Anders Schoubye

Språkliga och epistemologiska perspektiv på vittnesmål

Vittnesbörd är en väsentlig och oumbärlig metod för att förvärva kunskap. Ändå är det ett av de mest grundläggande filosofiska problemen att förstå semantiken och pragmatiken hos yttranden som ger vittnesbörd, och att utforska de villkor under vilka sådana är tillförlitliga – och därigenom kunskapsgenererande. Detta problem har både epistemologiska och språkliga särdrag. Men även om problemet måste undersökas utifrån båda dessa perspektiv, adresserar kunskapsteoretiker och språkfilosofer ofta det i relativ isolering. Vårt huvudmål i detta projekt är att integrera den senaste banbrytande forskningen om de kunskapsteoretiska och språkfilosofiska grunderna för vittnesmål. Vi vill reflektera över/undersöka (a) hur aktuell forskning inom språkfilosofi och vittnesmålsepistemologi kan komplettera varandra och (b) hur dessa forskningsprogram kan tillämpas på praktiska samhällsfrågor. Vi kommer främst intressera oss för offentliggjorda vetenskapliga vittnesmål och vilken roll vetenskapligt vittnesmål bör ges i samhället. Detta inkluderar till exempel vetenskapliga vittnesmål om effekterna av klimatförändringar. Vi kommer också att jämföra vetenskaplig vittnesbörd med andra fall som vittnesbörd om normativa frågor, t.ex. politiskt vittnesbörd. I synnerhet de senare fallen väcker också frågor om skadlig vittnesbörd och så kallad 'testimonial injustice' som kommer att vara ett centralt fokus i de senare stadierna av projektet.
Anslagsförvaltare
Stockholms universitet
Diarienummer
P20-0160
Summa
SEK 5 022 000,00
Stödform
Projekt
Ämne
Filosofi
År
2020