Maris Boyd Gillette

Smutsig gruvindustri blir ren gruvturism

Industriarv i Kinas nya nationella gruvparker och vad de förmedlar i frågor som miljö, industrialisering och nation står i fokus för projektet. Det senaste decenniet har 72 nedlagda gruvor omvandlats till turistmål av den kinesiska staten, med förhoppningen att sätta fart på lokala ekonomier som förfallit i samband med landets intensiva övergång till marknadsekonomi. De nya populära turistmålen återfinns över hela Kina, men döljer en bred miljöproblematik: marksättningar, jordskred, föroreningar och påtvingade förflyttningar. Trots detta är forskning om denna kulturarviseringsprocess så gott som obefintlig. Vad berättar dessa platser om gruvnäringen, fossila bränslen och miljön? Vilka kulturarvsupplevelser av nedlagda kol-, olje-, järn- och mineralindustrier tar de besökande medelklassturisterna med sig hem? De budskap om miljö, industri och ansvar som gruvparkerna förmedlar påverkar inte bara Kinas framtid, utan hela planetens framtid. Studien kombinerar deltagande observation och intervjuer med arkivstudier för att uppnå en metodologisk bredd, och sträcker sig över åtta platser för att uppnå en etnografisk bredd av Kinas gruvparker som statliga bildningsprojekt. En bärande arbetshypotes är att kulturarvsturismen vid Kinas nationella gruvparker bäst förstås som en symbolisk och materiell gentrifieringsprocess. Gruvnäringen, miljöförstöring och i förlängningen Kinas modernisering städas upp och snyggas till för både turister och lokalbefolkningen, fysiskt och ideologiskt.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
P18-0515:1
Summa
SEK 1 940 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Socialantropologi
År
2018