Josef Hien

Socioekonomisk kultur och kris i Europa

Det här forskningsprojektet för fram en nydanande förklaring av sprickan mellan EU:s norra och södra medlemsländer när det kommer till ekonomisk styrning. Argumentet är att skiljelinjen mellan ekonomierna i norr och söder som kommit fram i nyliga kriser, såsom eurokrisen och coronakrisen, härrör från förekomsten av olika socioekonomiska teorier i olika delar av Europa. Projektet kontrasterar den vanliga uppfattningen om ekonomisk teori som värdefri genom att visa hur ekonomiska teorier i Europa är historiskt förankrade i socioekonomisk etik från de olika grenarna av kristendomen. Ekonomisk teori i norra Europa är grundad i protestantisk etik. Idéerna som formar ekonomisk styrning i Sydeuropa bygger på katolskt och ortodoxt socialt tänkande. De olika teoriernas etiska föreskrifter och antaganden om den mänskliga naturen strider mot varandra och försvårar lösningar av krissituationer. Kulturförankrad etik förkroppsligad i ekonomiska teorier används av politiska beslutsfattare för att rättfärdiga faktisk politik gentemot väljarna. Sambandet mellan ekonomisk teori och religiös etik hjälper exempelvis till att förklara uppträdandet av fenomen såsom ”de sparsamma fyra” (”the frugal four”) under coronakrisen eller narrativet om eurokrisen som en strid mellan de nordliga helgonen och de sydliga syndarna.
Anslagsförvaltare
Mittuniversitetet Campus Sundsvall
Diarienummer
SAB20-0071
Summa
SEK 1 481 000,00
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
År
2020