Staffan Bergwik

Från ovan: Sven Hedins expeditioner och världen i överblick 1900-1935

Sedan antiken har människor drömt om att se jorden som helhet, men först i den moderna epoken har ballonger, flygplan och satelliter skapat en sådan blick. Projektet undersöker hur dessa perspektiv skapats historiskt genom en studie av den svenske geografen Sven Hedins expeditioner till Asien. Det syftar till att bidra till historien om vår förmåga att förstå jorden som helhet – en kapacitet som varit avgörande för senmoderna idéer om globalisering. Projektet undersöker för det första hur Hedin i text och bild skapade utsiktspunkter från ovan. För det andra är syftet att studera hur dessa utsiktspunkter formade nya sinnesförnimmelser. Projektet visar hur sinnesförnimmelser skapades genom medietekniker som framställde stora geografiska mönster, och gjorde anspråk på en vetenskaplig förståelse av dessa. Den tredje frågeställningen är hur utsiktspunkterna från ovan hängde samman med 1800-talets imperialism. Vilken var kopplingen mellan en upphöjd seendeposition och imperialistisk makt? Projektet genomförs genom tre delstudier: Berget, Panoramat och Flygmaskinen. Tillsammans visar delstudierna hur Hedin och geografiforskningen gradvis tog sig uppåt för att till slut fysiskt lämna marken. De påvisar en omvandlingsprocess där äldre drömmar om överblick övergick i 1900-talets bokstavliga avbildningar från allt högre höjder. Projektet placerar därmed in den svenske geografen i ett, för Hedin-forskningen nytt, medieteknologiskt och sinneshistoriskt sammanhang.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P17-0596:1
Summa
SEK 2 351 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Idé- och lärdomshistoria
År
2017