Anna-Lena Godhe

Skolors och förskolors digitalisering och digitala kompetens i praktiken

Enligt ett av tre mål i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet i Sverige ska forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter genomföras. Det systematiserade kunnandet om hur digitaliseringssatsningar formar skolverksamheterna och hur de bidrar till att stärka barns och elevers utveckling och lärande är dock ofta lågt, både på kommunal och nationell nivå. Det finns därför ett behov att stärka förståelsen av hur digitaliseringen faller ut och bidrar till skol- och förskolepraktiken. I detta Flexit-projekt följs och analyseras dels uppföljnings- och utvärderingsarbetet i Malmö stads tre skolförvaltningar, dels genomförs fallstudier i de olika skolformerna. Utifrån en kartläggning av de insatser som gjorts, befintlig statistik och utvärderingar väljs ett antal förskolor och skolor ut och på dessa görs fallstudier under ett skolår. De fördjupande fallstudierna syftar till att belysa hur barn, elever och personal inom olika skolformer och ämnen använder digitala verktyg, samt hur dessa bidrar till att forma undervisningen och lärandet. Analysen riktas mot en förståelse för vad digital kompetens innebär och hur den utvecklas i olika skolpraktiker.
Anslagsförvaltare
Malmö stad, Pedagogisk inspiration
Diarienummer
RMP20-0024
Summa
SEK 2 622 000,00
Stödform
Flexit
Ämne
Lärande
År
2020