Henrik Wenander

Den offentliga förvaltningens konstitutionella roll i Norden: demokrati,rättssäkerhet och effektivitet under europeisk påverkan

Forskningsprojektet jämför den offentliga förvaltningens konstitutionella ställning i de nordiska länderna. Norden har uppmärksammats internationellt för sina fungerande demokratier och rättsstater. Demokratiska ideal kräver att den offentliga förvaltningen i exempelvis skattemyndigheter eller socialnämnder grundar sig på de folkvaldas beslut och genomför dessa effektivt. Samtidigt måste förvaltningen i enlighet med rättsstatsprinciper fatta beslut på ett rättssäkert sätt som följer lagstiftning och skyddar medborgerliga rättigheter. De nordiska ländernas olika sätt att hantera denna avvägning mellan demokrati, rättsstatlighet och effektiv förvaltning står i centrum för projektet. EU-rättens krav på beslutsfattandet har här inneburit ytterligare utmaningar. Projektet ska bedrivas av en rättsvetenskaplig forskare under tre år. Det ska systematisera de rättsliga ramarna för den offentliga förvaltningen för att på så sätt identifiera likheter och skillnader mellan rättssystemen. Undersökningen omfattar förvaltningens organisation, styrning av myndigheternas verksamhet samt utrymmet för granskning och kontroll. Den rättsliga regleringen såsom den framgår av lagstiftning, praxis och rättsvetenskaplig diskussion ska undersökas och systematiseras för att fördjupa förståelsen av de rättsliga ramarna. Genom att undersöka de nordiska systemen parallellt kan viktiga likheter och skillnader identifieras. Undersökningen kan på så sätt ge nya perspektiv på samhällsfrågor av stor betydelse.
Anslagsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
P18-0532:1
Summa
SEK 1 883 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
År
2018