Nils Gustafsson

Nätvärde. En longitudinell studie av kvinnors och mäns sociala nätverk i svensk civilekonomutbildning och dessas effekt på karriärresultat.

Trots ökad jämställdhet och god representation av kvinnor bland civilekonomer når få kvinnor toppositioner inom näringslivet. Forskning på området har lyft fram kvinnors och mäns ojämlika tillgång till betydelsefulla sociala nätverk som en viktig förklaring till kvinnors underrepresentation. Kvinnor tycks både ha sämre tillgång till viktiga nätverk och mindre nytta av de nätverk de skapar. Dock saknas fortfarande kunskap om hur sådana nätverksskillnader uppkommer, och hur de utvecklas över tid. I detta forskningsprojekt studerar vi hur könsskillnader i karriärfrämjande nätverk uppstår och utvecklas bland studenter på en topprankad ekonomiutbildning, samt vilken betydelse dessa skillnader har för kvinnors och mäns tidiga karriärutveckling. Studien genomförs vid Handelshögskolan i Stockholm, där vi följer två årskullar av masterstudenter från det att de påbörjar sin utbildning tills att de etablerat sig på arbetsmarknaden. Vi kombinerar en kvantitativ kartläggning av studenters nätverk – genom årliga webbaserade enkätundersökningar och analys av sociala medier – med djupgående intervjustudier som fokuserar på kvalitativa aspekter av studenternas nätverkande. Dessa relaterar vi sedan till tidiga karriärutfall, såsom jobbposition och lön. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur könsskillnader inom näringslivseliter uppstår och reproduceras samt möjliga effekter. Resultaten är således av yttersta relevans för såväl den vetenskapliga som den offentliga debatten.
Anslagsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
P17-0709:1
Summa
SEK 5 668 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Företagsekonomi
År
2017