Yaffa Epstein

Naturvetenskap och rättsvetenskap: Teori och metoder för tvärvetenskaplig miljöforskning

Ord och begrepp som härrör från naturvetenskapen återfinns ofta i lagtexten. Detta gäller särskilt inom nya rättsområden som miljörätt och medicinsk rätt, men man kan också sägas gälla inom vissa klassiska områden. Ett exempel är skadeståndsrätt, där vetenskaplig expertis kan behövas för att bedöma t.ex. risker. Tolkningar av naturvetenskapliga termer och begrepp påverkar därför det miljörättsliga beslutsfattandet och kan göra det svårt att fastställa om lagen följs eller inte. När sådana begrepp står utskrivna i själva lagtexten, kan naturvetenskaplig kunskap krävas för att korrekt tillämpa rätten. Om en beslutsfattare missförstår naturvetenskapen, kan rättens förmåga att uppnå lagstiftarens målsättningar förfelas eller förhindras. Detta projekt har två syften. För det första att analysera juridiska begrepp som har sitt ursprung i naturvetenskapen. Detta rör begrepp från flera miljörättsliga regimer, som regelverken för pesticider, GMOs samt skydd av arter och livsmiljöer. Genom att analysera kopplingen mellan de rättsliga och naturvetenskapliga aspekterna inom lagstiftningen kommer vi att klargöra juristernas och naturvetarens överlappande roller vid tolkning av miljölagstiftning. Vår andra syfte är att analysera det miljörättsliga beslutsfattandet i en vidare mening, genom att utveckla en metod för tvärvetenskaplig analys av lagar som innehåller naturvetenskapligt grundade rättsliga begrepp. Detta kan bidra till att förbättra det miljörättsliga beslutsfattandet.
Anslagsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P18-0599:1
Summa
SEK 3 170 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Juridik (exklusive juridik och samhälle)
År
2018