Peter Fredriksson

Uppsägningar: Vilka individer drabbas och hur påverkas dessa individer av policy?

Detta forskningsprojekt har tre delar. I den första delen studeras egenskaperna hos uppsagda individer. Vilka blir uppsagda och varför? Vi kommer att undersöka lönernas stelhet över konjunkturcykeln och selektionen in i arbetslöshet på sätt som inte varit möjliga tidigare. I den andra delen av projektet studerar vi effekterna av olika längd på uppsägningstiden. Uppsägningstider existerar i så gott som alla OECD länder. Likväl har ingen tidigare studie skattat effekterna av dessa tider på ett trovärdigt sätt. Vi stället två huvudfrågor: Hur mycket försäkring ger uppsägningstiden till arbetstagarna? Hur påverkar uppsägningstiderna arbetsgivarnas anpassningskostnader? Den tredje delen av projektet handlar om arbetsförmedlare och hur dessa påverkar långsiktiga sysselsättningsutfall för dem som söker jobb. Vi undersöker om vissa typer av förmedlare har särskilt stor effekt för vissa typer av arbetssökande. Vi ställer också frågan: Hur mycket skulle sysselsättningsutfallen förbättras om arbetssökande fördelas på förmedlare på ett optimalt sätt? Genomgående använder vi kvasi-experimentella metoder och unika data för att besvara frågorna i projektet. I den utsträckning som det är möjligt strävar vi efter att skatta samband som har betydelse för hur politiken ska utformas.
Anslagsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
P18-0909:1
Summa
SEK 5 509 000,000
Stödform
RJ Projekt
Ämne
Nationalekonomi
År
2018