In Icelandic. Ekkert sprettur af engu. Jón lærði og endurreisn þekkingar á Hjaltastað, "Nothing Will Come of Nothing. Jón the Learned and the revival of Learning at Hjaltastaður", Seminar Í fótspor Jóns lærða á Úthéraði, "In the Footsteps of Jón the Learned in the Útherað district", Hjaltalund 3 November 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. 2017. Þúfur sem segja sögu – ný sýn á íslenskar miðaldir ("Hummocks that tell a story - new views on the Icelandic Middle Ages". The Culture House Museum, Reykjavík, 7 April 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. 2017. In Icelandic. Um búskap og hernað á Sturlungaöld. ("Farming and Conflict in the Age of the Sturlungs"). Erindi flutt í tilefni af endurútgáfu bókarinnar Á Sturlungaslóð í Skagafirði. Lecture on the occasion of the republication of the book "Sturlunga Locations in Skagafjord". Kakalaskáli, Skagafjord, 12 August 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. 2017. In Icelandic. Lesið í leifar. Um byggð og landeign í Svarfaðardal og Hörgárdal á miðöldum. ("Reading the Remains: On Settlement and Land Ownership in Svarfaðardalur and Hörgárdalur"), Lecture to the University of Iceland Centre for Medieval Studies (Miðaldastofa), Reykjavík, 5 October 2017.
Júlíusson, Árni Daníel. 2019. In Icelandic. Hvalrekar og hvalafurðir á 13. og 14. öld. ("Whale strandings and Whale Monsters". Lecture series of the National Museum, 16 April 2019.
Ogilvie, A.E.J. 2017. North Atlantic Exploration and Climate. Invited Outreach presentations to Denver Museum of Nature and Science re. exhibit Vikings: Beyond the Legend. 21 February 2017. Lecture given twice.
Ogilvie, A.E.J. 2017. Sagas and Science: Documentary Evidence of Changes in Climate and Sea-Ice Incidence in Iceland from the Settlement to the Late 1800s. Invited lecture to the University of Iceland Centre for Medieval Studies (Miðaldastofa), Reykjavík, 9 March 2017.
Ogilvie, A.E.J. 2017. Sagas and Science: Reconstructing the Past Climate of Iceland Using Documentary Sources. Invited lecture to School for International Training (SIT) Graduate Student Group on: Iceland and Greenland: Climate Change and the Arctic, Akureyri, 15 March 2017.
Ogilvie, A.E.J. 2017. Cross-Disciplinary Investigations of the Long-Term Sustainability of Human Ecodynamic Systems in Northeastern Iceland. Invited lecture to School for International Training (SIT) Graduate Student Group on: Iceland and Greenland: Climate Change and the Arctic, Akureyri, 16 March 2017.
Ogilvie, A.E.J. 2017. Reconstructing the Past Climate of Iceland Using Documentary Sources. Invited lecture to School for International Training (SIT) Graduate Student Group on: Iceland and Greenland: Climate Change and the Arctic, Akureyri, 9 October 2017. I
Ogilvie, A.E.J. 2018. Climate History of Iceland and the Lake Mývatn Area, Svartárkot Culture-Nature Project, Human ecology and culture at Lake Mývatn 1700-2000: Dimensions of Environmental and Cultural Change, Bárðardalur, northern Iceland, 24 August 2018.
Ogilvie, A.E.J. 2018. Examples of Climate Impacts: Case Studies from Iceland in General and Mývatn in Particular, Svartárkot Culture-Nature Project, Human ecology and culture at Lake Mývatn 1700-2000: Dimensions of Environmental and Cultural Change, Bárðardalur, northern Iceland, 24 August 2018.
Ogilvie, A.E.J. 2018. General Climate History of Iceland: Documentary Evidence ca. 1600-2018, University of Iceland Course on Society and Environment in Mývatnssveit (Samfélag og umhverfi við Mývatn) 1700-1950. University of Iceland, Reykjavik, 9 November 2018.
Ogilvie, A.E.J. 2018. Climate Impacts ca. 1700-1950: Examples from Iceland in General and Mývatnssveit in Particular, University of Iceland Course on Society and Environment in Mývatnssveit (Samfélag og umhverfi við Mývatn) 1700-1950. University of Iceland, Reykjavik, 16 November 2018.
Ogilvie, A.E.J. 2019. Outreach presentation on The Viking Age and the European Settlement of the North Atlantic World to Frazier Meadows retirement community, Boulder, Colorado, 20 February 2019.

ICECHANGE OPEN ACCESS SITE AND DIGITAL OUTPUTS

An open-access domain for the ICECHANGE project is in the process of being finalized for launch in March-April 2021. The site will include scores of media, including video 8 webinars of ICECHANGE lectures and seminar discussions, interviews with the ICECHANGE team, downloadable published papers, a feature on historic representations of whales in Iceland manuscripts from the late medieval period through the modern period, a rich gallery of infographics of interpretations of historical data on environmental change in Iceland and a manuscript transcription pilot project. This pilot project will present high-resolution images of 20+ works from unpublished manuscripts with significant environmental data and representations from 17th-19th centuries with an upload interface to collect citizen-science transcriptions for editorial curation and publication in digital form to accompany the manuscript images. This pilot project is designed to help beta test crowd sourcing of citizen-science transcriptions and editorial curation for a projected database project in development intended to make available hundreds of unique manuscript sources not yet available in published or digital form. The entire ICECHANGE open access site, including all the materials specified here, is expected to launch as a sub-domain on the site www.bifrostonline.org in March/April 2021.

This pilot will develop and systematize a methodology and interface for a future larger-scale open-source transcription platform that will include a selection of representative poetry and prose from the 17th through the 19th centuries with significant environmental data/content/representation. This future database will include 100-200 poems by 30-40 poets and 50-70 “works“ of prose by 10-20 writers (various items, tales, diaries, reworked sagas etc.) This latter project, following on the methods and approaches developed in the pilot, will create a databank of promising manuscript texts—i.e., works such as poetry, history, storytelling, so-called "ego documents" (diaries, letters), science, religious material and folklore, bearing in mind the organic nature of the manuscript production. The purpose is to make these interesting environmental content/data and representation-rich materials, which are otherwise hard to access because they are available now only in manuscript form in archives, available through open access publishing to enable crowdsourced/citizen science transcriptions to be realized for the benefit of a larger research community.
Anslagsförvaltare
Sigtunastiftelsen
Diarienummer
P16-0605:1
Summa
SEK 6 720 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Historia
År
2016