Sara Kristoffersson

Ett varumärke för alla. Om det kooperativa förbundets design och reklam.

Kooperativa förbundet (KF) har haft en enorm betydelse i 1900-talets svenska samhälle. Organisationen – som startade 1899 – växte på kort tid till en koloss och blev en inflytelserik aktör i utvecklingen av folkhemmet med uttalade ambitioner att standardisera, upplysa och vara normgivande, inte minst kring konsumtion. Under 1900-talets första hälft byggdes en omfattande verksamhet med ett nät av föreningsägda butiker, varuhus och fabriker. Rörelsen fick en unik position på marknaden med stark förankring i samhället. På 1970-talet gick emellertid storhetstiden mot sitt slut. KF förlorade marknadsandelar och förlusterna blev allt större. Syftet är att göra en utställning på ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design med utgångspunkt från ett forskningsprojekt om KF. I projektet analyseras artefakter som förpackningar, kläder, och möbler. Temat är således ovanligt tacksamt att visualisera i en utställning. Ämnet är dessutom angeläget för en större målgrupp eftersom stora delar av befolkningen har en relation till rörelsen. Samtidigt är tematiken bred och knyter an till folkhemsideologins och välfärdsstatens utmaningar. Idén är utställningen sedermera ska vandra vidare till exempelvis regionala museer i Sverige för att öka den geografiska spridningen.
Slutredovisning
Syfte och utveckling
Kommunikationsprojektets syfte var och är att sprida forskning om det kooperativa förbundet (KF) genom en utställning på ArkDes, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design. Utställningen är avsedd för en bred publik och för att nå fler är ambitionen att sedermera visa den på andra institutioner i landet.
KF har haft en enorm betydelse i 1900-talets svenska samhälle. Organisationen, som startar 1899, växer från sekelskiftet och framåt med raketfart och blir en inflytelserik aktör i folkhemsbygget. Den har uttalade ambitioner att standardisera, upplysa och vara normgivande.
Valet av utställning som kommunikationsform motiveras med att formatet når relativt många människor. Samarbetspartnern ArkDes har en publik plattform med ett stort antal besökare. Men spridningskanalen är dessutom lämplig för att kommunicera forskning som i hög grad omfattar visuellt material som grafisk form, kläder, möbler och arkitektur.
Under främst 2019 arbetade projektets deltagare Sara Kristoffersson och Tom Hedqvist med att utforma ett grundläggande narrativ som ska ligga till grund för utställningen: tematik, koncept, urval. Med jämna mellanrum har arbetet redovisats för ArkDes utställningsgrupp (överintendent Kieran Long, intendent för samlingarna Johan Örn samt senior producent Lena Landerberg).
Den ursprungliga idén var att utifrån Kristofferssons forskning rikta ljuset på kooperationens 1970-tal i en liten till mellanstor utställning. Utställningen skulle produceras och vara färdig att visas inom ett par år. På ett tidigt stadium visade emellertid ArkDes mer entusiasm än vi räknat med och föreslog en betydligt större utställning än vi planerat och med ett bredare kronologiskt grepp, fler teman och perspektiv och således mer material.
En större utställning kräver självklart mer arbete och kostar mer. Planen var därför att i viss utsträckning fortsätta samarbetet med ArkDes även efter att RJ:s finansiering löpt ut.
Kort om genomförandet samt diskussion om huruvida projektets mål nåddes
Ett museum har lång framförhållning. I regel krävs ett till två år för att producera större projekt. När vi beslutat att satsa på en mer omfattande utställning var ArkDes plan att den skulle öppna 2021. Längs med vägen har emellertid museet skjutit upp öppningsdatum ett par gångar. Ett konkret skäl har varit ArkDes pågående arbete med en utställning om Sigurd Lewerentz, som i sin tur försenats gång på gång. Fördröjningen från museets sida är utom vår kontroll.
Vid vårt senaste mötet med ArkDes, i början av februari 2020, fastställdes öppningsdatum till hösten 2022. Detta innebär att ett konkret produktionsarbete måste återupptas hösten 2020/våren 2021. Redan nu har emellertid museet anställt en person som bland annat ska inventera ArkDes samling av material om KF.
RJ:s medel har täckt utarbetandet av utställningens grundläggande tematik och urval. Produktionskostnaderna för en utställning av den här storleken kostar emellertid avsevärt mycket mer och kommer finansieras av ArkDes.
Huruvida kommunikationsprojektets mål nåddes kan med andra ord inte bedömas ännu. ArkDes stora intresse måste likväl räknas som en betydande framgång och vi utgår från fortsatt engagemang och samarbete senare i år. Resultatet av RJ:s satsning har blivit mycket större än vi kunnat föreställa oss.

Erfarenheter och lärdomar
Trots att både Kristoffersson och Hedqvist har erfarenhet av utställningsproduktioner var det svårt att initialt se att projektet skulle ta betydligt längre tid att realisera än planlagt. Intresset och engagemanget från museet är större än vi trodde det skulle vara och utställningen kommer blir mer omfattande än den ursprungligen var tänkt. Detta innebär också att institutionen kommer att stå för större delen av finansieringen. Orsaken till fördröjningen är således att projektet fick större dimensioner än ursprungligen tänkt.
Att ArkDes har skjutit upp själva produktionen är utom vår kontroll. Det har med andra ord tagit längre tid att sjösätta projektet än vi planerade och det har heller ännu inte fått någon fart. Vi räknar dock som sagt med att arbetet återupptas hösten 2020/våren 2021 med finansiering av ArkDes.
Idén med kommunikationsprojekt är god och även om vår planerade utställning ännu inte öppnat vittnar den om att konceptet fungerar.

Referenser ArkDes:
Kieran Long, Överintendent
kieran.long@arkdes.se
Lena Landerberg, Senior producent
lena.landerberg@arkdes.se
Johan Örn, Intendent samlingar
johan.orn@arkdes.se
Anslagsförvaltare
Konstfack
Diarienummer
KOM17-1208:1
Summa
SEK 450 000,00
Stödform
Kommunikationsprojekt
Ämne
Design
År
2017