Emanuel Bylund

Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke

Syftet med detta sabbatsår är att skriva synteser av den omfattande forskning kring relationen mellan språk och tanke som jag och mitt forskarlag har bedrivit under det senaste årtiondet. Vårt forskningsprogram undersöker huruvida lexikala och grammatiska kategorier påverkar vårt sätt att tänka, och, om så är fallet, huruvida inlärningen av ett nytt språk också innebär inlärningen av ett nytt tankesätt. För att öka vår förståelse i dessa centrala frågor har vi sökt implementera nya mått av metodologisk noggrannhet och tillämpat dessa för att studera obeforskade språk och flerspråkiga populationer. Det har medelst dessa angreppssätt blivit möjligt att bättre förstå de interna (t ex ordfrekvens) och externa (t ex inlärningsålder) faktorer som styr sättet på vilket språket påverkar kognitiva processer. Det är således dags att formulera de bredare implikationerna av dessa resultat och identifiera nya inriktningar för framtida forskning. Under sabbatsåret kommer fyra tidskriftsartiklar att produceras i detta syfte, med fokus på bl a epistemologisk avgränsning och validitet. Två vistelser (totalt 1,5 månad) planeras på Bangor University (UK) och Universitetet i Åbo, vilka tjänar till att å ena sidan diskutera forskningsläget, och andra sidan initiera samarbeten mellan våra universitet för både forskare och studenter.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
SAB20-0050
Summa
SEK 1 214 000,00
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
År
2020