Lisbeth Aggestam

Europeiskt ledarskap i en turbulent omvärld

Sabbatsåret syftar till att avsluta ett bokmanus baserat på långt framskriden forskning kring ledarskap inom den europeiska utrikespolitiken. Monografin bidrar med kritisk ny akademisk kunskap kring studiet av den Europeiska Unionen som global aktör och genererar centrala policyrelevanta resultat vilka pekar på djupgående förändringar i europeisk politik. EU står inför en rad politiska utmaningar inom skilda sakfrågeområden som kräver ledarskap för att mobilisera ett gemensamt europeiskt handlande, exempelvis kring Brexit, migration, europeisk säkerhet, och transatlantiska relationer. Men vad betyder europeiskt ledarskap? Vem kan utöva det och på vilket sätt? Inom akademin är ledarskapsbegreppet omstritt och det finns få studier om EU som global aktör. Föreliggande vetenskapliga arbete har därför som ambition att generera ny teoretisk och empirisk kunskap. Målsättningen under sabbatstiden är huvudsakligen att avsluta bokmanuset genom att syntetisera resultat som genererats inom min forskning. Slutsatserna pekar på olika typer av rollkonflikter och nya former av ledarskapspraktiker som vuxit fram inom den europeiska utrikespolitiken de senaste årtiondet. Sabbatstiden kommer bedrivas vid två världsledande europeiska institut i Harvard och Oxford.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
SAB20-0057
Summa
SEK 1 272 000,000
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
År
2020