Ulf Hansson

Mötesplats Medelhavet. En forskningsplattform för digitaliserade arkeologiska samlingar och arkiv vid de svenska instituten i Athen, Rom och Istanbul.

Mötesplats Medelhavet är ett samarbete mellan Sveriges tre medelhavsinstitut för en gemensam digital plattform för svensk arkeologisk forskning. Projektet skapar via omfattande registrering och inventering av institutens arkiv och samlingar en vetenskaplig resurs där material från grävningar i Grekland, Italien och Turkiet tillgängliggörs för en internationell publik. Bl.a. inkluderas och görs tillgängligt material och dokumentation från de viktiga utgrävningarna i Asea och Kalaureia (Grekland), Acquarossa och San Giovenale (Italien), och Labraunda (Turkiet). Sökningar på kronologi, materialkategori och fyndort ger information om ett arkeologiskt materials omfattning, bevarandegrad, placering och tillgänglighet. Arbetsprocessen underlättas avsevärt var än forskaren befinner sig. Projektet vidareutvecklar plattformen Pragmata, skräddarsydd för att på bästa sätt passa det arkeologiska materialets mångfacetterade karaktär och för att lätt kunna länkas samman med andra digitala resurser. Kombinationen ger ett forskningsredskap med internationell slagkraft som synliggör Medelhavsinstitutens arkeologiska verksamhet i ljuset av den digitala forskningsfronten. Den nya plattformen Mötesplats Medelhavet blir öppen för alla intresserade (forskare och allmänhet) och kommer att driftas av Uppsala universitet. Integrering i Alvin, en nationell plattform för bevarande och tillgängliggörande av digitalt kulturarvsmaterial, bidrar till spridning av Mötesplats Medelhavet.
Bidragsförvaltare
Svenska institutet i Rom
Diarienummer
IN18-0217:1
Summa
SEK 11 558 000,000
Stödform
RJ Infrastruktur för forskning
Ämne
Antikvetenskap
År
2018