Maria Jansson

Kvinnor i svensk film: om kön, film och representation

Film är en av vår tids centrala uttrycksformer. Liksom alla kulturyttringar bidrar film till att spegla och forma uppfattningar om samhället och är en del av det offentliga samtalet. Frågor om vem som får göra film och vilka budskap och bilder som kan förmedlas är således avgörande. Detta projekt förstår film och filmskapande som ett system av representationer. I feministisk filmteori används begreppet representation för att diskutera hur kvinnor och män porträtteras på vita duken, men representation kan också syfta på kvinnors närvaro i filmbranschen. Genom nedslag i den svenska filmhistorien syftar projektet till att undersöka uttryck för det könade representationssystemet. Hur påverkar närvaron av kvinnliga filmarbetare gestaltningen av kön på film? Under vilka förhållanden får kvinnors filmer tillträde till det offentliga rummet? Projektet identifierar de politiska, sociala, juridiska, ekonomiska och kulturella villkor som kvinnliga filmarbetare arbetar under, samt undersöker tillfällen då kvinnor försökt förändra dessa. Projektet är multidisciplinärt, vilket möjliggör en analys av kopplingar mellan kvinnors närvaro, arbetsvillkor, hur kön representeras på film och möjligheten att nå ut till en publik. Genom att kombinera perspektiv från filmvetenskap, statsvetenskap och juridik kommer projektet utveckla ett nytt teoretiskt ramverk som knyter samman diskussioner kring kulturell och politisk representation.
Anslagsförvaltare
Örebro universitet
Diarienummer
P17-0079:1
Summa
SEK 6 712 100,000
Stödform
Projekt
Ämne
Filmvetenskap
År
2017