José Alemán Bañón

En Elektroencefalografisk Studie av Prediktiv Processning hos Andraspråkstalare

En kärnfråga inom språkvetenskaplig forskning rör vilka mekanismer läsare/lyssnaren förlitar sig på vid språklig on-line processning. En sådan mekanism är prediktion, dvs. hur lyssnaren via språkliga ledtrådar kan förutsäga vad som ska följa härnäst, vilken har en central roll i olika modeller över språkprocessning. Evidens föreligger för att L1-talare aktivt predicerar vad som kommer att sägas, vilket förklarar varför talförståelseprocessen är såpass snabbt och effektiv som den är. Huruvida detta gäller även L2-talare är fortfarande en öppen fråga, då få studier hittills gjorts av L2-talares förmåga att förutsäga innehållet i ett yttrande. I det här projektet används EEG (en metod som avbildar hjärnan med hög temporal precision) för att undersöka prediktiv processning hos L2-talare. Projektet har därmed potential att fördjupa vår kunskap om hur L2-talares språkprocessning är beskaffad och att identifiera möjliga skillnader mellan L1- och L2-talare. Projektet undersöker prediktion inom olika grammatiska domäner, nämligen semantik, syntax och diskurs, varav de två sistnämnda är att betrakta som relativt outforskade i detta avseende. Vidare undersöks i vilken mån L2-talares prediktiva processning påverkas av (a) individuella skillnader vad gäller kognitiva och språkliga förmågor (t.ex. arbetsminne och språkbegåvning) och (b) likheter mellan första- och andraspråket – två faktorer som visat sig ha betydelse för prediktionen men som ännu inte undersökts systematiskt.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P18-0756:1
Summa
SEK 3 412 000,000
Stödform
Projekt
Ämne
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
År
2018