Erik Green

Etablerandet, tillväxten och arvet av en bosättarkoloni: Kvantitativa panelstudier av Kapkolonins politiska ekonomi

Under 1500 till 1700-talen koloniserade Europa stora delar av världen. Flera forskare menar att detta påverkade de koloniserade områdenas ekonomiska utveckling på ett sätt som är synligt än idag. Problemet är att påståendet vilar på antagandet att de ekonomiska strukturer och institutioner vi idag finner i forna kolonier var skapade av kolonialmakterna århundradena tidigare. På grund av brist på data vet vi inte om så är fallet. Syftet med det här programmet är att bidra till forskningen genom kvantitativa historiska studier av Kapkolonins (Sydafrika) gradvisa sociala och ekonomiska utveckling från etablerande 1652 till 1840. Med hjälp av tre unika databaser, Godahoppsuddens paneldatabas, Sydafrikas familjeregister och Slavregistren kan vi studera kolonin och dess befolkning (bosättare, slavar och ursprungsbefolkning) på individnivå. Detta ger oss en unik möjlighet att analysera hur en kolonial ekonomi och dess institutioner gradvis utvecklas och både påverkas av samt påverkade människors beteenden och livsvillkor. Fokus kommer att vara på tre övergripande teman; i. Ekonomisk utveckling och ojämlikhet, ii. levnadsstandard och ekonomisk mobilitet, iii. Ekonomiska eliter och sociala nätverk samt iv. Slaveriet och arbetstvångets politiska ekonomi. Våra individbaserade studier av en kolonial ekonomis förändring över tid är de första av sitt slag och kommer lämna väsentliga bidrag till den bredare litteraturen om ekonomisk och social utveckling, institutioner och kolonialism.
Anslagsförvaltare
Lunds universitet
Diarienummer
M20-0041
Summa
SEK 29 435 000,00
Stödform
Program
Ämne
Ekonomisk historia
År
2020