Rickard Domeij

TillTal -- Tillgängligt kulturarv för forskning i tal

Inspelningar av tal är ett underutnyttjat material i minnesinstitutionernas arkiv. Här döljer sig mängder av information av stort intresse för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (HS-forskning). Datamängden är enorm. Paradoxalt nog bidrar detta till att de ljudande materialen inte används: tal är oerhört krävande att arbeta med och blir ohanterligt utan hjälpmedel.

Det övergripande syftet för projektet TillTal är att göra Sveriges arkivskatt av inspelat tal tillgänglig för HS-forskning. TillTal genomförs av Institutet för språk och folkminnen (ISOF), Kungliga Tekniska högskolan och Digisam.

Inom talteknologin finns metoder för att analysera stora mängder tal automatiskt. Metoderna har tidigare tillämpats inom HS-forskning med goda resultat. Där användes tal som spelats in i syfte att analyseras med teknologiska metoder, medan arkivmaterialen är inspelade med helt andra förutsättningar och mål. I projektet TillTal anpassas och utvecklas de talteknologiska metoderna för att kunna analysera arkivmaterial. Genom nära samarbete mellan HS-forskare och språkteknologer försäkrar vi oss om att metoderna blir praktiskt användbara för forskning i talmaterial vid minnesinstitutioner.

TillTal förväntas bidra med nya metoder att hantera och bearbeta stora mängder inspelat tal. På så sätt öppnas nya ingångar till ISOFs samlingar, för forskare och andra brukare. Även andra dataförvaltare, inte minst andra minnesinstitutioner med ljudande samlingar, kan dra nytta av resultaten.
Anslagsförvaltare
Institutet för språk och folkminnen
Diarienummer
SAF16-0917:1
Summa
SEK 9 771 000,00
Stödform
Samlingarna och forskningen
Ämne
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
År
2016