Katarina Wetter-Edman

FoUiS - Förstärkt personcentrering genom erfarenhetsbaserad kommunikation

Forskning och Utveckling i Sörmland står inför utmaningen liksom många andra offentliga aktörer att arbeta för utökat involverande av medborgaren i daglig verksamhet såväl som i utvecklingen av densamma - personcentrering. Detta ställer krav på organisationerna att förändra rådande föreställningar vad som är viktigast; från organisationens till medborgarnas fokus vilket även benämns som ett paradigmskifte av forskare inom offentlig förvaltning.

Denna studie tar avstamp i 3 personcentrerings projekt inom kommuner och landstinget och där tjänstedesign använts för att förstå, involvera, utveckla och kommunicera i och kring projekten. De resulterade i att viss förändring har skett på individnivå och resulterat i förändrade handlingar (praktiker) samt utmaningen i att sprida dessabåde inom organisationen och till andra närliggande organisationer.

I den inledande fasen undersöks om, hur och vilka erfarenheter från dessa projekt varit avgörande för denna förändring samt identifierar institutionella hinder och möjligheter för spridning. Utifrån resultaten av detta samskapas nya format tillsammans med verksamheten i en aktionsforskningsansats, som gemensamt prövas och utvärderas. Avslutningsvis gör forskaren analys med fokus på förändring av språk och kommunikation och en kritisk läsning av designs roll i samhällsförändrande insatser.

Teoretiskt kombinerar studien i tjänstelogik, organisationsförändring samt tjänstedesign och vilar på en pragmatistisk grundsyn av hur erfarenheter formas och förändras.
Anslagsförvaltare
FoU i Sörmland
Diarienummer
RMP16-1159:1
Summa
SEK 2 317 000,00
Stödform
Flexit
Ämne
Design
År
2016