Hans Grönqvist

Effekterna av finansiella kriser på företagens efterfrågan på arbete: Lärdomar från den svenska 90-talskrisen

I den globala finanskrisens spår har det aktualiserats om hur begränsningar i företagens möjligheter att införskaffa externt kapital påverkar sysselsättningen. Frågan är svår att besvara empiriskt eftersom få datamaterial innehåller information både om företags finansiella situation samt dess anställda. Finanskrisen påminner om bankkrisen som drabbade Sverige i början på 90-talet. Eftersom svenska företagsdata sträcker sig tillbaka ända till 80-talet finns en unik möjlighet att lära oss om de långsiktiga effekterna av finansiella kriser på sysselsättningen. Syftet med detta projekt är att undersöka de mekanismer genom vilka kreditrestriktioner påverkar företags sysselsättning. Projektet använder matchade företags-individdata som innehåller information om företagens tillgångar, skulder och produktivitet. Paneldatasetet täcker de flesta företag i Sverige och deras anställda sedan 1985 och det är möjligt att följa företagen fram till 2013. Projektet ställer en rad delfrågor: (i) I vilken utsträckning påverkar ökade lånekostnader hos företag deras efterfrågan på arbetskraft? (ii) Kan den negativa sysselsättningseffekten mildras genom justeringar av löner och produktivitet? (iii) Vilka grupper av arbetare (t.ex. hög/lågkvalificerade) påverkas mest? (iv) I vilken utsträckning skiftar företag med ökade kostnader för lån mellan kapital och arbetskraft? (v) Anpassar företag som påverkats mycket av en kris sitt beteende på ett sätt som gör dem mer motståndskraftiga mot framtida kriser?
Bidragsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P17-0564:1
Summa
SEK 4 222 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Nationalekonomi
År
2017