Forogh Hashabeiky

En korpusbaserad ortografisk och morofosyntaktisk beskrivning av det nypersiska språket under 1500-1700-talen

Perioden från 1500-talet till 1700-talet är en viktig era för det nypersiska språkets utveckling. Det är en övergångsperiod som länkar samman senklassisk persiska från tiden mellan 1300-talet och 1400-talet och moderna persiska. Under denna period var persiska det litterära språket och lingua franca i ett stort område som sträckte sig från Anatolien till Kina och Indiska subkontinenten, från Centralasien till Afghanistan och Iran. En detaljerad korpusbaserad beskrivning av det persiska språket under denna period är därför av stor betydelse inte bara för att förstå den förlorade länken mellan senklassisk och moderna persiska utan också för att förstå dialekvariationer under denna period. Syftet med detta projekt är att avsluta och utvidga min lingvistiska beskrivning av 1600-talets nypersiska och framställa en detaljerad ortografisk och morfosyntaktisk beskrivning av nypersiskan under denna period, med fokus på språkförändringar och dialektala variationer som har uppstått på grund av språkkontakt. Korpusen för denna studie kommer att bestå av fyra historiografiska verk från var och en av de tre ovannämnda regionerna: Indien, Centralasien, och Safavidernas Iran. Vad gäller den morfosyntaktiska beskrivningen kommer den att göras inom ramen för ett strukturell-funktionellt tillvägagångssätt. Resultatet kommer att publiceras i bokform. Denna bok kommer att vara av stor nytta även för framtida manuskriptstudier och textutgåvor.
Anslagsförvaltare
Uppsala universitet
Diarienummer
SAB19-1021:1
Summa
SEK 540 000,00
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Språkstudier
År
2019