Lena Larsson Lovén

ANTIKA ROMERSKA TEXTILIER I DÅTID OCH NUTID

Projektet består av två internationella delprojekt som båda, men på olika sätt, behandlar kläder och textilier i och från det antika romerska samhället. Där använde alla kläder: barn, vuxna, slavar, fria, fattiga och rika. Den klädda kroppen var social norm med kläder som ett viktigt medel att visuellt kommunicera status, exempelvis genus, ålder, etnicitet – viktigt i en miljonstad som Rom. Få textilier finns bevarade från tiden och Projekt 1 ska resultera i en bok som på ett genomgripande sätt presenterar och diskuterar hur olika antika källor i text och bild har förmedlat information om textilproduktion och klädpraktiker. Någon liknande studie har inte tidigare gjorts trots de senaste 20 årens ökade intresse för historiska textilier.
I Egyptens torra klimat har textilier från romersk tid bevarats bättre. Projekt 2 behandlar den handel med antika textilier som tog fart omkring sekelskiftet 1900, då texitla fynd såldes till besökare. Ofta var de privata samlare som sedan kunde sälja vidare till museer. Många museer äger samlingar av antika textilier men ofta förvisade till magasin och osynliga för besökare. Projekt 2 är att färdigställa en bok som presenterar ett antal samlingar, deras historik och exempel på nyare forskning kring antika textilier på museer. Medverkande är forskare och personal från museer. Publikationen bygger på tidigare workshops och blir ett bidrag till ett nytt forskningsområde som vill lyfta fram det osynliga kulturarv dessa textilsamlingar utgör.
Anslagsförvaltare
Göteborgs universitet
Diarienummer
SAB21-0074
Summa
SEK 948 000,00
Stödform
RJ Sabbatical
Ämne
Antikvetenskap
År
2021